Βιογραφικό Σημείωμα Μητροπολίτη Λεμεσού

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος ἐγεννήθη εἰς τὴν Λεµεσὸν τὴν 8ην Φεβρουαρίου 1959. Τὸ 1973 εἰσήχθη εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Πάφου. Τὸ 1976 καὶ μετὰ τὴν ἀποφοίτησίν του ἀπὸ τὸ Α΄ Γυµνάσιον Πάφου ἐχειροτονήθη ∆ιάκονος ὑπὸ τοῦ τότε Μητροπολίτου Πάφου καὶ µετέπειτα Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόµου τοῦ Α΄.

Ἀκολούθως ἐσπούδασεν εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Τὸ 1980, μετὰ τὸ πέρας τῶν σπουδῶν του, εἰσῆλθεν εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ κατετάγη εἰς τὰς τάξεις τῶν ἐκεῖ ἀσκουµένων καὶ συγκεκριµένως εἰς τὴν Νέαν Σκήτην.

Τὸ 1982 ἔλαβε τὸ Μέγα Σχῆµα τοῦ Μοναχοῦ καὶ τὸ ἴδιον ἔτος ἐχειροτονήθη Πρεσβ. ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἀρδαµερίου καὶ Ἁγίου Ὄρους κ. Νικοδήµου, τὸ δὲ 1983 ἐχειροθετήθη εἰς Πνευµατικὸν ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Βεροίας καὶ Ναούσης κ. Παύλου.

Τὸ 1987 ἐγκατεστάθη εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Βατοπαιδίου, τῆς ὁποίας ἐξελέγη προϊστάµενος καὶ ἀκολούθως ἀντιπρόσωπος εἰς τὴν Ἱερὰν Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους. ∆ιὰ τὴν περίοδον 1991‒92 ἐξελέγη Πρωτεπιστάτης τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Τὸ 1992, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Α´ καὶ μὲ τὴν εὐλογίαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου, ἐπέστρεψεν εἰς τὴν Κύπρον καὶ ἔπηξε προσωρινῶς Ἀδελφότητα εἰς τὴν Μονὴν τῶν Ἱερέων εἰς τὴν Πάφον. Τὴν 4ην Νοεμβρίου 1993 ἐξελέγη Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ, εἰς τὴν ὁποίαν ἐνεθρονίσθη ὑπὸ τῆς Α. Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Α´ τὴν 14ην τοῦ ἰδίου μηνός. Τὴν 11ην Φεβρουαρίου 1999 ἐξελέγη ψήφῳ κλήρου καὶ λαοῦ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ, ἐχειροτονήθη εἰς Ἐπίσκοπον τὴν 14ην Φεβρουαρίου 1999 καὶ ἐνεθρονίσθη αὐθημερόν.

Ὀνοµαστικὴ ἑορτή: 18 Ἰανουαρίου

Print Friendly, PDF & Email