Αρχιεπισκοπική Εγκύκλιος με την ευκαιρία της Εορτής των Χριστουγέννων

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου

Αρχιεπισκοπική Εγκύκλιος με την ευκαιρία της Εορτής των Χριστουγέννων

Χρυσόστομος, ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου,

Χάρις ὑμῖν καί εἰρήνη ἀπό τοῦ ἐν Βηθλεέμ τεχθέντος Σωτῆρος ἠμῶν Χριστοῦ,

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ὑμῖν»

Εἶναι παράδοξο καί ἀκατάληπτο τό γεγονός τῆς σάρκωσης τοῦ Θεοῦ. Καί ὅμως ὅ,τι φαινόταν ἀδύνατο καί ἀπρόσιτο στήν ἀνθρώπινη λογική, τό πραγματοποιεῖ ἡ ἀγαθότης τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἀμήτωρ ἐκ Πατρός, «πρό πάντων τῶν αἰώνων» γεννηθείς, τίκτεται στή γῆ «ἐπ’ ἐσχάτων τῶν χρόνων», ἀπάτωρ ἐκ μητρός. Ἡ πλάνη τῶν εἰδώλων καταργεῖται καί οἱ ἀνερμάτιστα περιπλανώμενοι ἄνθρωποι βρῆκαν στή ζωή τούς «ἄγκυραν ἀσφαλῆ καί βεβαίαν» (πρβλ. Ἑβρ. στ’ 19).

Εὔλογα, λοιπόν, ὁ ἱερός ὑμνογράφος προτρέπει: «Εὐφραίνεσθε δίκαιοι, οὐρανοί ἀγαλλιᾶσθε, σκιρτήσατε τά ὄρη Χριστοῦ γεννηθέντος». Ὁ Θεός, μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ, ὁλοκληρώνει ἐκεῖνο, γιά τό ὁποῖο ἔπλασε τόν ἄνθρωπο. Καί τόν ἔπλασε, ὄχι γιά νά περιπλανᾶται στά σκιερά μονοπάτια τῆς ἁμαρτίας, ἀλλ’ οὔτε καί γιά νά μείνει μόνιμος κάτοικος ἐκείνου τοῦ πρώτου, ἐπίγειου, παραδείσου, ἀλλά γιά νά φτάσει στή «βασιλεία τῶν οὐρανῶν». Καί ὑπάρχει οὐσιώδης διαφορά μεταξύ παραδείσου καί οὐρανοῦ. Στόν πρῶτο, ἔπλασε ὁ Θεός τόν ἄνθρωπο ἀπό γῆ καί ὕδωρ. Στό δεύτερο, τόν ἀναδημιουργεῖ, μέ τή σάρκωση τοῦ Χριστοῦ, μέ ὕδωρ καί πνεῦμα. «Σήμερον», λοιπόν, «Θεός ἐπί γής παραγέγονε, καί ἄνθρωπος εἰς οὐρανούς ἀναβέβηκε», κατά τήν ὑμνολογία μας…

Διαβάστε ολόκληρη την Εγκύκλιο εδώ…

XRISTOUGENNA_EGK

 

Print Friendly, PDF & Email

Share this post