Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Παναγίας του Μαχαιρά

Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Παναγίας του Μαχαιρά

Πανηγυρίζει τὴν 21ην Νοεμβρίου (Εἰσόδια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου).

Μικραί πανηγύρεις τελοῦνται, ἐπίσης, κατὰ τὴν ἑορτήν τῆς συνάξεως τῆς ἐφεστίου εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Μαχαιριωτίσσης (18ην Ὀκτωβρίου), κατὰ τὴν ἑορτήν τῶν ὁσίων Κτητόρων τῆς Μονῆς Νεοφύτου, Ἱγνατίου, Προκοπίου και Νείλου (13ην Δεκεμβρίου) καὶ κατά τὴν ἑορτήν τῶν ὁσιομαρτύρων τῆς Μονῆς Γερασίμου καὶ Γενναδίου (19ην Μαΐου).

Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Λήδρας κ. Ἐπιφάνιος.

Σύμβουλοι: Μοναχὸς Ἐλπίδιος, Μοναχὸς Νεόφυτος, Μοναχὸς Χριστόδουλος καὶ Ἱερομόναχος Προκόπιος.

Ἡ Ἀδελφότης: οἱ Ἱερομόναχοι Καλλίνικος, Εὐστάθιος, Σιλουανός, Ἰάκωβος καὶ
Ἀρσένιος, ὁ Ἱεροδιάκονος Ἰωσὴφ καὶ οἱ Μοναχοὶ Γαβριήλ, Ἰγνάτιος, Ἐφραίμ, Νεκτάριος, Σωφρόνιος, Γεννάδιος, Πανάρετος, Λουκᾶς, Ἀλέξιος, Θεοφύλακτος, Ἰουστῖνος, Χαράλαμπος, Παΐσιος, Ἐλευθέριος, Νεῖλος, Κυπριανός, και Ἰωαννίκιος. 

Τηλεφωνικόν Κέντρον· 22359334. Τηλεομοιότυπον· 22359333.

Ταχυδρομική Διεύθυνσις· ῾Ιερά Μονή Μαχαιρᾶ, Τ.Θ. 25272, 1308 Λευκωσία.

Ἡλεκτρ. Διεύθ. [email protected]

Μετόχια ῾Ιερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ.

1. ῞Αγιος ᾿Ελευθέριος, ᾿Ονασαγόρου 32, Λευκωσία. Τηλ. 22664737, 22363824 καί 22680722.
᾿Εφημέριος· ῾Ιερομόναχος Εὐστάθιος.
Ψάλτης: Παναγιώτης ᾿Ορφανός

Αφιέρωμα: Μετόχι του Αγίου Ελευθερίου στη Λευκωσία.

2. ῞Αγιος ᾿Ονούφριος, παρά τήν ῾Ιεράν Μονήν Μαχαιρᾶ.

3. Προφήτης ᾿Ηλίας, παρά τό χωρίον Λυθροδόντα.

4. ῾Αγία Μαρίνα, ἐν Φιλανίῳ.

5. Παρεκκλήσιον ῾Αγίας Σκέπης, ἐντός τῆς ὁμωνύμου Θεραπευτικῆς Κοινότητος τῆς Μονῆς.

6. Ταξιάρχαι, ῾Ησυχαστήριον, μετά τεσσάρων κελλίων.

7. ῾Αγία Τριάς, πλησίον τοῦ χωρίου Λυθροδόντα. ᾿Εντός τοῦ ῾Ησυχαστηρίου τούτου εὑρίσκεται μεγάλος ναός τῆς ῾Αγίας ᾿Αναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας. ᾿Εφημέριος· Πρωτοπρεσβ. ᾿Ανδρέας ᾿Αγαθοκλέους (τηλ.24657848, 99594466). Προϊσταμένη· Μαριάμ. Μοναχή· Φιλοθέη. (τηλ. 99607871, 22991545.

 Σκευοφυλάκιον ῾Ιερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ.
Εἰς εἰδικόν διασκευασθέντα χῶρον, ἐντός τῆς Μονῆς, ἱδρύθη καί λειτουργεῖ Σκευοφυλάκιον, εἰς τό ὁποῖον φυλάσσονται εἰκόνες, ἱερά σκεύη, ἄμφια, χειρόγραφα καί παλαίτυπα βιβλία. Μέρος τῶν ἐκθεμάτων χρησιμοποιοῦνται καί διά τάς ἐν τῷ Καθολικῷ τῆς Μονῆς τελουμένας ᾿Ακολουθίας. Τό Σκευοφυλάκιον, ἱδρύθη δι’ ἐξόδων τοῦ ῾Ιδρύματος «᾿Αναστάσιος Λεβέντης», εἰς τὴν βόρειον καὶ δυτικήν πτέρυγα τῆς Μονῆς, ἀναπαλαιωθεῖσαν ἐπί τοῦτου.

 Βιβλιοπωλεῖα.
῾Ιδρύθησαν ὑπό τῆς Μονῆς καί λειτουργοῦν ἐκκλησιαστικά Βιβλιοπωλεῖα· α) ῎Εξωθεν τῆς Μονῆς. ῾Υπεύθυνος· Μοναχός Σωφρόνιος. β) Εἰς τό ἐν Λευκωσίᾳ Μετόχιον τῆς Μονῆς «῞Αγιος ᾿Ελευθέριος», μέ τήν ἐπωνυμίαν «῞Αγιον ῎Ορος», ὁδός ᾿Ονασαγόρου 32, τηλ. 22680722. ῾Υπεύθυνος· Στυλιανός Δημητρίου.

 Θεραπευτική Κοινότης «῾Αγία Σκέπη».
῾Η ῾Ιερά Μονή Μαχαιρᾶ, ἐν συνεργασίᾳ μετ’ εἰδικῶν ἐπιστημόνων, ἵδρυσεν, εἰς τό χωρίον Φιλάνι, εἰδικήν Θεραπευτικήν Κοινότητα, ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ», δι’ ἀπεξάρτησιν ἀτόμων ἀπό ἐξαρτησιογόνους οὐσίας, καθώς καί διά ψυχικήν στήριξιν καί ἐπανένταξιν αὐτῶν εἰς τήν κοινωνίαν. Τό κτίριον ἀνηγέρθη ἐντός κτήματος, τό ὁποῖον ἀνήκει εἰς τήν Μονήν. ῾Η Κοινότης ἔχει δυνατότητα φιλοξενίας μέχρι καί 60 ἀτόμων. ῾Η παροχή θεραπευτικῆς ἀγωγῆς εἶναι δωρεάν.
Διοικητικὸν συμβούλιον: Πρόεδρος: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος. Ἀντιπρόεδρος: Ἡγούμενος Μονῆς Μαχαιρᾶ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Λήδρας κ. Ἐπιφάνιος. Γραμματεύς:Ἀφροδίτη Ροδοσθένους. Ταμίας: Δέσπω Ἰωάννου. Μέλη: Πρωτ. Ἀνδρέας Παπαβασιλείου, Ἕλλη Στέλιου-Ἰωάννου, Ἐδμὲ Λεβέντη, Κωνσταντῖνος Αἰμιλιανίδης, Ἄριστος Παπαδόπουλος, Μιχαλάκης ΧʹʹΓαβριήλ, Ἄθως Κοιρανίδης, Εἰρήνη Ἀττεσλῆ. Ἐπιστημονικοὶ σύμβουλοι: Δρ Παῦλος Κυμίσης, Καθηγητὴς Ψυχιατρικῆς ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ, καὶ Δρ Χαράλαμπος Ἱεροδιακόνου, Καθηγητὴς Ψυχιατρικῆς ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Θεσσαλονίκης.
Προσωπικόν: Ὑπεύθυνος ψυχολόγος: Κωνσταντίνα Παύλου – Παστελλᾶ.
Διοικητικὸς διευθυντής: Γεώργιος Παστελλᾶς.
Διεύθυνσις: τ.θ. 25272, 1308 Λευκωσία.
Τηλ: 22314611, τηλεομ.: 22314611.

 Σύνδεσμος Φίλων «῾Αγίας Σκέπης».
῾Ιδρύθη μέ σκοπόν τήν ἠθικήν καί οἰκονομικήν συμπαράστασιν πρός τήν Θεραπευτικήν Κοινότητα «῾Αγία Σκέπη».
Πρόεδρος: Πρωτ. Ἀνδρέας Παπαβασιλείου. Ἀντιπρόεδρος: Γιάννα Πήττα. Γραμματεύς: Προκόπης Παναγιώτου. Ταμίας: Χάρης Ζ. Χαραλάμπους. Μέλη: Δέσποινα Ζιβανάρη, Χριστιάνα Λίνου – Πετρίδου, Εὔη Πιερίδου, Ἄνδρη Ἀνδρέου, Σοφοκλῆς Ἀκκίδης, Μαρία Ἀνδρέου, Γεώργιος Χατζηκωστῆς καὶ Μάριος Παντελή.

 
Print Friendly

Share this post