Στοιχεία Επικοινωνίας Επισκοπής Καρπασίας

Ἀνασύστασις Ἐπισκοπῆς Καρπασίας

Προτάσει τῆς Α.Μ. τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου Β´ καὶ ἀποφάσει τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Κύπρου ἀνασυνεστήθη ἡ πάλαι ποτὲ διαλάμψασα ᾿Επισκοπὴ Καρπασίας, ἧς τὰ ὅρια, ἐκτεινόμενα ἀπὸτῆς κωμοπόλεως Ἀκανθοῦς, ἀκολουθοῦσι τὴν διὰ τῆς ὀροσειρᾶς τῆς Καντάρας πορείαν πρὸς Τρίκωμον ἕως τῆς Μονῆς τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

Προσωρινὴ ἕδρα τῆς ᾿Επισκοπῆς Καρπασίας: Λόγῳ τῆς συνεχιζομένης τουρκικῆς κατοχῆς ὁλοκλήρου τοῦ Διαμερίσματος Καρπασίας, ἡ ἕδρα τῆς ᾿Επισκοπῆς Καρπασίας εὑρίσκεται προσωρινῶς ἐν τῇ ῾Ιερᾷ ᾿Αρχιεπισκοπῇ Κύπρου. Κανονικὴ δὲ ἕδρα αὐτῆς εἶναι ἡ Αἰγιαλοῦσα. 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

᾿Επίσκοπος: ῾Ο Θεοφιλέστατος ᾿Επίσκοπος Καρπασίας κ.Χριστοφόρος.

Γραφεῖον Θεοφιλεστάτου καὶ Ἐπισκοπῆς Καρπασίας: Γραμματεύς: Χριστοφόρος Παρίσης καὶ Βοηθοί: Φλωρέντζος Χατζημηνᾶς.

Διάκονος: Βασίλειος Κωνσταντίνου.

Διεύθυνσις: τ.θ. 21130, 1502 Λευκωσία.

Τηλ.: (00357) 22554603, τηλεομ: (00357) 22432327, ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected]

******************************

Γραφεῖον Ἐπισκοπῆς Καρπασίας εἰς Λεμεσόν: Γραμματείς: Σπῦρος ᾿Αργυροῦ, τηλ.: 25738193, τηλεομ.: 25712840.

Διεύθυνσις: Λεωφ. Νίκου Παττίχη 27, 3071 Λεμεσός.

Τὸ ἐν λόγῳ Γραφεῖον ἐξυπηρετεῖ τοὺς διαμένοντας εἰς τὰς ἐπαρχίας Λεμεσοῦ καὶ Πάφου πρόσφυγας Καρπασίας, καὶ γενικῶς τοὺς ἀνήκοντας εἰς τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς ῾Ιερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου κατοίκους Λεμεσοῦ καὶ Πάφου.

Print Friendly, PDF & Email