Στοιχεία Επικοινωνίας Επισκοπής Καρπασίας

᾿Επίσκοπος: ῾Ο Θεοφιλέστατος ᾿Επίσκοπος Καρπασίας κ.Χριστοφόρος.

Προτάσει τῆς Α.Μ. τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου Β´ καὶ ἀποφάσει τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Κύπρου ἀνασυνεστήθη ἡ πάλαι ποτὲ διαλάμψασα ᾿Επισκοπὴ Καρπασίας, ἧς τὰ ὅρια, ἐκτεινόμενα ἀπὸ τῆς κωμοπόλεως ᾿Ακανθοῦς, ἀκολουθοῦσι τὴν διὰ τῆς ὀροσειρᾶς τῆς Καντάρας πορείαν πρὸς Τρίκωμον ἕως τῆς Μονῆς τοῦ ᾿Αποστόλου ᾿Ανδρέου.

Προσωρινὴ ἕδρα τῆς ᾿Επισκοπῆς Καρπασίας: Λόγῳ τῆς συνεχιζομένης τουρκικῆς κατοχῆς ὁλοκλήρου τοῦ Διαμερίσματος Καρπασίας, ἡ ἕδρα τῆς ᾿Επισκοπῆς Καρπασίας εὑρίσκεται προσωρινῶς ἐν τῇ ῾Ιερᾷ ᾿Αρχιεπισκοπῇ Κύπρου.

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

Γραφεῖον Θεοφιλεστάτου καὶ ᾿Επισκοπῆς Καρπασίας: Γραμματεύς: Χριστοφόρος Παρίσης. Βοηθός: Δημήτριος Κωνσταντίνου. Διάκονος: Βασίλειος Κωνσταντίνου.

Διεύθυνσις: Τ.Θ. 21130, 1502 Λευκωσία, τηλ.: (+357) 22554603, τηλεομ.: (+357) 22432327. Ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις (e-mail): [email protected]

Γραφεῖον ᾿Επισκοπῆς Καρπασίας εἰς Λεμεσόν· Γραμματεύς: Σπῦρος ᾿Αργυροῦ. Βοηθητικὸν Προσωπικόν: Νίκη Θεοδότου, τηλ.: 25738193, τηλεομ.: 25712840, διεύθυνσις: Λεωφ. Νίκου Παττίχη 27, 3071 Λεμεσός. Τὸ ἐν λόγῳ Γραφεῖον ἐξυπηρετεῖ τοὺς διαμένοντας εἰς Λεμεσὸν πρόσφυγας Καρπασίας, καὶ γενικῶς τοὺς ἀνήκοντας εἰς τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς ῾Ιερᾶς ᾿Αρχιεπισκοπῆς Κύπρου κατοίκους Λεμεσοῦ καὶ Πάφου.

᾿Εκκλησιαστικὸν Συμβουλευτικὸν Σῶμα ᾿Επισκοπῆς: Οἰκον. Ζαχαρίας Γεωργίου, Οἰκον. ᾿Ηλίας Παπαηλία, Δρ Γεώργιος Χριστοδούλου, Παναγιώτης Χατζηπαντελῆς, Σωτήρης Κτωρῆς, ᾿Ανδρέας Παπαζαχαρία, Εὐαγόρας Χατζηδημήτρη, Δρ Μιχαλάκης Λοϊζίδης καὶ ᾿Ανδρέας Σοφόκλη.

Περισσότερες πληροφορίες για την Ιερά Επισκοπή δείτε εδώ…

Print Friendly