Βιογραφικό Σημείωμα Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής

Μ.ΤΑΜΑΣΟΥ

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας ἐγεννήθη εἰς τὸν Στρόβολον τὸ 1971, ἀπὸ ἐκτοπισθέντας γονεῖς. Μετὰ τὸ πέρας τῆς φοιτήσεώς του εἰς τὸ Λύκειον Ἀκροπόλεως, κατατάσσεται εἰς τὴν Ἐθνικὴν Φρουρὰν καί, ἀκολούθως, τὸ 1990 ἐγγράφεται εἰς τὴν Ἱερατικὴν Σχολὴν τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου «Ἀπόστολος Βαρνάβας». Τὸν ἴδιον χρόνον ἐντάσσεται ὡς δόκιμος μοναχὸς εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Κύκκου, ὅπου ὑπηρετεῖ εἰς διάφορα διακονήματα. Τὸ 1993 χειροτονεῖται διάκονος εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Κύκκου καὶ τὸ 1997 ἀποπερατώνει τὰς σπουδάς του εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν Μόσχας. Ἀκολούθως μεταβαίνει καὶ φοιτᾶ εἰς τὸ Ἀριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, διὰ συνέχισιν τῶν θεολογικῶν του σπουδῶν. Τὸ ἔτος 2000 χειροτονεῖται Πρεσβύτερος καὶ προχειρίζεται εἰς Ἀρχιμανδρίτην ὑπὸ τοῦ, τότε, Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Α΄. Ἐν συνεχείᾳ ἐγγράφεται εἰς τὴν Θεολογικὴν Ἀκαδημίαν Μόσχας ὡς ὑποψήφιος διδάκτορας Θεολογίας καὶ ἐκπονεῖ διδακτορικὴν διατριβὴν μὲ θέμα: «Ἡ ἱστορία καὶ τὸ θεολογικὸν περιεχόμενον τῆς Κολλυβαδικῆς ἔριδας εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος». Μετά ἀπό ἐπιτυχῆ ὑποστήριξιν τῆς διατριβῆς του, τὸ 2003 ἀνακηρύσσεται Διδάκτωρ Θεολογίας ἀπὸ τὸ Ἐπιστημονικόν Συμβούλιον τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας Μόσχας.

Ως μέλος τῆς Ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου, μὲ τήν καθοδήγησιν τοῦ Ἡγουμένου αὐτῆς, προΐσταται τοῦ Τμήματος Ἀμέσου Παροχῆς Ἀνθρωπιστικῆς Βοηθείας καὶ Πνευματικῆς Στηρίξεως εἰς ἀναξιοπαθοῦντας ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου. Τῇ εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου πρώην Κύπρου Χρυσοστόμου Α΄, υπηρετεῖ ἐπὶ ἀρκετόν διάστημα ὠς πνευματικός τῶν αλλοδαπῶν ὀρθοδόξων εἰς τάς Κεντρικάς Φυλακάς Κύπρου. Ὑπηρετεῖ, ὡσαύτως, ὡς Ἐκτελεστικός Πρόεδρος τοῦ Γραφείου Εὐρωπαϊκῶν χρηματοδοτήσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

Τὴν 9ην Ἰουνίου 2007, ἐκλέγεται παμψηφεὶ ὑπὸ τῆς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως ὡς Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς καὶ τὴν 11ην Ἰουνίου τοῦ ἰδίου ἔτους χειροτονεῖται καὶ ἐνθρονίζεται εἰς τὴν ἕδραν αὐτοῦ.

Ὀνομαστικὴ ἑορτή: 10 Σεπτεμβρίου, ἡμέρα τῆς μνήμης τοῦ Ὁσίου Ἠσαΐου τοῦ Κυπρίου, κτήτορος τῆς Ἱερᾶς Βασιλικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου).

Print Friendly