Στοιχεία Επικοινωνίας

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ


Γραφεῖον Ἐκκλησιαστικῆς Κατηχήσεως καὶ Διακονίας

Ὑπεύθυνος: Θεοφιλέστατος ᾿Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος.

Γραμματεύς: Γεώργιος Κούττουκος, τηλ. 22554653. Μέλη: Πρωτ. Κωνσταντῖνος Κωνσταντίνου, Οἰκον. Νεκτάριος Λουντίδης, Διάκονος Μιχαὴλ Νικολάου, Σάββας Παρῆς, Εὐδόκιος Δημητρίου καὶ Ἀντώνιος Χαραλάμπους, τηλ.: 22554696, 22554642, 22554610, 22554693, τηλεομ.: 22439074, ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected]


Θεῖον Κήρυγμα

Τὸν θεῖον λόγον, πλὴν τοῦ Μακαριωτάτου ᾿Αρχιεπισκόπου Κύπρου, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Καρπασίας, Νεαπόλεως καὶ Μεσαορίας, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου καὶ τῶν Ἀρχιμανδριτῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, κηρύττουν οἱ κατὰ τόπους Θεολόγοι κληρικοὶ καὶ οἱ λαϊκοὶ Θεολόγοι-Συνεργάται τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς.


Θρησκευτικὴ ῾Υπηρεσία Στρατοῦ

Διὰ τὴν θρησκευτικὴν διαφώτισιν τῶν στρατευμένων νέων λειτουργεῖ ἡ Διεύθυνσις Θρησκευτικοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἐθνικῆς Φρουρᾶς (Γ.Ε.Ε.Φ.), ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ Πρωτ. Κωνσταντίνου Χριστοδούλου, τηλ.: 99610214, ἠλεκτρ.διεύθ.: [email protected] Συνυπεύθυνος εἰς τὸν Σχηματισμὸν τῆς 4ης Ταξιαρχίας Πεζικοῦ (Ἀθαλάσσα): Πρωτ. Ξάνθος Ὀνησιφόρου, τηλ.: 99653521, ἠλεκτρ.διεύθ.: [email protected] gmail.com.


Χριστιανικὰ Σωματεῖα

Χριστιανικοὶ Σύνδεσμοι Γυναικῶν. Οἱ Χριστιανικοὶ Σύνδεσμοι Γυναικῶν λειτουργοῦν εἰς πλείστας ἐνορίας καὶ κοινότητας τῆς ῾Ιερᾶς ᾿Αρχιεπισκοπῆς. Διὰ τὰς συλλογικὰς ἐκδηλώσεις ὅλων τῶν Χ.Σ.Γ. λειτουργεῖ Συντονιστικὴ ᾿Επιτροπή. Πρόεδρος: Πρεσβυτέρα Χαραλαμπία Δημοσθένους.


Σχολὴ Γονέων ῾Ιερᾶς ᾿Αρχιεπισκοπῆς Κύπρου

Μὲ πρωτοβουλίαν καί εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου ᾿Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β´, ἱδρύθη τὸ ἔτος 2009 Σχολὴ Γονέων, ἡ ὁποία ἔχει ὡς σκοπὸν τὴν ἐπιμόρφωσιν τῶν Γονέων εἰς θέματα οἰκογενείας, γάμου καὶ παιδιῶν, μὲ βάσιν τὴν εὐαγγελικήν, πατερικὴν καὶ μυστηριακὴν ἐμπειρίαν τῆς ᾿Εκκλησίας μας. ῾Η λειτουργία τῆς Σχολῆς πραγματοποιεῖται βάσει προγράμματος (ἀνὰ ἑξάμηνον, εἰς διαφορετικὰς ἐνορίας τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας), τὸ ὁποῖον ἀνακοινοῦται ὑπὸ τοῦ Γραφείου ᾿Εκκλησιαστικῆς Κατηχήσεως καὶ Διακονίας. Πληροφορίαι: τηλ.: 22554653. Ἐπιτροπή: Θεοφιλέστατος ᾿Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος, Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτ. Μιχαὴλ Πηγασίου, ᾿Ορθοδοξία Καλογήρου, Νίκη Παπαπέτρου, Ροδούλα Παπαλαμπριανοῦ, Κλαίλια Σκοτεινοῦ, Σωτηρούλα Χατζημηνᾶ, ᾿Ανδρούλα Κουρέα καὶ Χριστίνα ᾿Αλεξάνδρου.


Σχολὴ Ἐνηλίκων Κατηχουμένων

Ἀπὸ τὸν ᾿Ιανουάριον τοῦ 2009, μὲ πρωτοβουλίαν καὶ εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β´, καὶ ὑπὸ τὴν ἄμεσον ἐποπτείαν τοῦ Θεοφιλεστάτου ᾿Επισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου, λειτουργεῖ εἰς τὴν ᾿Αρχιεπισκοπικὴν Περιφέρειαν Σχολὴ Κατηχουμένων. Εἰς αὐτήν, ἐνήλικες ἀλλοδαποί, ἑτερόδοξοι ἢ ἑτερόθρησκοι, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἐνταχθοῦν εἰς τὴν ᾿Ορθόδοξον ᾿Εκκλησίαν, διδάσκονται τὰ δόγματα καὶ τὰς ἀληθείας τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας. Λειτουργοῦν δύο παραρτήματα, τὸ ἓν εἰς τὸν ῾Ιερὸν Ναὸν Ἁγίου Νικολάου Ἔγκωμης καὶ τὸ ἕτερον εἰς τὸν ῾Ιερὸν Ναὸν Ἀποστόλου Ἀνδρέου εἰς τὸ Πλατὺ ᾿Αγλαντζιᾶς. Εἰς τὴν Σχολὴν διδάσκουν οἱ ἀκόλουθοι κληρικοί: Ἀρχιμ. Γρηγόριος Μουσουρούλης, Πρωτ. Παναγιώτης Πίπης, Οἰκον. ᾿Ιωάννης Κυπριανοῦ καὶ Πρωτ. Μάριος Μηλιώτης. Ὑπεύθυνος Λειτουργίας τῆς Σχολῆς: Οἰκον. Ἰωάννης Κυπριανοῦ. Γραμματεύς: Ἀντώνιος Χαραλάμπους. Διὰ πληροφορίας, τηλ.: 22554610.


Ἔντυπα

1. «᾿Εκκλησιαστικὴ Παρέμβαση». Περιέχει ἄρθρα, μελέτας, εἰδήσεις, σχόλια καὶ ἄλλα θέματα πνευματικῆς οἰκοδομῆς καὶ προβληματισμοῦ. Ἀπευθύνεται πρὸς τὴν οἰκογένειαν καὶ τοὺς νέους. Διανέμεται δωρεάν.

2. Ἔντυπα διαφόρων ἐνοριῶν: «Κυριακάτικα Μηνύματα», «Πυρσός», «Δισέλιδο», «Θεομήτωρ» κ.ἄ.

3. Διάφορα ἔντυπα ἀντιαιρετικοῦ περιεχομένου, ἐκδίδονται καὶ διανέμονται δωρεὰν ὑπὸ τοῦ Γραφείου ᾿Εκκλησιαστικῆς Κατηχήσεως καὶ Διακονίας τῆς ῾Ιερᾶς ᾿Αρχιεπισκοπῆς.

Print Friendly, PDF & Email