Στοιχεία Επικοινωνίας Θεολογικής Σχολής

15992

Θεολογικὴ Σχολὴ Ἐκκλησίας Κύπρου

 

Ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ Ἐκκλησίας Κύπρου ἱδρύθη ὡς Ἰδιωτικὴ Σχολὴ Τριτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως (Ι.Σ.Τ.Ε.), συμφώνως τῇ ἰσχυούσῃ νομοθεσίᾳ, τῇ ἐγκρίσει τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ καὶ ἀπὸ τῆς 19ης Ἰουνίου 2015 εἶναι ἐγγεγραμμένη εἰς τὸ Μητρῷον Ι.Σ.Τ.Ε. τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ τῆς Κύπρου ὑπ’ Ἀριθμὸν Ἐγγραφῆς: Υ.Π.Π. 7.14.10.37. Λειτουργεῖ ὡς μὴ κερδοσκοπικὸς φιλανθρωπικὸς ἐκπαιδευτικὸς ὀργανισμός. Συμφώνως τῷ ἐγγράφῳ, Ἀρ.Φακ.: 13.36.011.001, ἡμερ. 5 Ὀκτωβρίου 2015, τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, «τὸ εἰσόδημα τῆς Σχολῆς ἀπαλλάσσεται ἀπὸ τὴ φορολογία» καὶ «δωρεὲς πρὸς τὴ Σχολὴ μποροῦν νὰ ἀφαιρεθοῦν ἀπὸ τὸ φορολογητέο εἰσόδημα τοῦ δωρητῆ».
Ἡ «Θεολογικὴ Σχολὴ Ἐκκλησίας Κύπρου» – κατὰ τὸ πρότυπον τῆς Ἑλληνικῆς Σχολῆς (1812) τοῦ Ἐθνομάρτυρος Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανοῦ – ἀφιεροῦται:
«τῇ πανσωστικῇ Ἁγίᾳ Τριάδι, αὐτῷ τῷ τρισυποστάτῳ καὶ μόνῳ Θεῷ, καθ’ ὅτι εἰς δόξαν αὐτοῦ ἔκτισται, ἵνα περισκέπῃ καὶ διατηρῇ αὐτὴν ἀπὸ πάσης προσβολῆς ἐναντίας, διαβολικῆς τε καὶ ἀνθρωπίνης καὶ ἵνα δώσῃ αὐτῇ καλὴν αὔξησιν καὶ στερέωσιν καὶ καρποὺς ἀρετῆς τοῖς σπουδάζουσιν ἐν αὐτῇ».
Τὸ Πρόγραμμα Σπουδῶν (ΠΣ) τῆς Σχολῆς ἀποτελεῖ τὸ μόνον ἀξιολογημένον καὶ πιστοποιημένον προπτυχιακὸν ΠΣ Θεολογίας ἐν Κύπρῳ. Ἡ ἀξιολόγησις καὶ Πιστοποίησις τοῦ ΠΣ καθιστᾶ τοῦτο ἰσότιμον καὶ ἰσόκυρον τοῖς προπτυχιακοῖς ΠΣ Θεολογίας τῶν Πανεπιστημίων Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης. Ἡ Σχολὴ κατέχει τὸν Χάρτην Ἑράσμους καὶ ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ Χάρτου ἀναπτύσσει συνεργασίας μετὰ Πανεπιστημίων τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἡ Γνωστοποίησις, Κ.Δ.Π 85/2018, συμφώνως τοῦ ἄρθρου 60 «τῶν Περὶ Σχολῶν Τριτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης Νόμων τοῦ 1996 ἕως 2013», ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν Ἐπίσημον Ἐφημερίδα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Ε.Ε.Παρ ΙΙΙ(Ι), Ἀρ. 5077, 23.3.2018, Ἀριθμὸς 85. Ὁ χρόνος ἐνάρξεως τῆς Πιστοποιήσεως ἀρχίζει ἀπὸ τὸ Χειμερινὸν Ἐξάμηνον 2015-2016 καὶ ἰσχύει διὰ πέντε ἔτη. Τὸ τετραετὲς Προπτυχιακὸν Πρόγραμμα Σπουδῶν «Θεολογία (4 ἔτη/240 ECTS, Πτυχίον)» κατεχωρίσθη εἰς τὸ Μητρῶον τῶν Ἐκπαιδευτικῶς Ἀξιολογημένων-Πιστοποιημένων Προγραμμάτων Σπουδῶν Ι.Σ.Τ.Ε., μὲ ἔναρξιν ἰσχύος ἐκ τοῦ Χειμερινοῦ Ἐξαμήνου τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους 2015-2016, διὰ πέντε ἔτη καὶ ἐξεδόθη τὸ σχετικὸν Πιστοποιητικὸν, μὲ ἀριθμὸν 000060.

Συμβούλιον τῆς Σχολῆς:

Πρόεδρος: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β΄.
Μέλη: ὁ Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος, ὁ Μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος, ὁ Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος, Πρωτ. Κυπριανὸς Κουντούρης, Βελουδία Σιδέρη-Παπαδοπούλου, Ὄλγα Σολομῶντος-Κουντούρη, Ἀρχιμ. Γρηγόριος Ἰωαννίδης, Μαρία Παύλου, Ἄννα Χριστοδούλου (ἐκλελεγμένον μέλος τοῦ διοικητικοῦ προσωπικοῦ) καὶ Πρεσβ. Χριστόδουλος Σταυρινοῦ (ἐκλελεγμένος ἐκπρόσωπος τῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσεως τῆς Σχολῆς – αντικαθιστᾶ: Ἰωάννης Χατζημιχαήλ).
Διευθυντής: Πρωτ. Κυπριανὸς Κουντούρης
Κοσμήτωρ (Ἀκαδημαϊκὸς Ὑπεύθυνος Προγράμματος Σπουδῶν Κλάδου Θεολογίας): Βελουδία Σιδέρη-Παπαδοπούλου.
Διευθύντρια Ἀκαδ. Θεμάτων καὶ Ἐρεύνης (Ἀκαδημαϊκὸς Ὑπεύθυνος Μεταπτυχιακοῦ Προγράμματος Σπουδῶν): Ὄλγα Σολομῶντος-Κουντούρη.

Διεύθυνσις ἱστοσελίδος εἰς τὸ διαδίκτυον: 

Βελουδία Σιδέρη-Παπαδοπούλου (Καθηγήτρια Θ.Σ.Ε.Κ. – Παλαιὰ Διαθήκη)
Ὄλγα Σολομῶντος-Κουντούρη (Ἀναπληρ. Καθηγήτρια Θ.Σ.Ε.Κ. – Ψυχολογία)
Πρωτ. Κυπριανὸς Κουντούρης (Λέκτορας – Ἐκπαίδευση καὶ Πολιτισμός)
Ἀρχιμ. Γρηγόριος Ἰωαννίδης (Λέκτορας – Λειτουργική)
Μαρία Παύλου (Λέκτορας – Ἀρχαῖα Ἑλληνικὴ Γραμματεία καὶ Γλῶσσα)
Ἀρχιμ. Νικόλαος Ἰωαννίδης (Τέως Καθηγητὴς Ε.Κ.Π.Α. – Πατρολογία)

Ἐπισκέπται Καθηγηταὶ καὶ Ἀκαδημαϊκοὶ Συνεργάται (μερικῆς ἀπασχολήσεως):

Μητροπολίτης Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος (Δογματική)
Μητροπολίτης Σασίμων (Οἰκ. Πατριαρχείου) κ. Γεννάδιος (Κανονικὸν Δίκαιον)
Κωνσταντῖνος Νικολακόπουλος (Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Μονάχου – Καινὴ Διαθήκη)
Μαρία Σακελλαρίου (Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων – Παιδαγωγικά)
Μάριος Βρυωνίδης (Καθηγητὴς Εὐρωπαϊκοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου – Μεθοδολογία/Κοινωνιολογία)
Ἰλιάδα Ττοφαρίδου (Πληροφορική)
Ἰωάννης Μπέκος (Παιδαγωγικά, Φιλοσοφία, Χριστιανικὴ Ἠθική, Βιοηθική)
Ἀνδρέας Φούλιας (Χριστιανικὴ Ἀρχαιολογία καὶ Βυζαντινὴ Τέχνη)
Ἀναστασία Ἀγγελίδου (Ἀγγλικά)
Ντίνα Μουστερῆ (Συμβουλευτική)
Δημήτριος Ἱεροδιακόνου (Βυζαντινὴ Μουσική)

Γραμματεία Σχολῆς: Ἄννα Χριστοδούλου, τηλ.: 22443062.
Λογιστήριον: Ἀντιγόνη Λοϊζίδου, τηλ.: 22443049.
Ὑποδοχή: Ἰωάννα Νικολάου, τηλ.: 22443055.
Ἐπικοινωνία: Θεολογικὴ Σχολὴ Ἐκκλησίας Κύπρου, Ἰσοκράτους 1-7, 1016, Λευκωσία, Κύπρος,
Διεύθυνσις ἱστοσελίδος εἰς τὸ διαδίκτυον: http://theo.ac.cy/,
Ἠλεκτρονικαὶ διευθύνσεις: [email protected] καὶ [email protected], Τηλ.: +357 22443055, Τηλεομ.: +357 22443050.

Print Friendly, PDF & Email