Ελεγκτικόν Τμήμα Εκκλησίας της Κύπρου

Παρὰ τῇ ῾Ιερᾷ Συνόδῳ, καὶ μὲ ἕδραν ἐν τῇ ῾Ιερᾷ ᾿Αρχιεπισκοπῇ Κύπρου, λειτουργεῖ ᾿Ελεγκτικὸν Τμῆμα τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Κύπρου, πρός·

α) Οἰκονομικὸν καὶ διαχειριστικὸν ἔλεγχον τῆς περιουσίας καὶ τῶν οἰκονομικῶν δραστηριοτήτων τῆς ῾Ιερᾶς ᾿Αρχιεπισκοπῆς, τῶν ᾿Αρχιερατικῶν ᾿Επαρχιῶν καὶ τῶν Σταυροπηγιακῶν Μονῶν.

β) Μελέτην τῶν οἰκονομικῶν θεμάτων τῆς ᾿Εκκλησίας καὶ τῆς ἀξιοποιήσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας.

γ) Παροχὴν συμβουλῶν, ἐν σχέσει πρὸς τὰς οἰκονομικὰς δραστηριότητας τῶν ἐπὶ μέρους ἐκκλησιαστικῶν Ὀργανισμῶν.

δ) Ἐκπλήρωσιν οἱουδήποτε ἑτέρου συναφοῦς ἔργου ἤθελεν ἀναθέσει αὐτῷ ἡ ῾Ιερὰ Σύνοδος.

Διευθυντής: Ἰωάννης Χ. Χαριλάου.
Ἐλεγκταί: Σάββας Παλαίσης, Κώστας Κωνσταντίνου, Χριστάκης Παπαϊωάννου, Λεωνίδας Φυσεντζίδης καὶ Σόλων Χριστοφίδης.
Γραμματεία: Ματίνα Εὐσταθίου.
Βοηθητικὸν προσωπικόν: Φοῖβος Δαφνίδης.
Ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected]ket.org.cy
Τηλ.: 22554735, τηλεομ.: 22431911.

 

Καθήκοντα και Σκοπός του Ελεγκτικού Τμήματος

Print Friendly, PDF & Email