Ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου

῾Η ᾿Εκκλησία τῆς Κύπρου στά χρόνια τῆς Φραγκοκρατίας

Τήν ἄνθηση αὐτή τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Κύπρου ἦλθε νά ἀνακόψει ἡ κατάληψη τῆς νήσου ἀπό τούς Φράγκους, ἀπό τό 1192 μέχρι τό 1571. ῾Ο᾿Αρχιεπίσκοπος καί οἱ ᾿Επίσκοποι ἐκδιώχθηκαν ἀπό τίς ἐπισκοπικές ἕδρες τους, τίς ὁποῖες κατέλαβε ἡ Λατινική ῾Ιεραρχία. ῎Ετσι γιά μιά ἀρκετά μεγάλη περίοδο ἡ ᾿Ορθόδοξη ᾿Εκκλησία Κύπρου μπορεῖ κανείς νά πεῖ πώς ἔμμεσα ἔχασε τήν ἀνεξαρτησία της, γιατί οἱ Λατίνοι κατακτητές ἐπενέβαιναν στίς ἐκλογές τῶν ᾿Επισκόπων καί σ' αὐτές ἀκόμη τίς ἐκλογές τῶν ῾Ηγουμένων τῶν ᾿Ορθοδόξων Μονῶν. (περισσότερα…)

῾Η ᾿Εκκλησία τῆς Κύπρου στά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας

᾿Αλλά τούς Φράγκους διαδέχθηκαν οἱ ἀλλόθρησκοι Τοῦρκοι. Αὐτοί στήν ἀρχή καί γιά νά ἐξουδετερώσουν τά ὑπολείμματα τῶν Φράγκων, πού βρίσκονταν στήν Κύπρο, ἀλλά καί γιά νά ἐπιτύχουν μιά εἰρηνική κατοχή τῆς νήσου, ἐπανέδωσαν στήν ᾿Ορθόδοξη ᾿Εκκλησία τῆς Κύπρου ὅλα τά προνόμια, πού εἶχε προηγουμένως, τίς ᾿Επισκοπές, τά Μοναστήρια καί ἀρκετή ἀπό τήν περιουσία, πού ἅρπαξαν οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς ᾿Εκκλησίας, ἀναγνωρίζοντας μάλιστα καί τόν ἑκάστοτε ᾿Αρχιεπίσκοπο ὄχι μόνο ὡς ἀρχηγό τῆς ᾿Ορθόδοξης ᾿Εκκλησίας τῆς Κύπρου, ἀλλά καί ὡς ἐθνικό ἀρχηγό τῶν Κυπρίων. (περισσότερα…)

῾Η ᾿Εκκλησία τῆς Κύπρου στά χρόνια τῆς ᾿Αγγλοκρατίας

῾Η Τουρκοκρατία τερματίσθηκε τό 1878 μέ τήν ἐνοικίαση τῆς Κύπρου στούς ῎Αγγλους. ῾Η εἴδηση γιά μεταβίβαση τῆς ἐξουσίας σέ μιά χριστιανική δύναμη ἔγινε δεκτή μέ πολλή χαρά ἀπό τήν ᾿Εκκλησία Κύπρου καί τό πλήρωμά της, γιατί τήν εἶδαν ὅλοι ὄχι μόνο ὡς ἀπαλλαγή ἀπό τόν τουρκικό ζυγό, ἀλλά καί ὡς ἀπαρχή τῆς πλήρους ἀπελευθέρωσης. Τά πράγματα, ὅμως, δέν δικαίωσαν αὐτές τίς ἐλπίδες. Βέβαια κατά τή διάρκεια τῆς ᾿Αγγλοκρατίας ἀποκαταστάθηκε κάπως ὁ νόμος καί ἡ τάξη καί ὁ λαός αἰσθανόταν κάποια ἀσφάλεια. (περισσότερα…)

῾Η ᾿Εκκλησία τῆς Κύπρου ἀπό το 1960 μέχρι σήμερα

Μετά τήν ἀνεξαρτησία, ὕστερα ἀπό τήν ἐπίμονη ἀπαίτηση καί τήν ψῆφο τοῦ λαοῦ, ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ´ ἀνέλαβε καί τήν προεδρία τῆς Δημοκρατίας τῆς Κύπρου (1960). Μέ τή δραστηριότητά του, τήν ἀγάπη του πρός τό λαό του καί τήν εὐρύτητα τῆς σκέψης του ἐμφύσησε μοναδική δημιουργική πνοή σ\' ὅλους τούς τομεῖς, ὥστε ἡ Κύπρος σέ σύντομο χρονικό διάστημα παρά τή μικρότητά της πέτυχε νά πάρει ἀξιόλογη θέση ἀνάμεσα στά προηγμένα κράτη τοῦ κόσμου. (περισσότερα…)

Διοικητική αναδιάρθρωσις της Εκκλησίας Κύπρου

Ὁ Προκαθήμενος τῆς ᾿Εκκλησίας Κύπρου, Μακαριώτατος ᾿Αρχιεπίσκοπος κ. κ. Χρυσόστομος Β΄, ἅμα τῇ ἐκλογῇ του εἰς τόν Θρόνον τοῦ ᾿Αποστόλου Βαρνάβα προέβει εἰς διοικητικάς μεταρρυθμίσεις τῆς ᾿Εκκλησίας Κύπρου. (περισσότερα…)