Στοιχεία Επικοινωνίας Ιεράς Μητροπόλις Τριμυθούντος

δρα: ᾿Ιδάλιον. ῾Η ἕδρα μετεφέρθη εἰς Ἰδάλιον, ἕνεκα τῆς κατοχῆς ὑπὸ τῶν Τούρκων τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Ἁγίου Σπυρίδωνος, εἰς Τρεμετουσιάν.

Γραφεα Μητροπλεως: τ.θ. 11001, 2550 Ἰδάλιον, τηλ.: 22527000, τηλεομ.: 22526363, ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected], ἱστοσελίς: www.imtrimythountos.org.cy

Ι. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

Θρονικὴ Ἐπιτροπὴ

Πρόεδρος: Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας.
Κληρικὰ μέλη: Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Γρηγόριος Ἰωαννίδης, Αἰδεσιμολογιώτατοι Πρωτ. Δημήτριος Παπαϊωάννου καὶ Ἀνδρέας Βορκᾶς καὶ Αἰδεσιμώτατος Οἰκον. Ἰωάννης Τρύφωνος.
Λαϊκὰ μέλη: Στέλιος Κομῆς, Λουκᾶς Πέτρου, Νικόλαος Παπαλοΐζου καὶ Σάββας Ξενοφῶντος 

Πρωτοσύγκελλος

Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Γρηγόριος Ἰωαννίδης

Γραμματεία

Ὑπεύθυνοι: Ματθαῖος Ματθαίου, Παναγιώτης Κωνσταντίνου καὶ Στυλιανὸς Κεπόλας.
Ὁδηγός: Μοναχὸς Σπυρίδων.

Γραφεῖον Ἐκκλησιαστικῆς Διακονίας

Ὑπεύθυνος: Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Γρηγόριος Ἰωαννίδης.
Συνεργάται: Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτ. Πέτρος Παπαπέτρου, Ἀνδρέας Ζαχαρίου, Χριστοφόρος Παντελῆ, Παναγιώτης Κωνσταντίνου καὶ Κυριάκος Γρηγορίου.

Γραφεῖον Ἐκδόσεως Ἀδειῶν Γάμου

Ὑπεύθυνος: Χριστοφόρος Παντελῆ.

Λογιστήριον καὶ Ἐλεγκτικὸν Τμῆμα

Ὑπεύθυνοι: Προκόπης Προκόπη καὶ Ἀνδρέας Ἀνδρέου, ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected]

Συμβούλιον Πνευματικῆς Λύσεως τοῦ Γάμου

Ὑπεύθυνος διὰ τὴν ἀπόπειραν συνδιαλλαγῆς καὶ διὰ τὴν ὑποβολὴν σχετικῆς εἰσηγήσεως πρὸς τὸν Ἐπίσκοπον: Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτ. Δημήτριος Παπαϊωάννου.
Πρόεδρος: Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτ. Δημήτριος Παπαϊωάννου. Μέλη: Αἰδεσιμολογιώτατοι Πρωτ. Θεόδωρος Γρηγορίου καὶ Ἀντώνιος Παναγῆ.

ΙΙ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

Θεῖον Κήρυγμα

Τὸν θεῖον λόγον κηρύττουν ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας, ὡς ἐπίσης καὶ Ἱερεῖς καὶ Θεολόγοι τῆς καθ’ ἡμᾶς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας.

Κατηχητικαὶ Συνάξεις

Κατηχητικαὶ συνάξεις ὅλων τῶν βαθμίδων λειτουργοῦν εἰς ὅλας σχεδὸν τὰς ἐνορίας καὶ κοινότητας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Εἰς αὐτὰς διδάσκουν Ἱερεῖς, Θεολόγοι, Καθηγηταί, Διδάσκαλοι καὶ ἄλλοι, πρὸς τοῦτο εἰδικῶς ἐκπαιδευθέντες.

Χριστιανικοὶ Σύνδεσμοι Γυναικῶν

Ὑπὸ τὴν εὐλογίαν καὶ πνευματικὴν καθοδήγησιν τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβα, λειτουργοῦν εἰς πλείστας ἐνορίας Χριστιανικοὶ Σύνδεσμοι Γυναικῶν.

Κύκλοι Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς

Εἰς ἀρκετὰς ἐνορίας γίνονται τακτικαὶ συγκεντρώσεις διὰ μελέτην τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ πνευματικὴν οἰκοδομὴν τῶν πιστῶν.

Ἐνοριακαὶ Φιλόπτωχοι Ἀδελφότητες

Σκοπὸς τῆς Ἐνοριακῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος εἶναι ἡ παροχὴ βοηθείας πρὸς τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναξιοπαθοῦντας, οἱ ὁποῖοι ζοῦν εἰς συγκεκριμένην ἐνορίαν ἢ κοινότητα.

Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς

Προνοίᾳ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβα, ἱδρύθη Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς, εἰς τὴν ὁποίαν παραδίδονται μαθήματα ὑπὸ ἐμπείρων καὶ ἀρτίως κατηρτισμένων, ἐπιστημονικῶς, Μουσικοδιδασκάλων, πρὸς διαφύλαξιν καὶ προώθησιν τοῦ πολυτίμου τούτου θησαυροῦ τῆς ἐκκλησιαστικῆς τέχνης.
Ὑπεύθυνοι: Πρωτ. Θεόδωρος Γρηγορίου (Διευθυντής, τηλ.: 99442469) καὶ Σπῦρος Ἰωάννου (τηλ.: 99870253).

Ποιμαντικὴ Διακονία Ἐθνικῆς Φρουρᾶς

Εἰς ὅλας τὰς μονάδας τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας γίνονται καθ’ ἕκαστον μῆνα ἁγιασμὸς καὶ ὁμιλία. Τελεῖται, ἐπίσης, ἡ θεία Λειτουργία καὶ τὸ μυστήριον τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως. Σκοπὸς εἶναι ὁ πνευματικὸς καταρτισμὸς τῶν στρατιωτῶν καὶ ἡ ἀντιμετώπισις τῶν
ἰδιαιτέρων προβλημάτων, τὰ ὁποῖα αὐτοὶ ἀντιμετωπίζουν. Εἰς τὸ ἔργον τοῦτο συμμετέχουν οἱ Αἰδεσιμολογιώτατοι Πρωτ. Δημήτριος Παπαϊωάννου, Παῦλος Ἀντωνίου, Ἀνδρέας Βορκᾶς, Ἀναστάσιος Ὀδυσσέως καὶ Σπυρίδων Ζαχαριάδης καὶ ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Οἰκον. Ἰωάννης Ἰωάννου. 

Ἔντυπα

Εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν καὶ εἰς μερικὰς ἐνορίας αὐτῆς ἐκδίδονται ἔντυπα ὀρθοδόξου πνευματικῆς μαρτυρίας καὶ πνευματικῆς οἰκοδομῆς ὑπὸ τῶν ὑπευθύνων τῶν κατὰ τόπους ἱερῶν ναῶν καὶ χριστιανικῶν κινήσεων.

Τοιαῦτα ἔντυπα εἶναι: 1. Ἅγιος Σπυρίδων (περιοδικὴ ἔκδοσις Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τριμυθοῦντος), 2. Εὐαγγελισμός (μηνιαία ἔκδοσις Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Παναγίας Εὐαγγελιστρίας Ἰδαλίου), 3. Ὁ Τροπαιοφόρος (διμηνιαία ἔκδοσις Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ὀλυμπίων) καὶ 4. Ἀπόστολοι ἐκ περάτων (μηνιαία ἔκδοσις Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως καὶ Ἁγίας Μαρίνης Πέρα Χωρίου).

Print Friendly, PDF & Email