Πάσχα στην Κύπρο. Κοπιάστε στο νησί μας με τη Βυζαντινή παράδοση

Πάσχα στην Κύπρο. Κοπιάστε στο νησί μας με τη Βυζαντινή παράδοση

Κυκλοφόρησε πρόσφατα σε Δ’ επανέκδοση το ειδικό έντυπο του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Κύπρου σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού «Πάσχα στην Κύπρο». Στις 24 σελίδες του καλαίσθητου και άψογου μικρού οδηγού καλύπτεται κυρίως η πιο εντυπωσιακή και κατανυκτική από πλευράς υμνολογίας και ακολουθιών περίοδος του εκκλησιαστικού έτους. Έτσι, μέσα από τα κείμενα για κάθε ημέρα, τους σχετικούς ύμνους και φωτογραφίες θα συμπορευθούμε με τον Ιησού Χριστό από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι την Κυριακή του Πάσχα, δύο μεγάλες εορτές που πιστοποιούν την κοινή ανάσταση του ανθρωπίνου γένους κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, την κατάργηση του θανάτου και το άνοιγμα του δρόμου προς τον Παράδεισο.

Ενδιάμεσα των δύο εορτών θα συμμετάσχουμε στη θριαμβευτική είσοδο του Ιησού Χριστού στην Ιερουσαλήμ, θα ακούσουμε τα τελευταία κηρύγματά Του, θα συμμετάσχουμε στο Μυστικό Δείπνο και τα Άγια Πάθη και θα φθάσουμε στην Κυριακή του Πάσχα, κατά την οποία «θανάτου εορτάζομεν νέκρωσιν, άδου την καθαίρεσιν», δηλαδή το άνοιγμα του δρόμου για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους.

Αξιοσημείωτη είναι η περιγραφή διάφορων εθίμων της περιόδου αυτής, είτε αυτά γίνονται στο χώρο των εκκλησιών είτε όχι, όπως τα διάφορα είδη κουλουριών και φλαούνων.

Αν και ο μικρός οδηγός ετοιμάστηκε για την εξυπηρέτηση των προσκυνηματικών περιηγήσεων και του θρησκευτικού τουρισμού, εντούτοις ο πλούτος των πληροφοριών ενδιαφέρει κάθε χριστιανό τόσο από σωτηριολογικής πλευράς όσο και για την ενημέρωση και κατανόηση των ακολουθιών της περιόδου. Μια μικρή προσθήκη καλύπτει και το εορτολόγιο μέχρι και την Κυριακή της Πεντηκοστής.

Στους εκδότες και σ΄όσους εργάστηκαν για την έκδοση του μικρού οδηγού συγχαρητήρια.

 

*********************************************

Recently, it has been released the publication of the Cyprus Synodic Office of Pilgrimage Tours and of the Cyprus Tourism Organization (CTO) called “Easter in Cyprus”. In the 24 pages’ content of the elegant and excellent small guide, it is mainly covered the most impressive and solemn period, in regard to the hymnology and the sacred services, of the ecclesiastical year.

Thus, through the texts that are dedicated to each day, the relevant hymns and the pictures, we will march together with Jesus Christ from Saturday of Lazarus until Easter Sunday, two great feasts that attest the common resurrection of the mankind during the Second Coming of our Lord Jesus Christ, the abolition of death and the opening of our path to Paradise. Between the two feasts we will participate at the Triumphant Entry of Jesus Christ into Jerusalem, we will hear His last homilies, we will participate at the Last Supper and the Holy Passions and will reach the Easter Sunday, during which “we celebrate the death’s necrosis, the dissolution of Hades”, i.e. the opening of the road to mankind’s salvation.

Noteworthy is the description of different customs of this period that are performed either inside the church’s area or not, like the different kinds of crullers and flaounas.

Even though this small guide was prepared in order to serve the pilgrimage tours and the religious tourism, however, the information’s richness interests every Christian in regard to both soteriology and comprehension of the divine services. In addition there is a calendar until the Pentecost Sunday.

Congratulations to the publishers and to all those who worked hard in order to publish this small guide.

Pascha-Easter in Cyprus

Пасха на Кипре

Print Friendly, PDF & Email

Share this post