Στοιχεία Επικοινωνίας Επισκοπής Αρσινόης

Προτάσει τοῦ τέως Μητροπολίτου Πάφου κ. Χρυσοστόμου (νῦν Ἀρχιεπισκόπου), ἀνασυνεστήθη ἀπὸ τοῦ 1996 ἡ πάλαι ποτὲ διαλάμψασα ᾿Επισκοπὴ Ἀρσινόης. 

᾿Επίσκοπος: ο Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος ᾿Αρσινόης κ.Νεκτάριος

῞Εδρα τῆς Ἐπισκοπῆς: Περιστερώνα Πάφου.

Γραφεῖον: Μαρία Χρυσοστόμου

Διεύθυνσις: Περιστερώνα Πάφου, Τ.Κ. 8810.

Τηλ.: 26352515, τηλεομ.: 26352413.

Διάκονος: Ἀλέξανδρος Μοτρέα.

Βυζαντινὸν Μουσεῖον: Ὑπεύθυνος: Μαρία Χρυσοστόμου.

Βοηθητικὸν Προσωπικόν: Κυριακὴ Νεοπτολέμου.

Περισσότερες πληροφορίες για την Ιερά Επισκοπή δείτε εδώ…

Print Friendly, PDF & Email