Όροι χρήσης

Όροι χρήσης της επίσημης ιστοσελίδας της Εκκλησιάς Της Κύπρου

Προοίμιο

Η ιστοσελίδα churchofcyprus.org.cy (εφ’ εξής «ιστοσελίδα»), είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της Εκκλησίας της Κύπρου.
Η ιστοσελίδα προσφέρει στους επισκέπτες της (εφ’ εξής «χρήστες») πληθώρα υπηρεσιών, σελίδων, επιλογών ή/και πηγών, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων αναζήτησης και περιεχομένου ενημέρωσης με σκοπό την προαγωγή των εκκλησιαστικών σκοπών της Εκκλησίας της Κύπρου.
Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας. Η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών Internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο Internet). Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του και τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα, που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας
Οι ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα, διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται κάτι διαφορετικό ή ειδικότερο.
Η χρήση των υπηρεσιών από τους χρήστες της ιστοσελίδας συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. Για το λόγο αυτό η ιστοσελίδα συνιστά στους χρήστες να διαβάσουν προσεκτικά τα κείμενα που ακολουθούν, ενώ για κάθε απορία τους μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Περιεχόμενο

Όλα τα εμβλήματα, τα ιερά σύμβολα και εικόνες της Εκκλησίας της Κύπρου και τα σήματα ή διακριτικοί τίτλοι που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα, προστατεύονται από τη νομοθεσία και η χρήση τους για οποιοδήποτε σκοπό από τους επισκέπτες (εφ’ εξής «χρήστες») της ιστοσελίδας, χωρίς άδεια της Εκκλησίας της Κύπρου, διώκεται αυστηρά.
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας , συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ιστοσελίδας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του κυπριακού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Μέρος του περιεχομένου αυτών των αρχείων δύναται να αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης νομικής προστασίας, λόγω θρησκευτικής ή/και πολιτιστικής ή/και ιστορικής σημασίας. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών των αρχείων δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την ιστοσελίδα, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και/ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιαδήποτε αντίθετη διάταξη νόμου. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι μέρος ή και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης νομικής προστασίας λόγω και της θρησκευτικής και/ή πολιτιστικής και/ή ιστορικής του σημασίας και η προστασία αυτή δύναται να συνεπάγεται κυρώσεις που δεν αναφέρονται στους παρόντες όρους.

Περιορισμός ευθύνης

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» (“as is”) χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την καταλληλότητα τους για συγκεκριμένο σκοπό.
Η ιστοσελίδα αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου της, όμως, λόγω του όγκου των διακινούμενων πληροφοριών στους διακομιστές του (hosting servers), καθώς και της συμμετοχής τρίτων προσώπων (φυσικών ή νομικών) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του, δεν έχει εξ αντικειμένου τη δυνατότητα φυσικής παρακολούθησης του περιεχομένου αυτού και ως εκ τούτου δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να εγγυηθεί την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, νομιμότητα και γενικά την ποιότητα και καταλληλότητα αυτού ή την απουσία ενδεχομένων λαθών.
Η ιστοσελίδα δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η ιστοσελίδα δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση των χρηστών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Δεσμοί

Η ιστοσελίδα δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και ιστοσελίδων, στις οποίες παραπέμπει ή δύναται να παραπέμψει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή δημιουργικών (banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, ο χρήστης αναγνωρίζει ότι πρέπει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι η ιστοσελίδα ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων, στα οποία παραπέμπει ή δύναται να παραπέμπει, ή/και ό,τι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

Έναρξη – διακοπή λειτουργιάς υπηρεσιών

Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της με ή χωρίς προειδοποίηση.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το κυπριακό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Οι παρόντες όροι χρήσης και η πολιτική χρήσης και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων (προσωπικά δεδομένα), των οποίων δια της αποδοχής της παρούσης ηλεκτρονικής φόρμας ρητώς δηλώνετε ότι λάβατε γνώση, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας και των χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στο παρόν.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Δεσμευόμαστε απέναντί στους χρήστες της ιστοσελίδας churchofcyprus.org.cy (εφ’ εξής «ιστοσελίδα») σεβόμενοι την ιδιωτικότητα των χρηστών και επαγρυπνώντας για την ορθή τήρηση και λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας της ιστοσελίδας με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών σύμφωνα και με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ο Κανονισμός»).

Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων αποσκοπεί στην ενημέρωση των χρηστών σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η ιστοσελίδα από αυτούς, πώς τυγχάνουν επεξεργασίας (συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση) τα προσωπικά τους δεδομένα, πώς προστατεύονται, και τα δικαιώματα που έχουν οι χρήστες έναντι αυτής της επεξεργασίας, η οποία σε κάθε περίπτωση διενεργείται σε πλήρη συμμόρφωση με τον Κανονισμό.

Είδος και χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται.

Η ιστοσελίδα συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες όταν τις παρέχουν οι ίδιοι κι ειδικότερα όταν χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες καταχώρησης μηνύματος επικοινωνίας προς την ιστοσελίδα οι οποίες βρίσκονται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του Συνοδικού Γραφείου ή  μέσω της υπηρεσίας εγγραφής για σκοπούς λήψης του Ενημερωτικού δελτίου του Συνοδικού Γραφείου που μπορεί να ανευρεθεί είτε σε έντυπα ενημερωτικά δελτία είτε σε δελτία ηλεκτρονικής μορφής στις περισσότερες σελίδες της ιστοσελίδας. Στις σχετιζόμενες με τα παραπάνω φόρμες της ιστοσελίδας συμπληρώνετε τα εξής ελάχιστα απαραίτητα στοιχεία:

1η περίπτωση: Καταχωρείτε στην φόρμα επικοινωνίας όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο και e-mail.
2η περίπτωση: Για την εγγραφή για σκοπούς λήψης του ενημερωτικού δελτίου του Συνοδικού γραφείου καταχωρείτε το e-mail σας.

Cookies

Για ευκολότερη χρήση της ιστοσελίδας, γίνεται χρήση  «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων/κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη από το πρόγραμμα περιήγησής και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση της ιστοσελίδας. Τα cookies υφίστανται για την καλύτερη κατανόηση της χρήσης και επισκεψιμότητας της ιστοσελίδα και  κατά συνέπεια τη προσφορά στους χρήστες καλύτερης πλοήγησης. Τα cookies βοηθούν, για παράδειγμα, να καθορίστεί αν ο χρήστης έχει ήδη επισκεφθεί μια σελίδα στην ιστοσελίδα. Τα cookies μπορούν επίσης να παρέχουν στοιχεία αναφορικά με το κατά πόσον ο χρήστης έχει επισκεφθεί την ιστοσελίδα στο παρελθόν ή αν είναι νέος επισκέπτης. Τα cookies που υφίστανται δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα ή  προσωπικές πληροφορίες ικανές να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του προσώπου στο οποίο αφορούν και οι οποίες έχουν συλλεγεί με άλλο τρόπο. Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, παρακαλείτε όπως προβεί στις απαραίτητες ρυθμίσεις του πρόγραμματος περιήγησης διαδικτύου για να διαγράψει όλα τα υφιστάμενα cookies από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή, να μπλοκάρει όλα τα cookies στο μέλλον και να λαμβάνει προειδοποίηση προτού αποθηκευτεί ένα cookie.

Η ακρίβεια και το αληθές των δεδομένων που δηλώνει ο χρήστης εναπόκειται στον ίδιο τον χρήστη. Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πλην των όσων περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας, εκτός αν η ιστοσελίδα λάβει την συγκατάθεση σας ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Κοινωνικά plugins

Εάν ο ίδιος ο χρήστης κάνει κλικ στο αντίστοιχο κουμπί το πρόγραμμα περιήγησης ιστοτόπων θα  δημιουργήσει μια σύνδεση με τους  διακομιστές του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου, δηλαδή κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί (π.χ. «Δημοσίευση», «Κοινοποίηση» ή «Κοινοποίηση με φίλους») συμφωνεί ότι το πρόγραμμα περιήγησης ιστού θα δημιουργήσει έναν σύνδεσμο με τους  διακομιστές του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου και θα μεταδώσει δεδομένα χρήσης στον αντίστοιχο διαχειριστή του κοινωνικού δικτύου.

Στην ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα κοινωνικά plug-ins («plug-ins») των κοινωνικών δικτύων, ιδίως το κουμπί «Κοινοποίηση» ή «Κοινοποίηση με φίλους» του παρόχου «Facebook», του οποίου τον ιστότοπο facebook.com διαχειρίζεται η Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Η Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland, είναι υπεύθυνη για τον γερμανικό ιστότοπο, facebook.de. Τα plug-ins συνήθως σημειώνονται με ένα λογότυπο Facebook. Εκτός από το Facebook, χρησιμοποιούμε και plug-ins από το «Google +» (Πάροχος: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), «Twitter» (Πάροχος: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103.

Δεν ασκείται καμία επιρροή από την ιστοσελίδα επί της φύσης και της έκτασης των στοιχείων που διαβιβάζονται και στη συνέχεια συγκεντρώνονται από τα κοινωνικά δίκτυα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από τα αντίστοιχα κοινωνικά δίκτυα καθώς και για τα δικαιώματα και τις διαθέσιμες ρυθμίσεις για την προστασία της ιδιωτικής σφαίρας του χρήστη υπό αυτή την έννοια, ο χρήστης παρακαλείτε να συμβουλευτεί την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των αντίστοιχων κοινωνικών δικτύων – για το Facebook, στο http://www.facebook.com/about/privacy/ και http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των δεδομένων από το «Google+» ή το «Twitter» στο http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ ή http://twitter.com/privacy.

 

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων

Η ιστοσελίδα συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται από το χρήστη στις διάφορες φόρμες επικοινωνίας (έντυπες ή/και ηλεκτρονικές) βασιζόμενο σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω νομικές βάσεις:

 • όπως απαιτείται για την εκπλήρωση των όρων χρήσης της ιστοσελίδας (σύνδεσμος όρων χρήσης ιστοσελίδας)
 • σύμφωνα με τη συγκατάθεσή του χρήστη, την οποία μπορείτε να ανακαλέσει βάσει των δικαιωμάτων σύμφωνα με τους τρόπους που παρατίθενται κατωτέρω.
 • όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της ιστοσελίδας

Συνεπώς, τα Προσωπικά Δεδομένα του χρήστη τυγχάνουν νόμιμης επεξεργασίας από την ιστοσελίδα τόσο κατά το στάδιο της συλλογής τους όσο και κατά την επεξεργασία τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Με τη χρήση της ιστοσελίδας του Συνοδικού γραφείου ο χρήστης συναινεί επίσης στην αποθήκευση και χρήση των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση.

Υποδείγματα Συγκατάθεσης:

α. Επικοινωνίας

«Συγκατατίθεμαι στην χρήση των προσωπικών μου δεδομένων από την Ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου. Έχω διαβάσει την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.»

β. Ενημερωτικό Δελτίο

«Συγκατατίθεμαι  στη χρήση των προσωπικών μου δεδομένων και θα ήθελα να λαμβάνω το ενημερωτικό δελτίο από την ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου. Έχω διαβάσει την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.»

Διαβίβαση Προσωπικών δεδομένων.

Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την ιστοσελίδα σε σχέση με το χρήστη είναι σημαντικές αλλά κυρίως απαραίτητες τόσο για την εξυπηρέτηση των χρηστών της ιστοσελίδας αλλά και γενικότερα όλων των ενδιαφερομένων αναφορικά με την προαγωγή των εκκλησιαστικών σκοπών της Εκκλησίας της Κύπρου όσο και για την ενημέρωση των χρηστών για τις εκδηλώσεις που οργανώνονται ή υποστηρίζονται με τον ένα ή το άλλο τρόπο από το Συνοδικό Γραφείο. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας της ιστοσελίδας διαβεβαιώνουν το χρήστη ότι τα προσωπικά του δεδομένα δεν θα τύχουν εκμετάλλευσης ή διαβίβασης σε τρίτους εκτός της ιστοσελίδας ή του Συνοδικού Γραφείου χωρίς τη συγκατάθεση του, παρά μόνο στις περιπτώσεις που σημειώνονται στην παρούσα Πολιτική. Η δε πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα- συνεργάτες τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της ιστοσελίδας ή του Συνοδικού Γραφείου.

Προκειμένου να απολαμβάνετε τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται σε Τρίτη εταιρεία (εκτελών την επεξεργασία) η οποία συνεργάζεται και ενεργεί υπό τη καθοδήγηση του Συνοδικού Γραφείου (υπεύθυνος επεξεργασίας), παρέχοντας υπηρεσίες hosting και μαζικής αποστολής email/ενημερωτικών δελτίων με σκοπό την παροχή βέλτιστης υπηρεσίας προς εσάς (νόμιμος επαγγελματικός σκοπός/επιχειρηματική ανάγκη).

Αποθήκευση και ασφάλεια πληροφοριών

Η ιστοσελίδα συνεργάζεται με πάροχους υπηρεσιών φιλοξενίας δεδομένων για να φιλοξενήσει τις πληροφορίες που συλλέγει και επίσης χρησιμοποιεί τεχνικά μέτρα για την εξασφάλιση των δεδομένων σας.

Διατήρηση Προσωπικών δεδομένων

Ο χρόνος διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγει η ιστοσελίδα εξαρτάται από τον τύπο των πληροφοριών. Οι πληροφορίες που κρίνονται ως απαραίτητες κατά την εγγραφή του χρήστη στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, όπως όνομα, επώνυμο και email, διατηρούνται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που εξακολουθεί να υφίσταται η επικοινωνία και ενημέρωση. Σε κάθε χρήση η ιστοσελίδα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες των χρηστών να παραμένουν ασφαλείς έχοντας ήδη λάβει όλα τα απαραίτητα προς τούτο τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Τα δικαιώματά και η προσβασιμότητα του χρήστη στα δεδομένα του.

Τον γενικότερο έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τον έχει ο ίδιος ο χρήστης της ιστοσελίδας του Συνοδικού Γραφείου . Ειδικότερα με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζονται και διασφαλίζονται τα ακόλουθα δικαιώματα των χρηστών της παρούσης ιστοσελίδας:

 • Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, ανακοίνωσης και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων του χρήστη (άρθρο 12, 13, 14 ΓΚΠΔ),
 • Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ) στα προσωπικά δεδομένα που έχει συλλέξει η ιστοσελίδα από τον χρήστη.
 • Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ) των ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που έχει συλλέξει η ιστοσελίδα από τον χρήστη.
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 ΓΚΠΔ) των πληροφοριών που έχει συλλέξει η ιστοσελίδα από τον χρήστη.
 • Δικαίωμα σε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του χρήστη (άρθρο 18 ΓΚΠΔ)
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του χρήστη (άρθρο 20 ΓΚΠΔ)
 • Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ) στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης του χρήστη (άρθρο 7 ΓΚΠΔ). Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που ο χρήστης αιτήθηκε την ανάκληση.
 • Δικαίωμα του χρήστη να προβεί σε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, Γραφείο Επιτρόπου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

1 Iasonos str., 1082 Nicosia

P.O.Box 23378, 1682 Nicosia

Tel: +357 22818456

Fax: +357 22304565

Email: commissionerdataprotection.gov.cy

 

 

Ασφάλεια Δεδομένων

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων του χρήστη διασφαλίζουμε ότι αυτά παραμένουν ασφαλή εφαρμόζοντας όλα τα αναγκαία τεχνικά και νομικά μέτρα βάσει του ΓΚΠΔ.

Γνωστοποίηση του υπευθύνου προστασίας προσωπικών δεδομένων και άσκησης δικαιωμάτων του χρήστη

Αν ο χρήστης επιθυμεί να ασκήσει οποιοδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα του που πηγάζουν από τον ΓΚΠΔ ή να ενημερωθεί/πληροφορηθεί σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων παρακαλείτε όπως επικοινωνήσει το αίτημα του μέσω της φόρμας επικοινωνίας που διατίθεται στην ιστοσελίδα.

Χρήσιμα Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Α) Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO):

Γραφείο Ενημερώσεως και Επικοινωνίας
E-mail: [email protected]
Τηλ.: +357 22554600/ +357 22554611

Print Friendly, PDF & Email