Όροι χρήσης

Όροι χρήσης της επίσημης ιστοσελίδας της Εκκλησιάς Της Κύπρου

Προοίμιο

Η ιστοσελίδα churchofcyprus.org.cy (εφ’ εξής «ιστοσελίδα»), είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της Εκκλησίας της Κύπρου.
Η ιστοσελίδα προσφέρει στους επισκέπτες της (εφ’ εξής «χρήστες») πληθώρα υπηρεσιών, σελίδων, επιλογών ή/και πηγών, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων αναζήτησης και περιεχομένου ενημέρωσης με σκοπό την προαγωγή των εκκλησιαστικών σκοπών της Εκκλησίας της Κύπρου.
Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας. Η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών Internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο Internet). Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του και τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα, που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας
Οι ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα, διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται κάτι διαφορετικό ή ειδικότερο.
Η χρήση των υπηρεσιών από τους χρήστες της ιστοσελίδας συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. Για το λόγο αυτό η ιστοσελίδα συνιστά στους χρήστες να διαβάσουν προσεκτικά τα κείμενα που ακολουθούν, ενώ για κάθε απορία τους μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Περιεχόμενο

Όλα τα εμβλήματα, τα ιερά σύμβολα και εικόνες της Εκκλησίας της Κύπρου και τα σήματα ή διακριτικοί τίτλοι που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα, προστατεύονται από τη νομοθεσία και η χρήση τους για οποιοδήποτε σκοπό από τους επισκέπτες (εφ’ εξής «χρήστες») της ιστοσελίδας, χωρίς άδεια της Εκκλησίας της Κύπρου, διώκεται αυστηρά.
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας , συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ιστοσελίδας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του κυπριακού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Μέρος του περιεχομένου αυτών των αρχείων δύναται να αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης νομικής προστασίας, λόγω θρησκευτικής ή/και πολιτιστικής ή/και ιστορικής σημασίας. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών των αρχείων δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την ιστοσελίδα, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και/ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιαδήποτε αντίθετη διάταξη νόμου. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι μέρος ή και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης νομικής προστασίας λόγω και της θρησκευτικής και/ή πολιτιστικής και/ή ιστορικής του σημασίας και η προστασία αυτή δύναται να συνεπάγεται κυρώσεις που δεν αναφέρονται στους παρόντες όρους.

Περιορισμός ευθύνης

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» («as is») χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την καταλληλότητα τους για συγκεκριμένο σκοπό.
Η ιστοσελίδα αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου της, όμως, λόγω του όγκου των διακινούμενων πληροφοριών στους διακομιστές του (hosting servers), καθώς και της συμμετοχής τρίτων προσώπων (φυσικών ή νομικών) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του, δεν έχει εξ αντικειμένου τη δυνατότητα φυσικής παρακολούθησης του περιεχομένου αυτού και ως εκ τούτου δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να εγγυηθεί την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, νομιμότητα και γενικά την ποιότητα και καταλληλότητα αυτού ή την απουσία ενδεχομένων λαθών.
Η ιστοσελίδα δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η ιστοσελίδα δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση των χρηστών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Δεσμοί

Η ιστοσελίδα δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και ιστοσελίδων, στις οποίες παραπέμπει ή δύναται να παραπέμψει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή δημιουργικών (banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, ο χρήστης αναγνωρίζει ότι πρέπει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι η ιστοσελίδα ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων, στα οποία παραπέμπει ή δύναται να παραπέμπει, ή/και ό,τι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

Έναρξη – διακοπή λειτουργιάς υπηρεσιών

Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της με ή χωρίς προειδοποίηση.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το κυπριακό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Οι παρόντες όροι χρήσης και η πολιτική χρήσης και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων (προσωπικά δεδομένα), των οποίων δια της αποδοχής της παρούσης ηλεκτρονικής φόρμας ρητώς δηλώνετε ότι λάβατε γνώση, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας και των χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στο παρόν.

Print Friendly