Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραφεῖον Ἐκκλησιαστικῆς Κατηχήσεως καὶ Διακονίας

Ὑπεύθυνος: Θεοφιλέστατος ᾿Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος.

Ἀναπληρωτὴς Ὑπεύθυνος: Ἀρχιμ. Γρηγόριος Μουσουρούλης.

Γραμματεύς: Γεώργιος Κούττουκος, τηλ.:  22554653.

Μέλη: Πρωτ. Κωνσταντῖνος Κωνσταντίνου, Οἰκον. Νεκτάριος Λουντίδης, Διάκονος Μιχαὴλ Νικολάου, Σάββας Παρῆς, Εὐδόκιος Δημητρίου καὶ Ἀντώνιος Χαραλάμπους, τηλ:  22554696, 22554642, 22554610, 22554693, τηλεομ.: 22439074, ἠλεκτρ. διεύθ.(e-mail): [email protected]

Θεῖον Κήρυγμα

Τὸν θεῖον λόγον, πλὴν τοῦ Μακαριωτάτου ᾿Αρχιεπισκόπου Κύπρου, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Καρπασίας, Νεαπόλεως καὶ Μεσαορίας καὶ τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου, κηρύττουν οἱ κατὰ τόπους Θεολόγοι κληρικοὶ καὶ οἱ λαϊκοὶ Θεολόγοι-Συνεργάται τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς.

Θρησκευτικὴ ῾Υπηρεσία Στρατοῦ

Διὰ τὴν θρησκευτικὴν διαφώτισιν τῶν στρατευμένων νέων λειτουργεῖ ἡ Διεύθυνσις Θρησκευτικοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἐθνικῆς Φρουρᾶς (Γ.Ε.Ε.Φ.), ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ Πρωτ. Κωνσταντίνου Χριστοδούλου, τηλ.: 99610214.

Χριστιανικὰ Σωματεῖα

Χριστιανικοὶ Σύνδεσμοι Γυναικῶν. Οἱ Χριστιανικοὶ Σύνδεσμοι Γυναικῶν λειτουργοῦν ὡς σωματεῖα εἰς πλείστας ἐνορίας καὶ κοινότητας τῆς ῾Ιερᾶς ᾿Αρχιεπισκοπῆς. Διὰ τὰς συλλογικὰς ἐκδηλώσεις ὅλων τῶν Χ.Σ.Γ. λειτουργεῖ Συντονιστικὴ ᾿Επιτροπή. Πρόεδρος: Πρεσβυτέρα Χαραλαμπία Δημοσθένους.

Σχολὴ Γονέων ῾Ιερᾶς ᾿Αρχιεπισκοπῆς Κύπρου

Μὲ πρωτοβουλίαν καί εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου ᾿Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου Β´, ἱδρύθη τὸ ἔτος 2009 Σχολὴ Γονέων, ἡ ὁποία ἔχει ὡς σκοπὸν τὴν ἐπιμόρφωσιν τῶν Γονέων εἰς θέματα οἰκογενείας, γάμου καὶ παιδιῶν, μὲ βάσιν τὴν εὐαγγελικήν, πατερικὴν καὶ μυστηριακὴν ἐμπειρίαν τῆς ᾿Εκκλησίας μας. Λειτουργοῦν δύο Σχολαί, μία εἰς τὸν ῾Ιερὸν Ναὸν Ἀποστόλου Ἀνδρέου, Πλατὺ Ἀγλαντζιᾶς καὶ ἑτέρα εἰς τὸν ῾Ιερὸν Ναὸν Ἁγίου Νικολάου, Ἔγκωμης. ῾Η λειτουργία τῆς Σχολῆς πραγματοποιεῖται βάσει προγράμματος, τὸ ὁποῖον ἀνακοινοῦται ὑπὸ τοῦ Γραφείου ᾿Εκκλησιαστικῆς Κατηχήσεως καὶ Διακονίας.

Πληροφορίαι: τηλ.: 22554653.

Ἐπιτροπή: Θεοφιλέστατος ᾿Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος, Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτ. Μιχαὴλ Πηγασίου, ᾿Ορθοδοξία Καλογήρου, Νίκη Παπαπέτρου, Ροδούλα Παπαλαμπριανοῦ, Κλαίλια Σκοτεινοῦ, Σωτηρούλα Χατζημηνᾶ, ᾿Ανδρούλα Κουρέα καὶ Χριστίνα ᾿Αλεξάνδρου.

Σχολὴ Ἐνηλίκων Κατηχουμένων

Ἀπὸ τὸν ᾿Ιανουάριον τοῦ 2009, μὲ πρωτοβουλίαν καὶ εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου Β´, καὶ ὑπὸ τὴν ἄμεσον ἐποπτείαν τοῦ Θεοφιλεστάτου ᾿Επισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου, λειτουργεῖ εἰς τὴν ᾿Αρχιεπισκοπικὴν Περιφέρειαν Σχολὴ Κατηχουμένων. Εἰς αὐτήν, ἐνήλικες ἀλλοδαποί, ἑτερόδοξοι ἢ ἑτερόθρησκοι, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἐνταχθοῦν εἰς τὴν ᾿Ορθόδοξον ᾿Εκκλησίαν, διδάσκονται τὰ δόγματα καὶ τὰς ἀληθείας τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας. Λειτουργοῦν δύο παραρτήματα, τὸ ἓν εἰς τὸν ῾Ιερὸν Ναὸν Ἁγίου Νικολάου Ἔγκωμης καὶ τὸ ἕτερον εἰς τὸν ῾Ιερὸν Ναὸν Ἀποστόλου Ἀνδρέου εἰς τὸ Πλατὺ ᾿Αγλαντζιᾶς. Εἰς τὴν Σχολὴν διδάσκουν οἱ ἀκόλουθοι κληρικοί: Ἀρχιμ. Γρηγόριος Μουσουρούλης, Πρωτ. Παναγιώτης Πίπης, Οἰκον. ᾿Ιωάννης Κυπριανοῦ καὶ Πρεσβ. Νικόλαος March.

Ὑπεύθυνος Λειτουργίας τῆς Σχολῆς: Οἰκον. Ἰωάννης Κυπριανοῦ.

Γραμματεύς: Ἀντώνιος Χαραλάμπους.  Διὰ πληροφορίας, τηλ.:  22554610.

Ἔντυπα

   1. «Ἐκκλησιαστική Παρέμβαση». Περιέχει ἄρθρα, μελέτας, εἰδήσεις, σχόλια καὶ ἄλλα θέματα πνευματικῆς οἰκοδομῆς καὶ προβληματισμοῦ. Ἀπευθύνεται πρὸς τὴν οἰκογένειαν καὶ τοὺς νέους. Διανέμεται δωρεάν.

     2.  Ἔντυπα διαφόρων ἐνοριῶν: «Κυριακάτικα Μηνύματα», «Πυρσός», «Δισέλιδο», «Θεομήτωρ» κ.ἄ.

     3. Διάφορα ἔντυπα ἀντιαιρετικοῦ περιεχομένου. ἐκδίδονται καὶ διανέμονται δωρεὰν.

᾿Εκκλησιαστικὸν Βιβλιοπωλεῖον

Φροντίδι τῆς Α.Μ. τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.Χρυσοστόμου, λειτουργεῖ ἐκκλησιαστικὸν Βιβλιοπωλεῖον, ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν « Βιβλιοπωλεῖο Φωτοδότες Λτδ» (ὁδὸς Κοραῆ 45-47, τ.θ. 27130, 1502 Λευκωσία, πλησίον τῆς ῾Ιερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς). Εἰς τὸ ἐν λόγῳ Βιβλιοπωλεῖον διατίθενται βιβλία λειτουργικοῦ, ἐκκλησιαστικοῦ καὶ πνευματικοῦ περιεχομένου, καθὼς καὶ ἱερὰ σκεύη καὶ ἄλλα ἐκκλησιαστικὰ εἴδη.

Ὑπεύθυνος: Παναγιώτης Παναγίδης,  Λογιστήριον: Σάββας Σάββα. Συντονιστής Καταστήματος: Ἄνδρη Κούττουκου. Ὑπεύθυνος Ἀποθήκης: Διάκ. Θεόδωρος Πιτταρᾶς. Πωλητές: Παύλοβα Βεντσισλάβα, Μάριος Λαππᾶς καὶ Εὐστάθιος Εὐσταθίου. Τηλ.: 22430301 καὶ  22344309, Τηλεομ.: 22 343122.

 

 

Print Friendly, PDF & Email