Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου

Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου

Αποστολή και εκπαιδευτική φιλοσοφία

Η Εκκλησία της Κύπρου οραματίζεται τη λειτουργία της «Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου» ως ένα φυτώριο θεολογικής παιδείας, που θα αναπτύσσεται εντός των ορίων της κανονικής δικαιοδοσίας της, για να μορφώνει ανθρώπους, οι οποίοι θα μπορούν να υπηρετήσουν την εκκλησιαστική, πνευματική, κοινωνική, πολιτιστική, εκπαιδευτική και επιστημονική αποστολή της Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο και να εξυπηρετούν τη διακονία της Εκκλησίας, εν γένει, τόσο σε τοπικό, όσο και σε διορθόδοξο, διαχριστιανικό και διαθρησκειακό επίπεδο.

Προγράμματα σπουδών/διάρκεια φοίτησης:

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου προσφέρει μόνο ένα προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεολογίας.

Το Πρόγραμμα Σπουδών «Θεολογία (4 Έτη/240 ECTS, Πτυχίο)» είναι το πρώτο και το μόνο αξιολογημένο-πιστοποιημένο προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεολογίας που προσφέρεται στην Κύπρο.

  • Αξιολογημένη-Πιστοποιημένη Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα Διδακτικού έργου,
  • Ποιότητα στην Ακαδημαϊκή διδασκαλία και το Διδακτικό προσωπικό,
  • Σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών και αποτελεσματική διαχείρισή του,
  • Συνέργεια της διδασκαλίας με το ερευνητικό έργο,
  • Σύγχρονη τεχνολογική υποδομή σε ένα παραδοσιακό περιβάλλον, με υπηρεσίες και επάρκεια πόρων,
  • Χαμηλό κόστος φοίτησης,
  • Εξειδικευμένες γνώσεις για την Εκκλησία της Κύπρου,
  • Δυνατότητα κινητικότητας (mobility) μέσω του Erasmus Charter της Σχολής.

Ίδρυση και Λειτουργία:

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου ιδρύθηκε ως Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με την έγκριση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή (δυνάμει των εξουσιών που του χορηγεί η σχετική νομοθεσία) και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ι.Σ.Τ.Ε. του Υ.Π.Π. της Κύπρου, από τις 19 Ιουνίου 2015, με Αριθμό Εγγραφής: Υ.Π.& Π. 7.14.10.37.

Το Πιστοποιητικό Καταχώρησης στο Μητρώο Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκδόθηκε στις 22 Ιουνίου 2015. Η σχετική γνωστοποίηση δημοσιεύτηκε στην Επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 26 Ιουνίου 2015 με την ΚΔΠ 221/2015. 
Ο Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση 2014-2020 απονεμήθηκε στη Σχολή στις 15 Φεβρουαρίου 2017. (Δείτε εδώ τα σχετικά έγγραφα). Ο Χάρτης Erasmus της Θ.Σ.Ε.Κ. ισχύει από την 1/11/2016 μέχρι την 31/12/2023.
Η Πιστοποίηση του Προγράμματος Σπουδών εγκρίθηκε κατά την 17η Σύνοδο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης  και Πιστοποιήθηκε στις 3 και 4 Απριλίου 2017 με την «Τελική Έκθεσή» του με Αρ. Φακ. 7.14.248.001/Ι (Έντυπο 400.2) και με ημερομηνία 6 Απριλίου 2017, που κοινοποιήθηκε στη Σχολή.

Η «Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου», βάσει του Κανονισμού της, ιδρύθηκε και λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός φιλανθρωπικός εκπαιδευτικός οργανισμός. Για το λόγο αυτό διατηρεί χαμηλά δίδακτρα, τέτοια ώστε να μην παρακωλύεται η δυνατότητα φοίτησης και να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για θεμιτό ανταγωνισμό. Παρέχει, παράλληλα, στους φοιτητές, που έχουν εξασφαλίσει εγγραφή, κίνητρα και δυνατότητες για να διεκδικήσουν υποτροφία ή οικονομική βοήθεια, με σκοπό να τους βοηθήσει να καλύψουν μέρος ή το σύνολο των εξόδων φοίτησής. Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της Σχολής επέτρεψε την εγγραφή της ως φιλανθρωπικού οργανισμού και, κατά συνέπειαν, οι δωρητές της Σχολής τυγχάνουν της νενομισμένης φορολογικής απαλλαγής. Βάσει του εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών, Α.Φ.:13.36.011.001, 5/10/2015 «το εισόδημα της Σχολής απαλλάσσεται από τη Φορολογία» και «δωρεές προς τη Σχολή μπορούν να αφαιρεθούν από το φορολογητέο εισόδημα του δωρητή».

Αφιέρωση:

Η «Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου» αφιερώνεται – κατά το πρότυπο της Ελληνικής Σχολής (1812) του Εθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανού –:

«τῇ πανσωστικῇ Ἁγίᾳ Τριάδι,
αὐτῷ τῷ τρισυποστάτῳ καὶ μόνῳ Θεῷ,
καθότι εἰς δόξαν αὐτοῦ ἔκτισται,
ἵνα περισκέπῃ καὶ διατηρῇ αὐτὴν
ἀπὸ πάσης προσβολῆς ἐναντίας,
διαβολικῆς τε καὶ ἀνθρωπίνης
καὶ ἵνα δώσῃ αὐτῇ
καλὴν αὔξησιν καὶ στερέωσιν
καὶ καρποὺς ἀρετῆς τοῖς σπουδάζουσιν ἐν αὐτῇ».

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου,
Ισοκράτους 1-7,
1016, Λευκωσία,
Κύπρος

Ηλεκτρονική διεύθυνση:[email protected][email protected]

Τηλέφωνο: +357 22443055
Τηλεομοιότυπο:
+357 22443050

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου εδώ…

Share this post