Ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου

Χρυσόστομος Α΄

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Α΄. Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών (2/6/1998)

Στις 2 Ιουνίου 1998, το τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακήρυξε σε Eπίτιμο Διδάκτορα τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο Α΄, για τη συμβολή του στην Χριστιανική και θύραθεν σπουδή, καθώς και τον προθιεραρχικό αγώνα του για τη διατήρηση της εθνικής και χριστιανικής ταυτότητας του κυπριακού λαού.    (περισσότερα…)

Εκκλησία της Κύπρου. Δύο χιλιάδες χρόνια Διακονίας και Πολιτισμού.

Δείτε ένα ντοκιμαντέρ που αφορά στην προσφορά της Εκκλησίας της Κύπρου, από τα πρώτα αποστολικά χρόνια έως σήμερα. Κείμενο  - Επιμέλεια: Δρ Γεώργιος Κάκκουρας και Λέλια Μυλωνά. (περισσότερα…)

῾Ο ἐκχριστιανισμός τῆς Κύπρου

῞Οπως μᾶς ἀναφέρουν οἱ «Πράξεις ᾿Αποστόλων», οἱ Κύπριοι ἦταν ἀπό τούς πρώτους πού δέχτηκαν τό Χριστιανισμό καί πού δίδαξαν αὐτόν ἔξω ἀπό τήν ῾Ιερουσαλήμ. «῏Ησαν δέ τινες ἐξ αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι...». Σε αὐτούς συγκαταλέγονταν καί ὁ ᾿Απόστολος Βαρνάβας καί ὁ ἀνεψιός του ᾿Απόστολος καί Εὐαγγελιστής ᾿Ιωάννης – Μάρκος. (περισσότερα…)

῾Η Ανάπτυξη τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Κύπρου

Συμμετοχή στίς Οἰκουμενικές Συνόδους ῾Η ᾿Εκκλησία τῆς Κύπρου μετέσχε σ\' ὅλους τούς ἀγῶνες ἐνάντια στίς αἱρέσεις. Θεήλατοι ᾿Επίσκοποι τήν ἐξεπροσώπησαν σ\' ὅλες τίς Οἰκουμενικές Συνόδους·Στήν Α´ οἱ ᾿Επίσκοποι Πάφου Κύριλλος ἤ Κυριακός, Σαλαμῖνος Γελάσιος καί Τριμυθοῦντος Σπυρίδων ὁ θαυματουργός· στή Β´ οἱ ᾿Επίσκοποι Πάφου ᾿Ιούλιος, Τριθυμοῦντος Θεόπομπος, Ταμασοῦ Τύχων καί Κιτίου Μνήμιος· στήν Γ´ ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίας Ρηγῖνος, οἱ ᾿Επίσκοποι Πάφου Σαπρίκιος, Κουρίου Ζήνων καί Σόλων Εὐάγριος καί ὁ Χωρεπίσκοπος Καισάριος· στήν Δ´ ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίας ᾿Ολύμπιος, οἱ ᾿Επίσκοποι Σόλων ᾿Επιφάνιος, Θεοδοσιανῆς (= Νεαπόλεως;) Σωτήρ, Ταμασοῦ ᾿Επαφρόδιτος καί ᾿Αμαθοῦντος Θεοδόσιος [...]

Το Αύτοκέφαλο τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Κύπρου

῾Η᾿Εκκλησία τῆς Κύπρου εἶναι μιά ἀπό τίς ἀρχαιότερες αὐτοκέφαλες ᾿Εκκλησίες. ῞Οταν ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Αντιοχείας, στό Θέμα τῆς ὁποίας πολιτικά ὑπαγόταν ἡ Κύπρος, ἐπεδίωξε νά καταργήσει τό αὐτοκέφαλό της, οἱ Κύπριοι ᾿Αρχιερεῖς κατήγγειλαν τήν ἐπέμβαση στήν Γ´ Οἰκουμενική Σύνοδο, πού συνῆλθε τό 431 μ.Χ. στήν ῎Εφεσο. ῾Η Οἰκουμενική αὐτή Σύνοδος κατοχύρωσε τό αὐτοκέφαλο τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Κύπρου μέ τόν 8ο κανόνα της. (περισσότερα…)

Η´ κανών Γ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου διά τοῦ ὁποίου κατοχυροῦται

 «Πρᾶγμα παρά τούς ἐκκλησιαστικούς θεσμούς καί τούς κανόνας τῶν ἁγίων ᾿Αποστόλων καινοτομούμενον, καί τῆς πάντων ἐλευθερίας ἁπτομένον, προσήγγειλεν ὁ θεοφιλέστατος συνεπίσκοπος Ρηγῖνος, καί οἱ σύν αὐτῷ θεοφιλέστατοι ἐπίσκοποι τῆς Κυπρίων ἐπαρχίας, Ζήνων καί Εὐάγριος. (περισσότερα…)

῾Η περίοδος τῶν ᾿Αραβικῶν ἐπιδρομῶν

Κατά τίς ἀραβικές ἐπιδρομές (7ο, 8ο καί 9ο αἰώνα) ἡ ᾿Εκκλησία Κύπρου ὑπέστη πολλές δοκιμασίες. ῾Η Κωνσταντία, τό Κούριο καί ἡ Πάφος μετατράπηκαν σέ ἐρείπια. Γιά τό λόγο αὐτό καί γιά ἄλλα κακά, πού ἔπληξαν τήν Κύπρο, ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, γιά νά σώσει τό ποίμνιό του ἀπό τή σφαγή καί τήν ἐρήμωση, κατόπιν συμβουλῆς καί βοήθειας τοῦ Αὐτοκράτορα ᾿Ιουστινιανοῦ Β´ τοῦ Ρινότμητου, μετέφερε ὅσους διασώθηκαν στήν περιοχή τῆς Κυζίκου, κοντά στόν ῾Ελλήσποντο. ῾Η περιοχή αὐτή ὀνομάσθηκε Νέα ᾿Ιουστινιανή, ἀπό τό ὄνομα τοῦ Αυτοκράτορα. (περισσότερα…)

῾Η ᾿Εκκλησία τῆς Κύπρου στά χρόνια τῆς Φραγκοκρατίας

Τήν ἄνθηση αὐτή τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Κύπρου ἦλθε νά ἀνακόψει ἡ κατάληψη τῆς νήσου ἀπό τούς Φράγκους, ἀπό τό 1192 μέχρι τό 1571. ῾Ο᾿Αρχιεπίσκοπος καί οἱ ᾿Επίσκοποι ἐκδιώχθηκαν ἀπό τίς ἐπισκοπικές ἕδρες τους, τίς ὁποῖες κατέλαβε ἡ Λατινική ῾Ιεραρχία. ῎Ετσι γιά μιά ἀρκετά μεγάλη περίοδο ἡ ᾿Ορθόδοξη ᾿Εκκλησία Κύπρου μπορεῖ κανείς νά πεῖ πώς ἔμμεσα ἔχασε τήν ἀνεξαρτησία της, γιατί οἱ Λατίνοι κατακτητές ἐπενέβαιναν στίς ἐκλογές τῶν ᾿Επισκόπων καί σ' αὐτές ἀκόμη τίς ἐκλογές τῶν ῾Ηγουμένων τῶν ᾿Ορθοδόξων Μονῶν. (περισσότερα…)

῾Η ᾿Εκκλησία τῆς Κύπρου στά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας

᾿Αλλά τούς Φράγκους διαδέχθηκαν οἱ ἀλλόθρησκοι Τοῦρκοι. Αὐτοί στήν ἀρχή καί γιά νά ἐξουδετερώσουν τά ὑπολείμματα τῶν Φράγκων, πού βρίσκονταν στήν Κύπρο, ἀλλά καί γιά νά ἐπιτύχουν μιά εἰρηνική κατοχή τῆς νήσου, ἐπανέδωσαν στήν ᾿Ορθόδοξη ᾿Εκκλησία τῆς Κύπρου ὅλα τά προνόμια, πού εἶχε προηγουμένως, τίς ᾿Επισκοπές, τά Μοναστήρια καί ἀρκετή ἀπό τήν περιουσία, πού ἅρπαξαν οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς ᾿Εκκλησίας, ἀναγνωρίζοντας μάλιστα καί τόν ἑκάστοτε ᾿Αρχιεπίσκοπο ὄχι μόνο ὡς ἀρχηγό τῆς ᾿Ορθόδοξης ᾿Εκκλησίας τῆς Κύπρου, ἀλλά καί ὡς ἐθνικό ἀρχηγό τῶν Κυπρίων. (περισσότερα…)