Αναφορές στο Σύνταγμα

Γενικαί Διατάξεις

Περι των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών

Περι του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου

Περι της Βουλής των Αντιπροσώπων

Περι των Κοινοτικών Συνελεύσεων

Περι των Ανεξάρτητων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας

Περι της Δημόσιας Υπηρεσίας

Περι των Ενόπλων Δυνάμεων της Δημοκρατίας

Περι του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου

Περι του Ανωτάτου Δικαστηρίου και των υπο τούτο Τεταγμένων Δικαστηρίων

Δημοσιονομικαί Διατάξεις

Διάφοροι Διατάξεις

Τελικαί Διατάξεις

Μεταβατικαί Διατάξεις

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ

Παράρτημα ΙΙΙ

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙΙ

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙ

MEPOΣ XI

MEPOΣ X

MEPOΣ IX

MEPOΣ VIII

MEPOΣ VII

ΜΕΡΟΣ VI

ΜΕΡΟΣ V

ΜΕΡΟΣ IV

ΜΕΡΟΣ III

ΜΕΡΟΣ II

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η Κύπρος μετά από μακραίωνους αγώνες εναντίων των ξένων κατακτητών της, με τελευταίους τους Άγγλους, απέκτησε την ανεξαρτησία της στις 16 Αυγούστου του 1960 με βάση τις συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου οι οποίες καθόριζαν το Σύνταγμα του νεοσύστατου κράτους και τα δικαιώματα κάθε εθνοτικής κοινότητας όσον αφορά το κράτος και τη διακυβέρνηση.

Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελείται από 199 άρθρα και 3 Παραρτήματα. Με βάση το Σύνταγμα του 1960, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι το μόνο διεθνώς αναγνωρισμένο και νόμιμο πολιτειακό σύστημα διακυβέρνησης της νήσου.

Στην Κυπριακή Δημοκρατία, υπέρτατος νόμος είναι το Σύνταγμα Επειδή, το 2004 η Κύπρος κατέστη πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και για άρση κάθε αμφιβολίας κατά πόσον το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο υπερισχύει πλέον του ημεδαπού δικαίου, θεσπίστηκε ο Περί της Πέμπτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος αρ. 127(Ι) του 2006 με τον οποίο προστέθηκε το νέο ΄Αρθρο 1Α του Συντάγματος. Σύμφωνα με αυτό, καμία διάταξη του Συντάγματος θεωρείται ότι ακυρώνει νόμους που θεσπίζονται, πράξεις που διενεργούνται ή μέτρα που λαμβάνονται από τη Δημοκρατία, τα οποία καθίστανται αναγκαία από τις υποχρεώσεις της σαν κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, ούτε εμποδίζει Κανονισμούς, Οδηγίες ή άλλες δεσμευτικές πράξεις ή μέτρα νομοθετικού χαρακτήρα που θεσπίζονται από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, από του να έχουν νομική ισχύ στη Δημοκρατία.

Τα 199 άρθρα και τα 3 Παραρτήματα του Συντάγματος είναι:

ΜΕΡΟΣ I

Print Friendly, PDF & Email