Στοιχεία Επικοινωνίας Ιεράς Μητρόπολις Ταμασού και Ορεινής

Μητροπολίτης: ῾Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καί ᾿Ορεινῆς κ. ᾿Ησαΐας.

Ἕδρα: Ἐπισκοπειόν.

Διεύθυνσις:  Λεωφόρος Σταύρου Στυλιανίδη, 2642 Ἐπισκοπειό.

Ταχυδρομικὴ Διεύθυνσις: τ.θ. 12123, 2341 Λακατάμεια, τηλ.: 22465465, τηλεομ.: 22624600, ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected] , ἱστοσελίς: www.imtamasou.org.cy

Διεύθυνσις εἰς τὴν ἀγγλικὴν γλῶσσαν: His Eminence Metropolitan Isaias of Tamasos and Orinis, P.O. Box 12123, 2341 Lakatameia, Cyprus, tel.: 22465465 fax: 22624600.

Πρωτοσυγκελλία

Πρωτοσύγκελος: Ἀρχιμ. Διονύσιος Κοπτίδης, τηλ.: 99317012.

Μέλη: Πρωτ. Νικόλαος Δούμας. Τηλ: 22465437, ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected]

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙ

᾿Αρχιερατικοὶ ᾿Επίτροποι

1. Ἀρχιερατικὴ Περιφέρεια Λακατάμειας: Πρωτ. Ἀνδρέας Σπυρίδης, τηλ.: 99938524.

2. Ἀρχιερατικὴ Περιφέρεια Ἐπισκοπειοῦ: Πρωτ. Παρασκευᾶς Ἀγάθωνος, τηλ.: 99584629.

3. Ἀρχιερατικὴ Περιφέρεια Παλαιομετόχου: Ἀρχιμ. Θεοτόκης Φαίδωνος, τηλ.: 99885467.

4. Ἀρχιερατικὴ Περιφέρεια Παλαιχωρίου: Πρωτ. Στέφανος Χρυσάνθου, τηλ.: 96280441.

5. Ἀρχιερατικὴ Περιφέρεια Ὀρεινῆς: Πρωτ. Ἀνδρέας Σωφρονίου, τηλ.: 99458835.

Σύμβουλος ἐπὶ νομικῶν θεμάτων: Χριστάκης Χριστοφίδης, νομικός.

Γραφεῖον Μητροπολίτου

Γραμματεῖς: Πρωτ. Κυριάκος Κασπαρῆς καὶ ᾿Ιωάννα Νικολαΐδου, Φιλόλογος, τηλ.: 22465465, ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected]

Τελετάρχης: Ἀρχιμ. Διονύσιος Κοπτίδης.

Διάκονοι Μητροπολίτου: Ἀρχιδιάκονος Ραφαὴλ Μισιαούλης (τηλ.: 99661735) καὶ Διάκονος Ἀρσένιος Ἀθανασίου (99038823).

Ὁδηγός: Ἀνδρέας Γεωργίου.

Τηλεφωνικὸν Κέντρον: Κώστας Παπαδάμου, Θεολόγος.

 

1. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

Θρονικὴ ᾿Επιτροπὴ

Πρόεδρος: Ὁ Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ ᾿Ορεινῆς κ. ᾿Ησαΐας. Κληρικὰ μέλη: Οἱ Ἀρχιμ. Σεραφεὶμ Γκαβρίκοβ καὶ Θεοτόκης Φαίδωνος (Γραμματεύς) καὶ οἱ Πρωτ. Ἀνδρέ ας Σπυρίδης καὶ Νικόλαος Νυχίδης. Λαϊκὰ μέλη: Μάριος Παναγίδης, Ἀργύρης Παπαναστασίου, Ἄριστος Μελῆς, Μιχαὴλ Παρέλλης, Δημήτριος Σταύρου, Μιχαὴλ Ἡροδότου, Σάββας Γεωργάκης καὶ Χριστάκης Χριστοφίδης. Σύμβουλοι: Κυριάκος Χριστοδούλου, Μάριος Πέτρου, Ἰωάννης Λουκαΐδης, Μάριος Χαννίδης καὶ Τάσος Πολυκάρπου.

Ἐπισκοπικόν Δικαστήριον

Πρόεδρος: Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας.

Πάρεδροι: οἱ Πρωτ. Θεόδωρος Στυλιανοῦ καὶ Μιχαὴλ Εὐθυμίου καὶ ὁ Ἀρχιμ. Νεκτάριος Γεωργίου.

Διοικητικόν Προσωπικόν.

Προσωπάρχης: Κυριακή Γεωργάκη.

Οἰκονομικόν Τμῆμα.

Διευθύντρια: Κυριακὴ Γεωργάκη. Λογίστριαι: Χρυστάλλα Παπαπέτρου καὶ Ἐλευθερία Ἀργυροῦ. Ἐλεγκτής: Ἀναστάσιος Πετρίδης, τηλ.: 22465465, τηλεομ.: 22624600 καὶ 22465431.

Συμβούλιον Πνευματικῆς Λύσεως τοῦ Γάμου.

Ὑπεύθυνος διὰ τὴν ἀπόπειραν συνδιαλλαγῆς καὶ διὰ τὴν ὑποβολὴν σχετικῆς εἰσηγήσεως πρὸς τὸν ᾿Επίσκοπον: Πρωτ. Θεόδωρος Στυλιανοῦ.

Πρόεδρος: Ἀρχιμ. Διονύσιος Κοπτίδης. Μέλη: Πρωτ. Ἀνδρέας Σπυρίδης καὶ Πρωτ. Κυριάκος Κασπαρῆς. Γραμματεύς: Πρωτ. Ἀνδρέας Τουλούμης, τηλ.: 22465418, τηλεομ.: 22624600.

 Ληξιαρχικόν Γραφεῖον. ῎Αδειαι Γάμου.

Γραμματεύς: Πρωτ. Ἀνδρέας Τουλούμης, τηλ.: 22465418, τηλεομ.: 22624600.

Τμῆμα Ποιμαντικῆς Διακονίας.

Διευθυντής: Ἀρχιμ. Θεοτόκης Φαίδωνος. Γραμματεύς: Χρυσὴ Δημητρίου Μέλη: Ἀλέξανδρος Ταπάκης, Θεολόγος, τ. ᾿Επιθεωρητὴς Δημοτικῆς ᾿Εκπαιδεύσεως, Μιχαέλλα Παύλου Γουμενιούκ καὶ Παναγιώτης Θρασυβούλου, Θεολόγοι. Συνεργάται: Πρωτ. Στέφανος Χρυσάνθου, Ἀρχιδιάκονος Ραφαὴλ Μισιαούλης καὶ οἱ Θεολόγοι Φαίδων Παπαδόπουλος καὶ Χρυσόστομος Παπαδόπουλος. Τὸ ὡς ἄνω Τμῆμα στηρίζουν καὶ πλεῖστοι ἄλλοι συνεργάται, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, καθώς, ἐπίσης, καὶ ἄλλοι ἐπιστήμονες ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, τηλ.: 22465465, τηλεομ.: 22624600 καὶ 22465430, ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected]

Τμῆμα Ναοδομίας

Μερίμνῃ τοῦ Πανιερωτάτου, ἰδρύθη καὶ λειτουργεῖ τὸ Τμῆμα Ναοδομίας. Σκοπὸς τοῦ ἐν λόγῳ Τμήματος εἶναι ἡ ἐπίβλεψις τῆς ἀνεγέρσεως ἤ καὶ τῆς ἀνακαινίσεως ναῶν καὶ ὁ εὐπρεπισμός των καθ’ ἅπασαν τὴν μητροπολιτικὴν περιφέρειαν, ὥστε ὁ ἀρχιτεκτονικὸς τύπος καὶ διάκοσμός των νὰ συνάδῃ μετὰ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀρχιτεκτονικῆς καὶ λειτουργικῆς παραδόσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ὑπεύθυνος: Ἀρχιδιάκονος Δημητριανὸς Πέτσας, τηλ. 99774770, τηλεομ.: 22465431, ἡλεκτρ. διεύθ.: [email protected]

Τμῆμα Καταγραφῆς, Συντηρήσεως καὶ Ἐπιβλέψεως Μνημείων καὶ Ἱερῶν Κειμηλίων

Ὑπεύθυνος: Οὐρανία Περδίκη, Ἀρχαιολόγος. Συνεργάτης: Ἀρχιδιάκονος Δημητριανὸς Πέτσας, Ἀρχαιολόγος, τηλ.: 22465465, ἡλεκτρ. διεύθ.: perdiki_ourania@ yahoo.gr

Λοιπὸν Προσωπικὸν

Παῦλος Παύλου, Ἀθηνὰ Παύλου, Ξένια Χρίστου, Ἄννα Παπουῆ, Μαρία Καμπέρη, Ἀθανάσιος Βαρσάμης, Παναγιώτης Χαραλάμπους, Ἀλέξανδρος Δημοσθένους, Μάριος Ἀγαπίου καὶ Βασίλειος Ἀλιόσιν.

ΙΙ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

Θεῖον Κήρυγμα

Τὸ ἔργον τῆς μεταδόσεως τοῦ θείου λόγου, πλὴν τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασοῦ καὶ ᾿Ορεινῆς κ. ᾿Ησαΐου, ἀναλαμβάνουν καὶ οἱ λοιποὶ πτυχιοῦχοι κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ Θεολόγοι. Ἑκάστην Κυριακὴν ἀποστέλλεται καὶ ἀναγινώσκεται εἰς ὅλας τὰς ἐνορίας γραπτὸν κήρυγμα.

Τομεὺς Νεότητος

Εἰς τὸν Τομέα αὐτὸν ἐντάσσεται ὁ προγραμματισμὸς καὶ ἡ λειτουργία τῶν Κατωτέρων, Μέσων καὶ Ἀνωτέρων Κατηχητικῶν Σχολείων καὶ ἄλλων εὐκαιριῶν, ἀφορωσῶν εἰς τὴν ὀρθόδοξον χριστιανικὴν ἀγωγὴν καὶ λατρευτικὴν ζωὴν τῶν νέων καὶ εἰς τὴν ὑγιῆ ψυχαγωγίαν καὶ ἐπιμόρφωσίν των. Ἔργον τοῦ ἐν λόγῳ Τομέως εἶναι, ἐπίσης, ἡ διοργάνωσις Νεανικῶν Συνεδρίων, τῇ ἐνεργῷ συμμετοχῇ καὶ τῶν νέων, καὶ ἡ παροχὴ εἰς αὐτοὺς προγραμμάτων ὑγιοῦς ψυχαγωγίας, καθώς, ἐπίσης, καὶ ἡ συμμετοχὴ των εἰς τὴν ἔκδοσιν ἐντύπων μὲ θέματα, τὰ ὁποῖα τοὺς ἀπασχολοῦν, ἢ ἄλλων ἐκδηλώσεων, αἱ ὁποῖαι ἔχουν κοινωνικὸν ἢ πολιτιστικὸν χαρακτῆρα.

Τμῆμα Περιβαλλοντικῆς Μερίμνης

Μερίμνῃ τοῦ Πανιερωτάτου, ἰδρύθη καὶ λειτουργεῖ ἀπὸ τοῦ ἔτους 2015, Τμῆμα Περιβαλλοντικῆς Μερίμνης. Σκοπὸς τοῦ ἐν λόγῳ Τμήματος εἶναι ἡ εὐαισθητοποίησις τοῦ Χριστεπωνύμου Πληρώματος εἰς τὴν ἀγάπην καὶ φροντίδα πρὸς τὸ περιβάλλον καὶ τὴν ἐν γένει Θείαν Δημιουργίαν. Πρὸς ἐπίτευξιν τοῦ στόχου τούτου, διοργανώνονται διαλέξεις καὶ ἐκδίδεται διαφωτιστικὸν ἔντυπον ὑλικόν. Ὑπεύθυνος: Ἀρχιμ. Θεοτόκης Φαίδωνος, τηλ. 22465465, τηλεομ.: 22624600, ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected]

Κατασκηνώσεις

Αἱ Κατασκηνώσεις τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Ταμασοῦ καὶ ᾿Ορεινῆς φιλοξενοῦνται κατὰ τὸν Ἰούλιον μῆνα εἰς εἰδικῶς διαμορφωθέντα χῶρον, εἰς ὅν νέοι τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς ζοῦν τὴν πνεματικὴν ζωήν, τὴν ὁμαδικότητα καὶ τὴν ψυχαγωγίαν.

Ὁμιλίαι

Εἰς τὰς ἐνορίας καὶ κοινότητας τῆς Μητροπόλεως Ταμασοῦ καὶ ᾿Ορεινῆς γίνονται ὑπὸ τοῦ Πανιερωτάτου καὶ ὑπὸ ἄλλων συνεργατῶν τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς Διακονίας, κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, ἢ ἄλλων ἐπιστημόνων, ὁμιλίαι πνευματικοῦ, ἐθνικοῦ, ἐκπαιδευτικοῦ, παιδαγωγικοῦ, κοινωνικοῦ καὶ πολιτιστικοῦ περιεχομένου. Διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ σκοπεῖται ἡ ἐπικοινωνία καὶ ἡ πολύπλευρος ἀγωγὴ καὶ ἐκπαίδευσις τοῦ ἑλληνορθοδόξου πληρώματος τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας Ταμασοῦ καὶ ᾿Ορεινῆς.

Μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς

Προκειμένου ὁ γραπτὸς λόγος τοῦ Θεοῦ νὰ ἀποβῇ «φῶς» καὶ «ζωὴ» διὰ τοὺς πιστοὺς τῆς Μητροπόλεως Ταμασοῦ καὶ ᾿Ορεινῆς, καταβάλλεται προσπάθεια ὅπως λειτουργῶσι, κατὰ τὸ δυνατόν, εἰς ὅλας τὰς ἐνορίας καὶ κοινότητας συγκεντρώσεις ἑρμηνείας καὶ συμμελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὑπὸ τὴν καθοδήγησιν εἰδικῶς κατηρτισμένων στελεχῶν.

Ποιμαντικὴ Μέριμνα ᾿Εθνοφρουρῶν

Οἱ ὑπηρετοῦντες εἰς τὴν ᾿Εθνικὴν Φρουρὰν ἀποτελοῦν ἐπίλεκτον τμῆμα τῆς νεότητος καὶ παρέχουν, κατὰ τὸν χρόνον τῆς θητείας των, εὐκαιρίαν ποιμαντικῆς ἐπικοινωνίας. Διὰ τὸν σκοπὸν αὐτόν, διωρίσθη ἐπιτελεῖον κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, τὸ ὁποῖον ἐπισκέπτεται τὰς Μονάδας, ἐν συνεννοήσει μετὰ τῶν στρατιωτικῶν ἀρχῶν, προκειμένου νὰ παρέχηται εἰς τοὺς στρατευομένους λειτουργική, πνευματική, ἐθνικὴ καὶ κοινωνικὴ ἀγωγὴ καὶ ψυχικὴ στήριξις. Οἱ στρατιῶται συμμετέχουν εἰς λατρευτικὰς συνάξεις, εἰς τὸ μυστήριον τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως καὶ εἰς ἄλλας πνευματικὰς εὐκαιρίας. Ὑπεύθυνοι: Πρωτ. Μιχαὴλ Εὐθυμίου, τηλ.: 99447909, ἠλεκτρ. διεύθ.: oikexmx @cablenet.com.cy καὶ Πρωτ. Δῆμος Δημοσθένους, τηλ.: 99683537, ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected]. Σύμβουλος: Παῦλος Ἱεροδιακόνου, ‘Υποστράτηγος ἐ.ἀ., τηλ: 99370661.

Χριστιανικοὶ Σύνδεσμοι Γυναικῶν

Ὁ σημαντικὸς ρόλος τῆς γυναικὸς εἰς τὰ θέματα τῆς οἰκογενείας καὶ τῆς κοινωνίας καὶ ἡ ἐγνωσμένη καὶ παραγωγικὴ προσφορά της εἰς τὸ ἐκκλησιαστικὸν καὶ ποιμαντικὸν ἔργον τῆς ἐνορίας, ὡδήγησαν εἰς τὴν ἀπόφασιν τῆς στηρίξεως καὶ ἀναβαθμίσεως τῶν ὑπαρχόντων Χριστιανικῶν Συνδέσμων Γυναικῶν καὶ εἰς τὴν ἐπέκτασίν των καὶ εἰς ἄλλας ἐνορίας καὶ κοινότητας. Οἱ Χριστιανικοὶ Σύνδεσμοι Γυναικῶν δραστηριοποιοῦνται, τόσον εἰς τὸν ἐνοριακὸν τομέα, ὅσον καὶ εἰς τὸ γενικώτερον ἐκκλησιαστικὸν ἔργον τῆς Μητροπόλεως, μὲ σημαντικὰς ἐκδηλώσεις. Διὰ τὰ μέλη τῶν Χριστιανικῶν Συνδέσμων Γυναικῶν πραγματοποιοῦνται, κατὰ τοὺς θερινοὺς μῆνας, Κατασκηνώσεις. Συντονιστικὴ Ἐπιτροπή: Ἑλένη Χ΄΄Μιχαήλ, Πρόεδρος, Ἑλένη Κυριακίδου, Ἀντιπρόεδρος, Μαίρη Ἰωαννίδου, Γραμματεύς, Ἀργυρούλα Στυλιανοῦ, Ταμίας, Ἰωάννα Πετεβίνου καὶ Μιχαέλλα Παύλου, Μέλη. Ἐκ μέρους τοῦ Μητροπολίτου: Ὁ Ἀρχιμ. Θεοτόκης Φαίδωνος.

Ἐκκλησιαστικὸν Βιβλιοπωλεῖον-Κατάστημα «Ἁγιόνησος»

Μερίμνῃ τοῦ Πανιερωτάτου ἱδρύθη καὶ λειτουργεῖ Βιβλιοπωλεῖον-Κατάστημα, ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Ἁγιόνησος», εἰς τὰς ἐγκαταστάσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς Ἄνω Δευτεράν, ὅπου διατίθενται βιβλία λειτουργικά, θεολογικά, ἱστορικά, πνευματικῆς οἰκοδομῆς κ.ἄ. ᾿Επίσης, διατίθενται ἱερατικὰ ἄμφια, λειτουργικὰ σκεύη, ἐκκλησιαστικὰ εἴδη, εἰκόνες, παραδοσιακὰ εἴδη χειροτεχνίας κ.ἄ. Διεύθυνσις: Λεωφ. Μακαρίου Γ’ 23, 2460 Ἄνω Δευτερά, τηλ.: 22624212, τηλεομ: 22621271, ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected]

Ἀκαδημία Πολιτισμοῦ «Κυπροπαίδεια»

Πρωτοβουλίᾳ τοῦ Μητροπολίτου Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐου, ἱδρύθη καὶ λειτουργεῖ ἀπὸ τοῦ ἔτους 2015 Ἀκαδημία Πολιτισμοῦ ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Κυπροπαίδεια». Σκοπὸς τῆς Ἀκαδημίας εἶναι ἡ ἀνάπτυξις πρωτοβουλιῶν πνευματικῆς καὶ πολιτιστικῆς δραστηριότητος διὰ τῆς δημιουργίας συγχρόνου βιβλιοθήκης ἐκπαιδευτικῶν καὶ ἄλλων προγραμμάτων, πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων, διαλέξεων, συνεδρίων, θεατρικῶν ἐργαστηρίων καὶ ἐκδόσεων. Ἡ Ἀκαδημία Πολιτισμοῦ «Κυπροπαίδεια», ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου, διοργανώνει καθ᾽ ἑκάστην 3ην Τρίτην ἑκάστου μηνὸς, διαλέξεις Ἐλευθέρου Πανεπιστημίου εἰς τὸ Μέγα Συνοδικὸν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Διευθυντής: Δρ Γεώργιος Β. Γεωργίου, Φιλόλογος, τηλ. 22465465, τηλεομ. 22624600.

«Διαπλανητικό», Ἐπιστημονικό, Ἐκπαιδευτικὸ καὶ Πολιτισμικὸ Ἰνστιτοῦτο

Μερίμνῃ τοῦ Πανιερωτάτου, ἱδρύθη ἀπὸ τοῦ ἔτους 2021, ὁ ΜΚΟ «Interstellar Science, Educational and Cultural Institute». Σκοπὸς τοῦ ἐν λόγῳ Ἰνστιτούτου εἶναι ἡ ἀνάληψις, λειτουργία καὶ ἐκτέλεσις πολιτιστικῶν καὶ ἐπιστημονικῶν δραστηριοτήτων, ἐν σχέσει μετὰ τῆς ἀστρονομίας, τῶν διαστημικῶν τεχνολογιῶν καὶ γενικότερον μετὰ τῆς ἐπιστήμης, τῆς ἐκπαιδεύσεως καὶ κοινωνικῶν δραστηριοτήτων. Πρὸς ἐπίτευξιν τῶν στόχων τοῦ Ἰνστιτούτου, πραγματοποιοῦνται ἔρευναι καὶ παρέχονται προτάσεις καὶ λύσεις, καθῶς καὶ τεχνογνωσία εἰς ὀργανισμοὺς καὶ πρόσωπα, ἄτινα σχετίζονται μὲ τὸν πολιτισμόν, τὴν φιλοσοφίαν, τὰς ἐπιστήμας τῆς ζωῆς καὶ τὴν ἐπιχειρηματικότητα, διαμέσου τῆς δημιουργικῆς βιομηχανίας καὶ τῶν πρακτικῶν καινοτομίας. Τὸ Ἰνστιτοῦτο τελεῖ ἐν συνεργασίᾳ μετὰ ἀκαδημαϊκῶν ἱδρυμάτων τῆς Κύπρου καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Διοικητικὸν Συμβούλιον: Πρόεδρος: Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. ᾿Ησαΐας. Μέλη: Χρύσανθος Φάκας, Ἀστροφυσικός, Ντῖνος Κάκκουρας, Ἐπιχειρηματίας Τουρισμοῦ-Ἀστροτουρισμοῦ, Στέλιος Τρύφωνος, Οἰκονομολόγος καὶ Μαρία Στεφαδούρου, Ἐκπαιδευτικὸς Ἀστρονομίας. Ἐκτελεστικὸς Διευθυντής: Ἀχιλλέας Κεντώνης, Σύμβουλος Καινοτομίας-Μηχανολόγος. Διευθυντὴς Γραφείου Τύπου: Γεώργιος Τζίβας, Δημοσιογράφος. Διεύθυνσις: Λεωφ. Ἁγίων Ὀμολογητῶν 64, 1080 Λευκωσία. Τηλ.: 22445455/6, Τηλεομ.: 22818128.

Ἵδρυμα Μουσικῶν Σπουδῶν «Ἅγιος Γεώργιος»

Μερίμνῃ τοῦ Πανιερωτάτου, ἱδρύθη ἀπὸ τοῦ ἔτους 2020, τὸ Ἵδρυμα Μουσικῶν Σπουδῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς «Ἅγιος Γεώργιος», μὲ σκοπὸν τὴν ἐκμάθησιν καὶ προαγωγὴν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς, τῆς Εὐρωπαϊκῆς καὶ τῆς ἐν γένει Παραδοσιακῆς Μουσικῆς. Τὸ Ἵδρυμα διοικεῖται ὑπὸ πενταμελοῦς συμβουλίου καὶ στεγάζεται εἰς ἐγκαταστάσεις πλησίον τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἄνω Δευτερᾶς. Διδάσκοντες: Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Δημήτριος Ἱεροδιακόνου, ἀπόφοιτος τοῦ Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Α.Π.Θ. καὶ ὁ Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἀντώνιος Κουτρουπῆς, ἀπόφοιτος τοῦ Κονσερβατορίου τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως. Τηλ. 99530610, ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected]

Σχολὴ ᾿Εκκλησιαστικῆς Μουσικῆς «Ὅσιος Νεῖλος»

Ἱδρύθη καὶ λειτουργεῖ Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς, μὲ τὴν ἐπωνυμίαν «Ὅσιος Νεῖλος». Ἡ ἐν λόγῳ Σχολὴ τελεῖ ὑπὸ τὴν προστασίαν τῆς Α.Π. τοῦ Μητροπολίτου Ταμασοῦ καὶ ᾿Ορεινῆς κ. ᾿Ησαΐου. ῾Η φοίτησις εἰς τὴν Σχολὴν εἶναι δωρεάν. Ὑπεύθυνος: Πρωτ. Ἀνδρέας Σπυρίδης, τηλ.: 22465465, τηλεομ.: 22624600.

Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Ὅσιος Θεράπων»

Τῇ εὐλογίᾳ τοῦ Πανιερωτάτου ἱδρύθη καὶ λειτουργεῖ εἰς τὴν ἐνορίαν τοῦ Ἁγίου Θεράποντος ἐν Λυθροδόντᾳ ἡ Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Ὅσιος Θεράπων». Ἡ Σχολὴ εὑρίσκεται ἐν συνεργασίᾳ μετὰ ᾨδείου ἐν Ἑλλάδι καὶ παρέχει τὴν δυνατότητα πενταετοῦς φοιτήσεως εἰς ἄνδρας, γυναίκας καὶ παιδιά, διὰ τῆς καταβολῆς χαμηλῶν διδάκτρων, οἱ ὁποῖοι τυγχάνωσι πτυχίου καὶ διπλώματος, ἀναγνωρισμένου ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ τῆς Ἑλλάδος. Σκοπὸς τῆς ἐν λόγῳ Σχολῆς εἶναι ἡ ὁλοκληρωμένη ἐκμάθησις τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς διὰ τελείαν κατάρτησιν τῶν ἱεροψαλτῶν, ὡς καὶ τῶν φίλων τῆς Ἑκκλησιαστικῆς Μουσικῆς. Διδάσκοντες: Πρωτοπρεσβύτερος Ἀνδρέας Τουλούμης, πτυχιοῦχος τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου καὶ διπλωματοῦχος τοῦ ᾨδείου Ἀνατολικῆς Μακεδονίας Καβάλας καὶ ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ ἱ.ν. Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Χαράλαμπος Χαραλάμπους, πτυχιοῦχος τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τοῦ Σωματείου «Ἔνωσις Νέων» Λατσιῶν καὶ ὑποψήφιος διπλωματοῦχος τοῦ ᾨδείου «Ὄπερα» Ἀθηνῶν. Τηλ.: 99543172

Σχολὴ ᾿Εκκλησιαστικῆς Εἰκονογραφίας

Εἶναι γνωστὴ ἡ τεραστία θεολογικὴ καὶ ποιμαντικὴ ἀξία τῆς βυζαντινῆς ἁγιογραφίας. Πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν ἀπεφασίσθη ἡ σύστασις καὶ ἡ λειτουργία Σχολῆς Ἁγιογραφίας. Ἡ Σχολὴ λειτουργεῖ ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριον μέχρι καὶ τὸν Ἰούνιον μῆνα καθ’ ἑκάστην Τετάρτην εἰς αἴθουσαν πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἰς Κάτω Δευτερά. Ὑπεύθυνος: Κώστας Γερασίμου, τηλ.: 99622990, τηλεομ.: 22624600.

Φιλαρμονικὴ Ὀρχήστρα

Ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῶν πολιτιστικῶν καὶ κοινωνικῶν δραστηριοτήτων τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Ταμασοῦ καὶ ᾿Ορεινῆς, λειτουργεῖ ἡ Φιλαρμονικὴ ᾿Ορχήστρα, ἡ ὁποία διοργανώνει προγράμματα ἢ συμβάλλει εἰς τὴν ἐκτέλεσιν ἄλλων προγραμμάτων, κατὰ τὴν διάρκειαν ἐπετειακῶν θρησκευτικῶν ἢ ἐθνικῶν καὶ κοινωνικῶν ἐκδηλώσεων καὶ συναυλιῶν, τόσον εἰς τὴν Κύπρον, ὅσον καὶ εἰς τὸ ἐξωτερικόν. Ἔφορος: Πρωτ. Χαράλαμπος Νικολαΐδης, τηλ.: 99167007.

Χορωδία «Ταμασέων ᾨδαὶ»

Μὲ σκοπὸν τὴν διάδοσιν τῆς κυπριακῆς, ἑλληνικῆς καὶ παραδοσιακῆς Μουσικῆς, ἱδρύθη καὶ λειτουργεῖ πολυμελὴς Χορωδία «Ταμασέων ᾨδαί». Ὑπεύθυνος: Μαρία Χριστοδουλίδου, τηλ.: 99351719.

Ποδηλατικὸς Ὅμιλος «Ἅγιος Μνάσων»

Φροντίδι τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐου, ἔχει ἱδρυθῆ καὶ λειτουργεῖ Ποδηλατικὸς Ὅμιλος, ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Ἅγιος Μνάσων». Διὰ πληροφορίας, οἱ ἐνδιαφερόμενοι δύνανται νὰ ἀποτείνωνται εἰς τὸν ὑπεύθυνον κ. Χάρη Γεωργάκη, τηλ.: 99654747.

Σκακιστικὸς Ὅμιλος

Μερίμνῃ τοῦ Μητροπολίτου Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐου, ἱδρύθῃ ἀπὸ τοῦ ἔτους 2022 ὁ «Σκακιστικὸς Ὅμιλος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς». Ὁ ἐν λόγῳ Ὅμιλος φιλοξενεῖται εἰς αἴθουσαν τοῦ ἐνοριακοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Λακατάμειας. Ὑπεύθυνος: Μάριος Δημητρίου, τηλ.: 99196182.

Κεντρικὴ Ὑπηρεσία Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης Ταμασοῦ (Κ.Υ.Κ.Α.Τ.)

Μερίμνῃ τοῦ Πανιερωτάτου ἱδρύθη ἀπὸ τοῦ ἔτους 2011 ἡ «Κεντρικὴ Ὑπηρεσία Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης Ταμασοῦ» βάσει τῶν εὑρημάτων ἐκ τῆς κοινωνικῆς ἐρεύνης, ἡ ὁποία ἔλαβε χώραν κατὰ τὸ ἔτος 2010 ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τοῦ Προγράμματος Κοινωνικῆς Ἐργασίας τοῦ Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ὁ σκοπὸς τοῦ ἐν λόγῳ Ἱδρύματος εἶναι ἡ δικτύωσις τῶν κοινωνικῶν δραστηριοτήτων, αἱ ὁποῖαι πραγματοποιοῦνται εἰς κοινότητας – ἐνορίας τῆς μητροπολιτικῆς περιφερείας Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς. Ὁ στόχος τοῦ Ἱδρύματος ἐξυπηρετεῖται διὰ προγραμμάτων καὶ δραστηριοτήτων ἀπευθυνομένων εἰς τὴν οἰκογένειαν, τὴν παιδικὴν προστασίαν, τὴν νεότητα, τοὺς ἡλικιωμένους κ.λ.π. Tὸ Ἵδρυμα διοικεῖται ὑπὸ ἐννεαμελοῦς Διοικητικοῦ Συμβουλίου προεδρευομένου ὑπὸ τοῦ Πανιερωτάτου. Διευθυντής: Ἀρχιδιάκονος Ραφαὴλ Μισιαούλης. Διεύθυνσις: τ.θ. 12123, 2341 Λακατάμια, τηλ.: 22465465 καὶ 22624469, τηλεομ.: 22465431, ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected], ἱστοσελίς: www.kykat.org

Θεματικὸν, Θρησκευτικὸν καὶ Πολιτιστικὸν Πάρκον

Τῇ πρωτοβουλίᾳ τοῦ Πανιερωτάτου, ἐσυγκροτήθη ἑντὸς τοῦ αὐλείου χώρου τῆς Μητροπόλεως τὸ Θεματικόν, Θρησκευτικὸν καὶ Πολιτιστικὸν πάρκον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς. Ἐντὸς τοῦ πάρκου, οἱ ἐπισκέπται δύνανται να ἐπισκεφθῶσιν τὸν περικαλλῆ ρωσικῆς τεχνοτροπίας ναὸν τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου καὶ πάντων τῶν ἐν τῇ Ῥωσικῇ Γῇ διαλαμψάντων Ἁγίων, τὰ ἐξαιρετικῆς τέχνης φιλοτεχνημένα ψηφιδωτά, τὴν ἔκθεσιν φωτογραφίας ἀπὸ διαφόρους ναοὺς τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τὴν φωτογραφικὴν ἔκθεσιν-περιήγησιν εἰς τὴν χιλιόχρονον ἱστορίαν τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας. Τὸ πάρκον διαθέτει Καφετέρειαν, παιδότοπον καὶ ἀνοικτὸν θέατρον – πολιτιστικὴν σκηνὴν χωρητικότητος 5,500 θέσεων, εἰς τὴν ὁποίαν διοργανώνοται διάφοραι πολιτιστικαὶ ἐκδηλώσεις.

Γραφεῖον Ἐπικοινωνίας καὶ Πολιτισμοῦ

Μερίμνῃ τοῦ Πανιερωτάτου ἱδρύθη τὸ Γραφεῖον Ἐπικοινωνίας καὶ Πολιτισμοῦ, ὥστε νὰ ὑπάρχῃ συντονισμὸς ἐν σχέσει μὲ τὰς Ἐκδηλώσεις καὶ τὴν εὐρεῖαν προώθησιν τοῦ πνευματικοῦ, πολιτιστικοῦ καὶ κοινωνικοῦ ἔργου τῆς Μητροπόλεως. Ὑπεύθυνος: Ἀρχιδιάκονος Ραφαὴλ Μισιαούλης. Συνεργάτης: Λουΐζα Λουκαΐδου. Τηλ.: 22623603 καὶ 22465423, τηλεομ.: 22624600, ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected]

Τομεὺς Διαδικτύου

Ὑπὸ τῆν ἐποπτείαν τοῦ Γραφείου Ἐπικοινωνίας καὶ Πολιτισμοῦ λειτουργεῖ ὁ τομεὺς διαδικτύου, ὁ ὁποῖος διαχειρίζεται τὴν παρουσίαν τῆς Μητροπόλεως εἰς τὸν χῶρον τοῦ διαδικτύου, ὥστε νὰ παρέχεται ἡ δυνατότης εἰς τοὺς ἐπισκέπτας νὰ γνωρίσωσι τὸ ἔργον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ νὰ ἀποκομίσωσι πληροφορίας περὶ διαφόρων θεολογικῶν, κοινωνικῶν καὶ πολιτιστικῶν θεμάτων, ἀφορώντων εἰς τὴν διοίκησιν καὶ ἱστορίαν τῆς Μητροπόλεως, τοὺς ἱεροὺς ναούς, τὰς ἱερὰς Μονάς, ὁμιλίαι, ἄρθρα, ἁγιολογικαὶ μελέται καθὼς καὶ κηρύγματα ἐπὶ τῶν ἀποστολικῶν ἢ εὐαγγελικῶν περικοπῶν. Ὑπεύθυνος: Πρωτ. Νικόλαος Δοῦμας. Συνεργάτης: Κώστας Παπαδάμου, Θεολόγος, τηλ. 22465437, τηλεομ.: 22624600, ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected]

Τομεὺς Κατηχήσεως

Διὰ τοὺς εἰλικρινῶς ἐπιθυμοῦντας νὰ προσέλθωσιν εἰς τὴν ᾿Ορθόδοξον ᾿Εκκλησίαν, ἔχει συσταθῆ ὁ ὡς ἄνω Τομεύς, προκειμένου, διὰ τῆς καταλλήλου διδασκαλίας καὶ μελέτης τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, νὰ καθίστανται οἱ ἐν λόγῳ κατηχούμενοι ἱκανοί, ὥστε νὰ λαμβάνωσι τὸ μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος. Ὑπεύθυνος: Πρωτ. Θεόδωρος Στυλιανοῦ, Πρωτοσυγκελλεύων. Ἑλληνικά: Ἀρχιμ. Νεκτάριος Μπακόπουλος, τηλ.: 99650415, Πρωτ. Παρασκευᾶς Ἀγάθωνος, τηλ.: 99584629 καὶ Πρωτ. Νικόλαος Νυχίδης, τηλ.: 99306683. Ἑλληνικά – Ἀγγλικά: Ἀρχιμ. Ἀναστάσιος Κύρρης, τηλ.: 96126380, Πρωτ. Μιχαὴλ Εὐθυμίου, τηλ.: 99447909 καὶ Πρωτ. Στέφανος Χρυσάνθου, τηλ.: 96280441. Ρωσικά: Ἀρχιμ. Σεραφεὶμ Γκαβρίκοβ, τηλ.: 97691509.

Print Friendly, PDF & Email