Βιογραφικό Σημείωμα Επισκόπου Αμαθούντος

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος ἐγεννήθη εἰς τὸ χωρίον Αὐγόρου τῆς Ἐπαρχίας Ἀµµοχώστου τὴν 2αν Ὀκτωβρίου 1969. Τὸ 1987 ἀπεφοίτησε ἀπὸ τὸ Λύκειον Ἁγίου Γεωργίου τῆς Λάρνακος. Κατὰ τὰ ἔτη 1987-91 ἐσπούδασε εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης καὶ εἰς τὴν συνέχειαν παρηκολούθησε µεταπτυχιακὰ µαθήµατα εἰς τὸν Τοµέα Συστηµατικῆς Θεολογίας τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ.

Τὸ 1992 ἐγκατεστάθη μετὰ τοῦ Γέροντός του, τότε Ἱεροµονάχου Ἀθανασίου καὶ νῦν Μητροπολίτου Λεµεσοῦ, καὶ ἄλλων ἀδελφῶν εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Νικολάου ἢ τῶν Ἱερέων εἰς τὴν Πάφον. Ἐκεῖ ἔλαβε τὴν πρώτην µοναχικὴν κουράν.

Τὸν Νοέµβριον τοῦ 1993 ὁλόκληρος ἡ Ἀδελφότης ἐγκατεστάθη εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Μαχαιρᾶ.

Τὸ Σάββατον τοῦ Λαζάρου τοῦ 1994 ἔλαβε τὸ Μέγα Σχῆµα τοῦ Μοναχοῦ. Τὸ 1996 ἐχειροτονήθη διάκονος ὑπὸ τοῦ τότε Θεοφιλεστάτου Χωρεπισκόπου Τριµυθοῦντος κ. Βασιλείου καὶ τὸ 1999 Πρεσβύτερος ὑπὸ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεµεσοῦ κ. Ἀθανασίου. Τὸ 2003 ἐχειροθετήθη ὑπὸ τοῦ τελευταίου εἰς Πνευµατικόν. Ἀπὸ τὸ 1996 ἕως τὸ 2003 ὑπῆρξε µέλος τοῦ Ἡγουµενοσυµβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ.

Τὸ 2003, μετὰ ἄλλων τεσσάρων ἀδελφῶν, ἐπήνδρωσαν τὴν ἀνακαινισθεῖσαν Ἱερὰν Μονὴν Τιµίου Προδρόµου Μέσα Ποταµοῦ. Τὴν 29ην Αὐγούστου τοῦ ἰδίου ἔτους προεχειρίσθη εἰς Ἀρχιµανδρίτην καὶ ἐξελέγη Ἡγούµενος τῆς Μονῆς. Ἐνεθρονίσθη τὴν 26ην Ὀκτωβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους.

Ἀπὸ τὸ 2005 ὑπῆρξε µέλος τῆς Θρονικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεµεσοῦ.

Τὴν 22αν Μαΐου 2007, κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεµεσοῦ κ. Ἀθανασίου, ἐξελέγη παµψηφεὶ ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Χωρεπίσκοπος Ἀµαθοῦντος. Ἡ χειροτονία του ἔγινε τὴν 10ην Ἰουνίου τοῦ ἰδίου ἔτους.

Ὀνοµαστικὴ ἑορτή: 6 ∆εκεµβρίου.

 

Print Friendly, PDF & Email