Κεντρικόν Εκκλησιαστικόν Ταμεἰον

Κεντρικὸν ᾿Εκκλησιαστικὸν Ταμεῖον

῾Ἁρμοδιότητες τοῦ Κεντρικοῦ ᾿Εκκλησιαστικοῦ Ταμείου.

α) Ἀναλαμβάνει τὴν μισθοδοσίαν τῶν κληρικῶν τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Κύπρου, ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ Κανονισμοῦ τοῦ Φορέως Μισθοδοσίας τοῦ ᾿Εφημεριακοῦ Κλήρου, ψηφιζομένου ὑπὸ τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου.

β) Συντηρεῖ τὰ ἐκπαιδευτικὰ ῾Ιδρύματα τῆς ᾿Εκκλησίας.

γ) Καλύπτει τοὺς μισθοὺς τοῦ προσωπικοῦ τοῦ ᾿Ελεγκτικοῦ Τμήματος τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Κύπρου καὶ τὰς δαπάνας αὐτοῦ.

δ) Καλύπτει τὰς δαπάνας ἐκδόσεως τοῦ ἐτησίου ῾Εορτολογίου τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Κύπρου, τοῦ ἐπισήμου δελτίου Αὐτῆς «Ἀπόστολος Βαρνάβας» καὶ τὰς λοιπὰς ἐκδοτικὰς δαπάνας τῆς ᾿Εκκλησίας.

ε) Καταβάλλει τὰς δαπάνας τῶν διαφόρων ἀποστολῶν τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Κύπρου, τοῦ Γραφείου τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Κύπρου παρὰ τοῖς Εὐρωπαϊκοῖς Θεσμοῖς, ὡς καὶ τὰς δαπάνας ἄλλων συναφῶν σκοπῶν.

ς) Καταβάλλει οἱασδήποτε ἄλλας δαπάνας, τὰς ὁποίας ἤθελε προσδιορίσει ἡ ῾Ιερὰ Σύνοδος.

ζ) ᾿Εκπληροῖ οἱονδήποτε ἕτερον συναφὲς ἔργον ἤθελεν ἀναθέσει αὐτῷ ἡ ῾Ιερὰ Σύνοδος.

Διοικητικὸν Συμβούλιον:

Πρόεδρος: Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Γεώργιος. 

Ἀντιπρόεδρος: Μητροπολίτης Κύκκου καὶ Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος.

Μὴ μόνιμα Μέλη:

Μητροπολίτης Κιτίου κ. Νεκτάριος καὶ οἱ Ἐπίσκοποι Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος καὶ Χύτρων κ. Λεόντιος.

Διευθυντής: ᾿Ιωάννης Χ. Χαριλάου.

Λογισταί: Χάρις Καλλή, Κωνσταντῖνος Πιερίδης καί Σταύρος Σταύρου.

Γραμματεία: Ματίνα Εὐσταθίου.

Βοηθητικὸν προσωπικόν: Φοῖβος Δαφνίδης.

Ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected]

Τηλ.: 22554735, τηλεομ.: 22431911.

Πόροι και Σκοπός του Ταμείου

 

Print Friendly, PDF & Email