Στοιχεία Επικοινωνίας Ιεράς Μητρόπολις Ταμασού και Ορεινής

Μητροπολίτης: ῾Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καί ᾿Ορεινῆς κ. ᾿Ησαΐας.

Ἕδρα: Ἐπισκοπειόν.

Διεύθυνσις:  Λεωφόρος Σταύρου Στυλιανίδη, 2642 Ἐπισκοπειό.

Ταχυδρομικὴ Διεύθυνσις: τ.θ. 12123, 2341 Λακατάμεια, τηλ.: 22465465, τηλεομ.: 22624600, ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected]  ή [email protected] ἱστοσελίς: www.imtamasou.org.cy

Διεύθυνσις εἰς τὴν ἀγγλικὴν γλῶσσαν: His Eminence Metropolitan Isaias of Tamasos and Orinis, P.O. Box 12123, 2341 Lakatameia, Cyprus, tel.: 22465465 fax: 22624600.

Πρωτοσυγκελλία

Πρωτοσυγκελλεύων: Πρωτ. Θεόδωρος Στυλιανοῦ, τηλ. 99594383.

Μέλη: Ἀρχιμ. Διονύσιος Κοπτίδης (ὑπεύθυνος Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν), Πρωτ. Νικόλαος Δοῦμας.

Γραμματεία: Πρεσβυτέρα Ἄρτεμις Παλαζίδου – Δούμα, θεολόγος. Τηλ: 22465437, ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected]

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙ

Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Ἀρχιμ. Νεκτάριος Μπακόπουλος, τηλ.: 99650415.

᾿Αρχιερατικοὶ ᾿Επίτροποι

1. Ἀρχιερατικὴ Περιφέρεια Λακατάμειας: Ἀρχιμ. Νεκτάριος Μπακόπουλος, τηλ.: 99650415.

2. Ἀρχιερατικὴ Περιφέρεια Ἐπισκοπειοῦ: Πρωτ. Παρασκευᾶς Ἀγάθωνος, τηλ.: 99584629.

3. Ἀρχιερατικὴ Περιφέρεια Παλαιομετόχου: Ἀρχιμ. Θεοτόκης Φαίδωνος, τηλ.: 99885467.

4. Ἀρχιερατικὴ Περιφέρεια Παλαιχωρίου: Πρωτ. Στέφανος Χρυσάνθου, τηλ.: 96280441.

5. Ἀρχιερατικὴ Περιφέρεια Ὀρεινῆς: Οἰκον. Ἀνδρέας Σωφρονίου, τηλ.: 99458835.

Σύμβουλος ἐπὶνομικῶν θεμάτων: Χριστάκης Χριστοφίδης, νομικός.

Διάκονος Μητροπολίτου: Ἀρχιδιάκονος Δημητριανὸς Πέτσας (τηλ.: 99774770).

Σύμβουλος ἐπὶ νομικῶν θεμάτων: Χριστάκης Χριστοφίδης, νομικός.

Γραφεῖον Μητροπολίτου

Γραμματεῖς: Πρωτ. Κυριάκος Κασπαρῆς καὶ ᾿Ιωάννα Νικολαΐδου, Φιλόλογος, τηλ.: 22465465, ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected]

Τελετάρχης: Πρωτ. Θεόδωρος Στυλιανοῦ.

Βοηθὸς Τελετάρχου: Ἀρχιμ. Θεοτόκης Φαίδωνος.

Διάκονος Μητροπολίτου: Ἀρχιδιάκονος Δημητριανὸς Πέτσας (τηλ.: 99774770).

Ὁδηγός: Ἀνδρέας Γεωργίου.

Τηλεφωνικὸν Κέντρον: Κώστας Παπαδάμου, Θεολόγος.

 

1. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

Θρονικὴ ᾿Επιτροπὴ

Πρόεδρος: Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ ᾿Ορεινῆς κ. ᾿Ησαΐας. Κληρικὰ μέλη: Οἱ Ἀρχιμ. Σεραφεὶμ Γκαβρίκοβ καὶ Θεοτόκης Φαίδωνος (Γραμματεύς) καὶ ὁ Οἰκον. Νικόλαος Νυχίδης. Λαϊκὰ μέλη: Μάριος Παναγίδης, Ἀργύρης Παπαναστασίου, Ἄριστος Μελῆς, Μιχαὴλ Παρέλλης, Δημήτριος Σταύρου, Κωστάκης Γεωργίου, Μιχαὴλ Ἡροδότου, Σάββας Γεωργάκης καὶ Χριστάκης Χριστοφίδης. Σύμβουλοι: Κυριάκος Χριστοδούλου, Μάριος Πέτρου, Ἰωάννης Λουκαΐδης καὶ Μάριος Χαννίδης.

Ἐπισκοπικόν Δικαστήριον

Πρόεδρος: Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας.

Πάρεδροι: οἱ Πρωτ. Θεόδωρος Στυλιανοῦ καὶ Μιχαὴλ Εὐθυμίου

Διοικητικόν Προσωπικόν.

Προσωπάρχης: Κυριακή Γεωργάκη.

Οἰκονομικόν Τμῆμα.

Διευθύντρια: Κυριακὴ Γεωργάκη. Λογίστριαι: Χρυστάλλα Παπαπέτρου καὶ Ἐλευθερία Ἀργυροῦ. Ἐλεγκτής: Ἀναστάσιος Πετρίδης. Βοηθὸς Ἐλεγκτής: Ἐλευθερία Ἀργυροῦ, τηλ.: 22465465, τηλεομ.: 22624600 καὶ 22465431.

Συμβούλιον Πνευματικῆς Λύσεως τοῦ Γάμου.

Ὑπεύθυνος διὰ τὴν ἀπόπειραν συνδιαλλαγῆς καὶ διὰ τὴν ὑποβολὴν σχετικῆς εἰσηγήσεως πρὸς τὸν ᾿Επίσκοπον: Πρωτ. Θεόδωρος Στυλιανοῦ, Πρωτοσυγκελλεύων.

Πρόεδρος: Ἀρχιμ. Διονύσιος Κοπτίδης. Μέλη: Πρωτ. Ἀνδρέας Σπυρίδης καὶ Πρωτ. Κυριάκος Κασπαρῆς. Γραμματεύς: Βασίλειος Παναγιώτου, Θεολόγος, τηλ.: 22465465, τηλεομ.: 22624600.

 Ληξιαρχικόν Γραφεῖον. ῎Αδειαι Γάμου.

Γραμματεύς: Βασίλειος Παναγιώτου, Θεολόγος, τηλ.: 22465465, τηλεομ.: 22624600.

Τμῆμα Ποιμαντικῆς Διακονίας.

Διευθυντής: Ἀρχιμ. Θεοτόκης Φαίδωνος. Γραμματεύς: Χρυσὴ Δημητρίου. Μέλη: Ἀλέξανδρος Ταπάκης, Θεολόγος, τ. ᾿Επιθεωρητὴς Δημοτικῆς ᾿Εκπαιδεύσεως, Βασίλειος Παναγιώτου καὶ Μιχαέλλα Παύλου Γουμενιούκ, Θεολόγοι. Συνεργάται: Πρωτ. Στέφανος Χρυσάνθου, Διάκ. Ραφαὴλ Μισιαούλης καὶ οἱ Θεολόγοι Μιχαὴλ Λοϊζίδης, Φαίδων Παπαδόπουλος καὶ Χρυσόστομος Παπαδόπουλος.

Τὸ ὡς ἄνω Τμῆμα στηρίζουν καὶ πλεῖστοι ἄλλοι συνεργάται, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, καθώς, ἐπίσης, καὶ ἄλλοι ἐπιστήμονες ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, τηλ.: 22465465, τηλεομ.: 22624600 καὶ 22465430, ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected]

Τμῆμα Ναοδομίας

Μερίμνῃ τοῦ Πανιερωτάτου, ἰδρύθη καὶ λειτουργεῖ τὸ Τμῆμα Ναοδομίας.

Σκοπὸς τοῦ ἐν λόγῳ Τμήματος εἶναι ἡ ἐπίβλεψις τῆς ἀνεγέρσεως ἤ καὶ τῆς ἀνακαινίσεως ναῶν καὶ ὁ εὐπρεπισμός των καθ’ ἅπασαν τὴν μητροπολιτικὴν περιφέρειαν, ὥστε ὁ ἀρχιτεκτονικὸς τύπος καὶ διάκοσμός των νὰ συνάδῃ μετὰ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀρχιτεκτονικῆς καὶ λειτουργικῆς παραδόσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ὑπεύθυνος: Ἀρχιδιάκονος Δημητριανὸς Πέτσας, τηλ. 99774770, τηλεομ.: 22465431, ἡλεκτρ. διεύθ.: [email protected]

Τμῆμα Καταγραφῆς, Συντηρήσεως καὶ Ἐπιβλέψεως Μνημείων καὶ Ἱερῶν Κειμηλίων

Ὑπεύθυνος: Οὐρανία Περδίκη, Ἀρχαιολόγος. Συνεργάτης: Ἀρχιδιάκονος Δημητριανὸς Πέτσας, Ἀρχαιολόγος, τηλ.: 22465465, τηλεομ.: [email protected] yahoo.gr

Λοιπὸν Προσωπικὸν

Ἰάκωβος Ἰακώβου, Μαρία Θεοδώρου, Παῦλος Παύλου, Ἄννα Ἀναστασίου, Ἀλεξάνδρα Ματθαίου, Ἀθηνὰ Παύλου, Ξένια Χρίστου, Παναγιώτης Χαραλάμπους, Μάριος Ἀγαπίου καὶ Βασίλειος Ἀλιόσιν.

 

Print Friendly, PDF & Email