Στοιχεία Επικοινωνίας Ιεράς Μητρόπολις Κωνσταντίας και Αμμοχώστου

Ἕδρα: Ἀμμόχωστος. ῞Ενεκα τῆς κατοχῆς ὑπὸ τῶν Τούρκων τῆς πόλεως Ἀμμοχώστου, ἡ ἕδρα τῆς Μητροπόλεως εὑρίσκεται προσωρινῶς εἰς Παραλίμνιον.

Διεύθυνσις: Τ.Θ. 34034, 5309 Παραλίμνιον, τηλ.: 23812444, τηλεομ.: 23812450, ἱστοσελίς: www.imconstantias.org.cy , ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected] imconstantias.org.cy

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς, τηλ.: 23812447. Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος: Πρωτ. Χρῖστος Βούργιας, τηλ.: 96331810. Ἀναπληρωτὴς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος: Πρωτ. Γεώργιος Χατζηαδάμου, τηλ.: 99567463. Γραφεῖον Μητροπολίτου: Πρωτ. ῾Ηρακλείδιος Ξιοῦρος καὶ Ἀνδρέας Φλοκκᾶς, τηλ.: 23812445, τηλεομ.: 23812450, ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected]

Κληρικός: Πρεσβ. Νικόλαος Παπαντωνίου τηλ.: 99618708 Διάκονοι: π. Ἐπιφάνιος Παπαντωνίου, τηλ.: 99812709, καὶ π. Χαρίτων Θεοδώρου, τηλ.: 99274036. Ὑπεύθυνοι προσωπικοῦ: Πρωτ. Ἡρακλείδιος Ξιοῦρος καὶ Ἀνδρέας Φλοκκᾶς.

Ὁδηγός: Ἀνδρέας Φλοκκᾶς.

Φροντίστριαι Ἐπισκοπείου: Μαρία Κύρου καὶ Εὐφροσύνη Μούσιη.

Μάγειρας: Ἀδάμος Τζιαμπουρῆς.

Φροντιστὴς: Κώστας Θεοδούλου.

Τηλεφωνικὸν κέντρον: ᾿Ηλιάνα Κάουρα,

θεολόγος, τηλ.: 23812444.

Θρονικὴ ᾿Επιτροπὴ

Πρόεδρος: Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος.

Κληρικὰ μέλη: Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς, Πρωτ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Πρεσβ. Ἀνδρέας Ἠλία καὶ Πρεσβ. Χρῖστος Κούλενδρος.

Λαϊκὰ μέλη: Σῖμος Ἰωάννου, Θεόδωρος Πυρίλλης, Γεώργιος Ττάκκας, Ἄντρος Καραγιάννης, Χρῖστος Ζαννέττου, Ζήνα Λυσάνδρου Παναγίδη, Θεόδωρος Ττάκκας, Μιχάλης Τζιώρτας, Δημήτριος Σκάρος, Ἀδάμος Χατζηχριστοδούλου, Γεώργιος Κάρουλλας, Βασίλειος Νικολαΐδης καὶ Κωνσταντῖνος Παπαλουκᾶς.

᾿Επισκοπικὸν Δικαστήριον

Πρόεδρος: Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ ᾿Αμμοχώστου κ. Βασίλειος.

Πάρεδροι: Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς καὶ Πρωτ. Γεώργιος Χατζηαδάμου.

Ἀναπληρωταί: Πρωτ. Ἡρακλείδιος Ξιοῦρος καὶ Οἰκον. Φίλιππος Φιλίππου.

Οἰκονομικὸν Τμῆμα

Διευθυντής: Ἀναστάσιος Σπύρου τηλ.: 23812451.

Λογιστὴς Ἱερῶν Ναῶν: Ἀντώνιος Γιένσεν, τηλ.: 23812458, τηλεομ.: 23812452, ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected] imconstantias.org.cy

Γραφεῖον ᾿Εκδόσεως Ἀδειῶν Γάμου καὶ Πιστοποιητικῶν ᾿Ελευθερίας

Πρεσβ. Φίλιππος Φιλίππου καὶ Δανιὴλ Πογιατζῆς, τηλ.: 23812454/455, ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected] καὶ [email protected]

Συμβούλιον Πνευματικῆς Λύσεως τοῦ Γάμου

Ὑπεύθυνος διὰ τὴν ἀπόπειραν συνδιαλλαγῆς: Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος.

Ἀναπληρωταί: Πρόεδρος: Πρωτ. Γεώργιος Χατζηαδάμου.

Μέλη: Πρεσβ. Ἀνδρέας Θεμιστοκλέους καὶ Πρεσβ. Ἀνδρέας Κυριάκου.

Γραμματεύς: Πρεσβ. Φίλιππος Φιλίππου, τηλ.: 23812455.

Διαδίκτυον

Διὰ τῆς ἱστοσελίδος τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως (www.imconstantias.org.cy), προσφέρεται ἡ δυνατότης εἰς τοὺς ἐνδιαφερομένους καὶ κυρίως εἰς τοὺς νέους, νὰ γνωρίσωσι τὸ ἔργον τῆς ᾿Εκκλησίας καὶ νὰ ἀποκομίσωσι πληροφορίας περὶ διαφόρων θεολογικῶν, κοινωνικῶν καὶ πολιτιστικῶν θεμάτων. Εἰδικώτερον, δίδεται ἡ εὐκαιρία εἰς τοὺς ἀνὰ τὴν Κύπρον καὶ εἰς τὴν ἀλλοδαπὴν διεσκορπισμένους πρόσφυγας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως νὰ ἐπικοινωνῶσι μετὰ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κέντρου τοῦ τόπου καταγωγῆς των. ῾Η ἱστοσελὶς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως περιλαμβάνει τὰς ἑξῆς θεματικὰς ἑνότητας· Διοίκησις καὶ ῾Ιστορία Μητροπόλεως, ῾Ιεροὶ Ναοί, ῾Ιεραὶ Μοναί, Κατεχόμενα, Ἀνακοινώσεις, Ἄδειαι Γάμου, Πρόγραμμα Ἐκδηλώσεων, Ὁμιλίαι, Ἄρθρα, Ἁγιολογία, Πνευματικὴ διακονία, Ἑρμηνεία ἁγιογραφικῶν ἀναγνωσμάτων, Ὀπτικοακουστικὸν ὑλικόν, ἀπ΄ εὐθείας μεταδόσεις τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν ἐκ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου κ.ἄ.

Ὑπεύθυνοι: Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς, Διάκ. Ἐπιφάνιος Παπαντωνίου, Ἀντώνιος Γιένσεν καὶ Ἀνδρέας Φλοκκᾶς.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

Γραφεῖον Πνευματικῆς Διακονίας Ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μητροπολίτου.

Διευθυντής: Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς.

Μέλη: Πρωτ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Πρωθ. Ἀλέξιος Αὐσίεβιτς, Πρεσβ. Νικόλαος Παπαντωνίου, Διάκ. Ἐπιφάνιος Παπαντωνίου, Διάκ. Χαρίτων Θεοδώρου, Διάκ. Μάριος Ἀνδρέου καὶ ᾿Ηλιάνα Κάουρα, θεολόγοι.

Συνεργάται: Πρωτ. Σταῦρος Σταύρου, Πρεσβ. Χρῖστος Κούλενδρος, Δρ. Γεώργιος Κάκκουρας, ΕΜΕ Θρησκευτικῶν καὶ Δρ. Ἀνδρέας Βίττης.

Γραμματεία: Διάκ. Ἐπιφάνιος Παπαντωνίου, τηλ.: 23812456/7, ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected] , [email protected]

Βιβλιοθήκη

᾿Ηλιάνα Κάουρα, θεολόγος, τηλ.: 23812444, ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected]

Πνευματικὴ Διακονία καὶ Ἐνορίαι Τομεῖς Δραστηριοτήτων

α) ᾿Επιτροπὴ Εὐπρεπισμοῦ ῾Ιερῶν Ναῶν

Διὰ τὸν εὐπρεπισμὸν τῶν ἐνοριακῶν Ναῶν καὶ τῶν ἱερῶν παρεκκλησίων τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως τὴν εὐθύνην ἔχει ἡ ᾿Επιτροπὴ Εὐπρεπισμοῦ ῾Ιερῶν Ναῶν, ἡ ὁποία συνεδριάζει ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Πανιερωτάτου. Μέλη: Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς, Πρωτ. Γεώργιος Χατζηαδάμου, Διάκ. Ἐπιφάνιος Παπαντωνίου καὶ Ἀνδρέας Φλοκκᾶς.

β) Θεῖον Κήρυγμα

Πλὴν τοῦ Πανιερωτάτου, τὸ ἔργον τοῦ θείου κηρύγματος ἀναλαμβάνουν οἱ Θεολόγοι, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως.

γ) Κατηχητικαὶ Συνάξεις

Εἰς τὰς ἐνορίας καὶ κοινότητας τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως λειτουργοῦν Κατηχητικαὶ Συνάξεις διὰ μαθητὰς Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καὶ Λυκείου. Εἰς τὰς Κατηχητικὰς Συνάξεις διδάσκουν κατηρτισμένοι πρὸς τοῦτο κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ Κατηχηταὶ καὶ Κατηχήτριαι. Ὑπεύθυνος ἱερεύς: Πρεσβ. Χρῖστος Κούλενδρος (τηλ.: 99682469).

δ) Χριστιανικοὶ Σύνδεσμοι Γυναικῶν (Χ.Σ.Γ.)

Οἱ Χ.Σ.Γ. ἐπιτελοῦν πνευματικόν, κοινωνικὸν καὶ φιλανθρωπικὸν ἔργον. Συντονιστικὴ Ἐπιτροπὴ Χριστιανικῶν Συνδέσμων Γυναικῶν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας: Μέλη: Μηλίτσα Μαυρουδῆ Πρόεδρος, (τηλ.: 99529274), Δέσπω Παπαϊωάννου, Ἄνδρη Μιχαηλᾶ Βενιζέλου, Χρυσούλα Λουκᾶ, Ἑλένη Θεοδώρου, Λυσιμάχη Πολυκάρπου, Ἄννα Βάσιλα, Στέλλα Γεωργίου, Θάλεια Χριστοδούλου, Φωτούλλα Νέου καὶ Ἄννα Μάρκου. Ὑπεύθυνος ἱερεύς: Πρωτ. Σταῦρος Σταύρου (τηλ.: 99596561).

ε) ᾿Ενοριακαὶ ῾Ομιλίαι

Εἰς τὰς πλείστας τῶν ἐνοριῶν τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως γίνονται ὑπὸ τῶν Θεολόγων, κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, ἑβδομαδιαῖαι ἢ μηνιαῖαι ὁμιλίαι διὰ τοὺς Χριστιανικοὺς Συνδέσμους Γυναικῶν, διὰ νέους καὶ νέας καὶ διὰ τὴν οἰκογένειαν.

᾿Εκδόσεις

1. Πνευματικὴ Διακονία. Περιοδικὴ ἔκδοσις τοῦ Γραφείου Πνευματικῆς Διακονίας, περιέχουσα ποικίλα θεολογικά, ἱστορικὰ καὶ κοινωνικὰ θέματα (ἁγιολογικά, λειτουργικά, θέματα πίστεως καὶ χριστιανικῆς ἠθικῆς, βιοηθικῆς καὶ συγχρόνου προβληματισμοῦ, ἱστορικὰ καὶ ἐθνικά, ἐκκλησιαστικὴ ἐπικαιρότης, δραστηριότες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κ.ἄ.).

Ὑπεύθυνος ἐκδόσεως: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος.

Συντακτικὴ ἐπιτροπή: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος, Θεόδωρος Ξ. Γιάγκου, Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., Πρωτ. Χρυσόστομος Νάσσης, Ἐπ. Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., Δρ. Γεώργιος Κάκκουρας, ΕΜΕ Θρησκευτικῶν, Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς, Πρωτ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Πρεσβ. Νικόλαος Παπαντωνίου, Διάκ. Ἐπιφάνιος Παπαντωνίου καὶ Ἠλιάνα Κάουρα.

Ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις: [email protected]

2. Ἡμερολόγιον – Ἑορτολόγιον (Ἐγκόλπιον). Ἐτησία ἔκδοσις, περιέχουσα τὰς κινητὰς καὶ ἀκινήτους ἑορτὰς τοῦ ἔτους, ὡς καὶ διαφόρους πληροφορίας διὰ τὴν διοικητικὴν δομὴν καὶ τὸ ἔργον τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα ἡμερολογίου διὰ τὸ ἔτος 2021: «Ἐκκλησία καὶ Παλιγγενεσία 1821». ᾿Επίσης, εἰς ἐνορίας τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως ἐκδίδονται ἔντυπα πνευματικῆς οἰκοδομῆς. Τοιαῦτα ἔντυπα εἶναι: Ὁ Τροπαιοφόρος, Παρὰ τὴν Λίμνην, Μεταμόρφωσις, Χριστοῦ Μύρον κ.ἄ.

Πνευματικὴ Διακονία Στρατοῦ

Ὑπὸ τὴν εὐθύνην τοῦ Γραφείου Πνευματικῆς Διακονίας τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας καὶ Ἀμμοχώστου, λειτουργεῖ Πνευματικὴ Διακονία Στρατοῦ διὰ τὰς Μονάδας, αἱ ὁποῖαι εὑρίσκονται ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως. Εἰς τὰ στρατόπεδα καὶ τὰ φυλάκια τῆς ἐπαρχίας τελεῖται ἐπὶ μηνιαίας βάσεως ἁγιασμὸς καὶ ὁμιλία. Ἐπίσης τελοῦνται ἀνὰ τακτὰ διαστήματα ἡ θεία λειτουργία καὶ τὸ μυστήριον τῆς ἐξομολογήσεως. Εἰς τὰ πλαίσια τοῦ «Σαλαμίνιου» Ἐλευθέρου Πανεπιστημίου Ἀμμοχώστου πραγματοποιοῦνται διαλέξεις εἰς τὰ δύο στρατόπεδα τῆς ἐλευθέρας περιοχῆς Ἀμμοχώστου.

Ἱερὰ παρεκκλήσια: Ἁγίων μεγαλομαρτύρων Γεωργίου καὶ Δημητρίου (Στρατόπεδον «Δημητράκης – Φώτης Πίττας», Φρέναρος – Σωτήρα), Ἁγίας μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας (Στρατόπεδο «Μόδεστου Παντελῆ», Λιοπέτρι) καὶ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Προκοπίου (Στρατόπεδο Ἰσαάκ-Σολωμού 34ου Λόχου Κρούσεως 31ης Μοίρας Καταδρομῶν, Κάβο Γκρέκο).

Ὑπεύθυνοι Πνευματικῆς Διακονίας Στρατοῦ: Οἰκον. Ἰωάννης Χαραλάμπους, τηλ.: 99354149 καί Πρεσβ. Χρῖστος Κούλενδρος, τηλ.: 99682469.

Πνευματικὴ Διακονία Νοσοκομείου

Εἰς τὸν περίβολον τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Ἀμμοχώστου ἀνηγέρθη ναὸς πρὸς τιμὴν τοῦ ἁγίου νέου ἱερομάρτυρος ᾿Εφραίμ. Τὰς πνευματικὰς ἀνάγκας τῶν ἀσθενῶν καλύπτουν οἱ ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως.

Ὑπεύθυνος ἱερεύς: Πρωτ. Σταῦρος Σταύρου (τηλ.: 99596561).

Πνευματικὴ Διακονία Σχολείων

Οἱ κληρικοὶ τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως κατόπιν συνεννοήσεως μὲ τὸ Γραφεῖον Πνευματικῆς Διακονίας, συνεργάζονται μετὰ τῶν Διευθύνσεων καὶ τοῦ προσωπικοῦ τῶν Σχολείων Δημοτικῆς καὶ Μέσης ᾿Εκπαιδεύσεως τῶν ἐνοριῶν αὐτῶν, πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῶν πνευματικῶν καὶ λειτουργικῶν ἀναγκῶν τῶν μαθητῶν. Εἰς τὸν περίβολον τοῦ Γυμνασίου Παραλιμνίου ὑπάρχει παρεκκλήσιον πρὸς τιμὴν τῶν Τριῶν ῾Ιεραρχῶν, ὅπου ἀνὰ ἑβδομάδα τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία. Τὸν γενικὸν συντονισμὸν τῆς Πνευματικῆς Διακονίας Σχολείων ἔχει τὸ Γραφεῖον Πνευματικῆς Διακονίας τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως.

Διακονία Κατηχήσεων

῾Υπὸ τὴν εὐθύνην τοῦ Γραφείου Πνευματικῆς Διακονίας εὑρίσκεται ὁ συντονισμὸς τοῦ ἔργου τῆς Κατηχήσεως ἑτεροδόξων καὶ ἀλλοθρήσκων. Τὸ ἔργον τῆς Κατηχήσεως ἀναλαμβάνουν, κατ’ ἐντολὴν τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας κ. Βασιλείου, οἱ ᾿Εφημέριοι τῶν κατὰ τόπους ἐνοριῶν. Ὑπεύθυνος Διακονίας Κατηχήσεων: Πρεσβ. Φίλιππος Φιλίππου, τηλ.: 23812454/5.

Ὁμὰς ῾Ιεραποστολῆς

Εὐλογίᾳ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας κ. Βασιλείου, συνεστήθη ῾Ομὰς ῾Ιεραποστολῆς διὰ τὴν ἐνίσχυσιν μὲ οἱονδήποτε τρόπον τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας εἰς τὰς χώρας τῆς Ἀφρικανικῆς ᾿Ηπείρου καὶ ἀλλαχοῦ. ᾿Επίσης, ἐνορίαι τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως προσφέρουν ποικιλοτρόπως εἰς τὴν ἐνίσχυσιν καὶ στήριξιν τοῦ ἔργου τῆς ᾿Ορθοδόξου ῾Ιεραποστολῆς κυρίως εἰς Ἀφρικήν. Ὑπεύθυνος ἱερεύς: Πρωτ. Ἡρακλείδιος Ξιοῦρος, τηλ.: 23812449.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

Ἵδρυμα Κοινωνικῆς Διακονίας

Παρὰ τῇ ῾Ιερᾷ Μητροπόλει λειτουργεῖ τὸ ῞Ιδρυμα Κοινωνικῆς Διακονίας. Τὸ ῞Ιδρυμα τοῦτο εἶναι ἁρμόδιον διὰ τὸ φιλανθρωπικὸν καὶ κοινωνικὸν ἔργον τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως. Τὸ ῞Ιδρυμα διοικεῖται ὑπὸ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, τὸ ὁποῖον συνεδριάζει ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Πανιερωτάτου.

Διοικοῦσα Ἐπιτροπή: Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος, Ἀρχιμανδρίτης Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς, Τάσος Σπύρου, Ἀντώνιος Γιένσεν καὶ Χρίστος Κιτάζος.

Ἐκτελεστικὴ Ἐπιτροπή: Κικούλα Πυρίλλη, Γιαννούλλα Ζαννέττου, Ἕλενα Ττάκκα, Φωτείνα Καραγιάννη, Μαρία Ἀναστάση Καρούσου, Μηλίτσα Μαυρουδῆ, Φλωρεντία Σάββα, Χρυστάλλα Κουτσόφτα, Ἀμαλία Χατζηγιάννη, Καίτη Στρατῆ, Δήμητρα Μιχαήλ, Στέλλα Γεωργίου, Δώρα Παπαλεοντίου, Κούλα Χριστοδούλου, Κατελίτσα Φυλακτοῦ, Ἔμιλυ Τσόκκου, Ἄνδρη Μιχαηλᾶ Βενιζέλου καὶ Γιαννούλλα Ζαννέττου.

Κέντρον Κοινωνικῆς Διακονίας

Ἕνεκα τῆς οἰκονομικῆς δυσπραγίας συνεστήθη τὸ Κέντρον Κοινωνικῆς Διακονίας διά τὴν προσφορὰν βασικῶν εἰδῶν διατροφῆς καὶ ρουχισμοῦ εἰς ἀπόρους καὶ πάσχοντας συνανθρώπους μας.

Ὑπεύθυνοι: Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς (τηλ.: 23812447), Διάκ. Ἐπιφάνιος Παπαντωνίου (τηλ.: 99812709).

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

Πολιτιστικὴ Ἀκαδημία «Ἅγιος Ἐπιφάνιος»

Πρωτοβουλίᾳ τῆς Α.Π. τοῦ Μητροπολίτου Κωνσταντίας κ. Βασιλείου, ἱδρύθη τὸ ἔτος 2008 ἡ Πολιτιστικὴ ᾿Ακαδημία «Ἅγιος ᾿Επιφάνιος» τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας καὶ ᾿Αμμοχώστου μὲ ἕδραν τὴν ἀρχαίαν ῾Ιερὰν Μονὴν ῾Αγίας Νάπας. Ἡ ἐν λόγῳ ᾿Ακαδημία δραστηριοποιεῖται εἰς τοὺς ἑξῆς τομεῖς: α) Μουσεῖον ἀρχαίων ἀντικειμένων καὶ βυζαντινῶν εἰκόνων, β) Συνεδριακὸν Κέντρον διὰ τὴν διοργάνωσιν ἢ φιλοξενίαν συνεδρίων θεολογικοῦ καὶ πολιτιστικοῦ περιεχομένου, γ) Ἐγκατάστασις καὶ διοργάνωσις Βιβλιοθήκης μὲ προσανατολισμὸν τὴν μελέτην τῶν Πολιτισμῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ τὴν Κυπριακὴν Ἁγιολογίαν, δ) Ἔκδοσις ἐπιστημονικῶν ἐργασιῶν καὶ λογοτεχνικῶν ἔργων, ε) Προγραμματισμὸς λειτουργίας Ἰστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν (Masters) διὰ τὴν Κυπριακὴν Ἁγιολογίαν καὶ τοὺς Πολιτισμοὺς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου, στ) Διοργάνωσις ποικίλων πνευματικῶν, πολιτιστικῶν καὶ ἄλλων ἐκδηλώσεων.

Διοικοῦσα Ἐπιτροπή «Ἐρευνητικοῦ Κέντρου Πολιτιστικῆς Ἀκαδημίας Ἅγιος Ἐπιφάνιος»: Πρόεδρος: Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος. Ἐκτελεστικὴ Διευθύντρια: Δρ. Χριστίνα Κάκκουρα. Μέλη: Ἀρχιμανδρίτης Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς, Τάσος Σπύρου, Χρῖστος Κιτάζος, Ἀνδρέας Ζαχαρίου.

α) Διεθνή Ἁγιολογικὰ Συνέδρια

Ἀκαδημαϊκὸν Συμβούλιον: Μητροπολίτης Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος, Διδάκτωρ Θεολογίας, Μέλος Ἀκαδημαϊκοῦ Προσωπικοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, Κώστας Ν. Κωνσταντινίδης, Καθηγητὴς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, Θεόδωρος Γιάγκου, Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ἀντιπρόεδρος Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν, Κρίτων Χρυσοχοΐδης, Διευθυντὴς Ἐρευνῶν, Τμῆμα Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν, Ἰνστιτοῦτο Ἱστορικῶν Ἐρευνῶν, Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ἐρευνῶν Ἑλλάδος, Συμεὼν Πασχαλίδης, Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διευθυντὴς Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν, Brigitta Schrade, Καθηγήτρια Ἱστορίας τῆς Τέχνης, Ἐλεύθερο Πανεπιστήμιο Βερολίνου, Γερμανία, Γιῶργος Κάκκουρας, Διδάκτωρ Θεολογίας, Ἐπιθεωρητὴς Μέσης Ἐκπαίδευσης, Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ, Ἀρχιμανδρίτης Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς, Πρωτοσύγκελλος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας καὶ Ἀμμοχώστου, Πρωτοπρεσβύτερος Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Ὑποψήφιος Διδάκτωρ Θεολογίας, Ἱερὰ Μητρόπολις Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου.

Γραμματεία: Πρεσβ. Νικόλαος Παπαντωνίου, Διάκ. Ἐπιφάνιος Παπαντωνίου, Διάκ. Μάριος Ἀνδρέου.

Ἰστοσελίς: www.agiosepifaniosacademy.com

β) Ἐρευνητικὸν Κέντρον Ἁγίας Νάπας

Ἐρευνητικὴ Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπή: Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος, Brigitta Schrade, Καθηγήτρια Ἱστορίας τῆς Τέχνης, Ἐλεύθερο Πανεπιστήμιο Βερολίνου, Γερμανία, Dalila Meenen, μέλος τοῦ Ἐργαστηρίου Ἐρεύνης Ἱστορίας Τέχνης (Centre André Chastel), Guido Petras, Μουσιολόγος, μέλος τῆς ὁμάδος Ariadne Exklusive museumsführungen, Βερολίνο, Sven Brummack, Ἀρχαιολόγος, Julia Pohlenz, Ἀρχαιολόγος, Δρ. Max Ritter, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Johannes Gutenberg Mainz, Δρ. Lorenzo Calvelli, Καθηγητὴς Università Ca’ Forcari di Venezia, Ἰταλία, Δρ. Ἰωσὴφ Χατζηκυριάκος, Διευθυντὴς Ιδρύματος Φοίβου Σταυρίδη, Theo Lerle, Βυζαντινολόγος-Ἑλληνιστής, Δρ. Νικόλαος Μπακιρτζής, Καθηγητής Ἰνστιτούτου Κύπρου.

«Σαλαμίνιον» Ἐλεύθερον Πανεπιστήμιον Ἀμμοχώστου

Κατόπιν προτάσεως τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας κ. Βασι– λείου πρὸς τὸ Πανεπιστήμιον Κύπρου, ἱδρύθη καὶ λειτουργεῖ τὸ «Σαλαμίνιον» Ἐλεύθερον Πανεπιστήμιον Ἀμμοχώστου. Αἱ διαλέξεις πραγματοποιοῦνται: α) εἰς τὸ Πολιτιστικὸν Κέντρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐν Παραλιμνίῳ, β) εἰς τὰ Λύκεια Παραλιμνίου καὶ Φρενάρους καὶ γ) εἰς τὰ δύο στρατόπεδα τῆς ἐλευθέρας περιοχῆς Ἀμμοχώστου. Ὅσοι παρακολουθοῦν τὰς μηνιαίας διαλέξεις θὰ λαμβάνουν Πιστοποιητικὸν ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου.

Πληροφορίαι: Διάκ. Ἐπιφάνιος Παπαντωνίου καὶ Ἠλιάνα Κάουρα (τηλ.: 23812456/7). Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπή: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος, Θεόδωρος Πυρίλλης, Δήμαρχος Παραλιμνίου, Χρῖστος Ζαννέττου, Δήμαρχος Ἁγίας Νάπας, Ἄντρος Καραγιάννης, Δήμαρχος Δερύνειας, Γεώργιος Τάκκας, Δήμαρχος Σωτήρας, Σταῦρος Φωτίου, Καθηγητής, Τμήμα Ἐπιστημῶν τῆς Ἀγωγῆς, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς, Πρωτ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Δρ Γεώργιος Κάκκουρας, Ἐπιθεωρητὴς Θρησκευτικῶν Μέσης Ἐκπαιδεύσεως, Δόξα Κωμοδρόμου, Ἐπικεφαλὴς Γραφείου Τύπου καὶ Δημοσίων Σχέσεων Πανεπιστημίου Κύπρου, Ἑλεάνα Μιλτιάδους, Γραφεῖον Τύπου καὶ Δημοσίων Σχέσεων Πανεπιστημίου Κύπρου.

Κληρικολαϊκὴ Συνέλευσις

Ἡ Κληρικολαϊκὴ Συνέλευσις ἔχει πλέον καταστεῖ θεσμὸς διὰ τὴν ῾Ιερὰν Μητρόπολιν Κωνσταντίας καὶ τὴν ἐλευθέραν περιοχὴν τῆς Ἀμμοχώστου γενικότερα. Σκοπὸς τῆς Συνελεύσεως εἶναι ἡ ἀνάπτυξις, ἐνδυνάμωσις καὶ σύσφιξις τῶν δεσμῶν μεταξὺ τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως καὶ τοῦ ποιμνίου της, ἰδιαίτερως δὲ ἡ σύσφιξις τῶν σχέσεων κληρικῶν καὶ λαϊκῶν. Ἡ Κληρικολαϊκὴ Συνέλευσις ἀποτελεῖ κάθε χρόνο τὸ ἐπίκεντρον τῶν ἑορτασμῶν διὰ τὸν προστάτην τῆς Μητροπόλεως, Ἅγιον Ἐπιφάνιον ἐπίσκοπον Κωνσταντίας.

Διεθνὴς Ἔκθεσις Βιβλίου Κύπρου

Ἀνὰ διετίαν διοργανοῦται ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας καὶ Ἀμμοχώστου εἰς Παραλίμνιον ἡ Διεθνὴς Ἔκθεσις Βιβλίου Κύπρου. Εἰς τὴν Ἔκθεσιν λαμβάνουν μέρος αἱ Πρεσβεῖαι τῶν Εὐρωπαϊκῶν Χωρῶν, Ἐκδοτικοὶ Οἶκοι Κύπρου, Ἑλλάδος καὶ ἐξωτερικοῦ, βιβλιοπωλεῖα, ὀργανώσεις κ.ἄ. Ἡ προσπάθεια αὕτη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως συμβάλλει εἰς τὴν προώθησιν τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν καὶ εἰς τὴν προβολὴν τοῦ ἐθνικοῦ προβλήματος. Παραλλήλως δίδει τὴν δυνατότητα εἰς τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἰδιαιτέρως εἰς τοὺς νέους, νὰ ἔλθουν εἰς ἐπαφὴν μετὰ ποικίλων ἐκδόσεων, ἀλλὰ καὶ μετὰ πολιτισμῶν διαφόρων λαῶν.

Συμβούλιον Νεολαίας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας καὶ Ἀμμοχώστου

Τὸ Συμβούλιον ἔχει ὡς σκοπούς του, νὰ προάγῃ τὴν ἐπικοινωνίαν καὶ τὴν συνεργασίαν μεταξὺ τῶν νέων τῆς ἐλεύθερης περιοχῆς Ἀμμοχώστου καὶ τῶν προερχομένων νέων ἐκ τῆς κατεχόμενης πόλεως καὶ ἐπαρχίας Ἀμμοχώστου, νὰ ὑλοποιῇ προγράμματα, δράσεις, ἐκδηλώσεις, συνέδρια καὶ ἔργα ὑποδομῆς γιὰ τὴν προαγωγὴν τοῦ πολιτισμοῦ, τὴν κοινωνικὴν πρόοδον καὶ τὴν καλλιέργειαν τῆς θρησκευτικῆς καὶ ἐθνικῆς παιδείας, καθὼς καὶ τῆς ὑγιοῦς ψυχαγωγίας εἰς τοὺς νέους.

Διοικητικὸν Συμβούλιον: Πρόεδρος: Μάρω Ἀριστοτέλους, Ἀντιπρόεδρος: Χριστόφορος Σενέκκης, Ταμίας: Βασιλικὴ Κοσιῆ, Δανιὴλ Πογιατζῆς, Γραμματεύς: Μαργαρίτα Τσόκκου, Ἄννα Μιλτιάδους, Ὀργανωτικός: Κωνσταντίνα Κκαρᾶ, Μέλη: Κωνσταντίνα Μηνᾶ, Ἑλένη Πυρίλλη, Παναγιώτης Μότης, Σεραπίων Θεμιστοκλέους, Ὑποεπιτροπαί-Social Media: Ἑλένη Κουμῆ, Μαρία Μέρτακκα. Διὰ πληροφορίας: Δανιὴλ Πογιατζιῆς, τηλ.: 23812454/5.

Σχολαὶ Βυζαντινῆς Μουσικῆς

Μερίμνῃ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως λειτουργούσι Σχολαὶ Βυζαντινῆς Μουσικῆς: α) ἐν Παραλιμνίῳ, ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν καὶ διδασκαλίαν τοῦ Ἐντιμολογιωτάτου Ἄρχοντος Ὑμνῳδοῦ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας κ. Χρίστου Ψάλτη. Παρέχονται ἐπίσης μαθήματα ἐκφωνήσεων σέ κληρικούς. Ἡ φοίτησις εἶναι δωρεάν. Διά πληροφορίες, τηλ. 23812456.

β) Ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Πολιτιστικής Ἀκαδημίας «Ἅγιος Ἐπιφάνιος» ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Λαμπαδαρίου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Παραλιμνίου κ. Δανιήλ Πογιατζῆ, ἡ ὁποία ἀπευθύνεται πρωτίστως σέ παιδιά σχολικῆς ἡλικίας. Διά πληροφορίες, τηλ. 99201760.

ΙΔΡΥΜΑ «ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ»

Συνεστήθη ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τὸ Ἴδρυμα «Εὐθύνη πρὸς τὸν Πολιτισμὸ μας». Σκοπὸς τοῦ Ἱδρύματος εἶναι ἡ συλλογὴ δεδομένων δι΄ ὅλα τὰ μνημεῖα καὶ κυρίως διὰ τὰς ἐκκλησίας αἱ ὁποῖαι εὑρίσκονται εἰς τὴν κατεχόμενην μητροπολιτικὴν περιφέρειαν Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου, ἡ ἐκτίμησις τῆς παρούσης καταστάσεώς των, αἱ προσπάθειαι συντηρήσεώς των, ἐὰν τὸ ἐπιτρέπουν αἱ κατοχικαὶ ἀρχαί, ἡ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα διὰ τὴν ἱστορίαν τῶν μνημείων τούτων, ἡ δημιουργία τραπέζης δεδομένων καὶ ἡ δημοσιοποίησις αὐτῆς.

Ὑπεύθυνος: Τάσος Σπύρου, τηλ.: 23812451.

ΕΙΚΟΝΟΦΥΛΑΚΙΑ-ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΑ

Ἐκτὸς τοῦ Μουσείου, τὸ ὁποῖον λειτουργεῖ εἰς τὴν Μονὴν τῆς Ἁγίας Νάπας, Εἰκονοφυλάκια-Σκευοφυλάκια λειτουργοῦν ἐπίσης:

Ἐν Παραλιμνίῳ. ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίας Ἄννης (παρὰ τὸν Μητροπολιτικὸν ῾Ιερὸν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου), τηλ.: 99416618 (Πρωτ. ῾Ηρακλείδιος Ξιοῦρος).

Ἐν Σωτήρᾳ. ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου (παρὰ τὸν ῾Ιερὸν Ναὸν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος), τηλ.: 23823932 (Ἀρχιμ. Γεώργιος ᾿Ιωάννου), 99567463 (Πρωτ. Γεώργιος Χατζηαδάμου).

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ «ΜΥΡΙΟΒΙΒΛΟΣ»

῾Η ῾Ιερὰ Μητρόπολις Κωνσταντίας καὶ ᾿Αμμοχώστου λειτουργεῖ Βιβλιοπωλεῖον, ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Μυριόβιβλος», εἰς Παραλίμνιον, καὶ παράρτημα αὐτοῦ εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίας Νάπας, καὶ εἰς τὸ παρεκκλήσιον τοῦ προφήτου Ἠλιοὺ Παραλιμνίου, ὅπου διατίθενται βιβλία λειτουργικά, θεολογικά, ἱστορικά, πνευματικῆς οἰκοδομῆς κ.ἄ.

᾿Επίσης, διατίθενται ἱερατικὰ ἄμφια, λειτουργικὰ σκεύη, εἰκόνες κ.ἄ. Ὑπεύθυνος: ᾿Ανδρέας Φλοκκᾶς. Ὑπάλληλοι: Μάγδα Παπέττα, Παρασκευὴ Παναγῆ, Ξένια Παντελῆ καὶ Κώστας Θεοδούλου.

Διεύθυνσις: Ἁγίου Γεωργίου 1, 5280 Παραλίμνιον, τηλ.: 23741574, τηλεομ: 23741579, ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected]

 

Print Friendly, PDF & Email