Διαδικασία Συνδιαλλαγής / Λύσης του Γάμου

ΓΑΜΟΣ

 

 

 

Διαδικασία απόπειρας συνδιαλλαγής και πνευματικής λύσης του Γάμου σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας Κύπρου, για την Πνευματική Λύση του Γάμου από την Εκκλησία εφαρμόζονται οι πιο κάτω διαδικασίες:

 1. Μετά την γνωστοποίηση από έναν εκ των συζύγων της πρόθεσης για λύση του γάμου, πρόσκληση των συζύγων από τον Επίσκοπο του τόπου συνήθους διαμονής του αιτούντα (μετά από επικοινωνία με τον Επίσκοπο του τόπου καταγωγής σε περίπτωση καταγωγής του αιτούντα από την Κατεχόμενη Κύπρο), για Απόπειρα Συνδιαλλαγής.
 2. Διεξαγωγή της προβλεπόμενης διαδικασίας Απόπειρας Συνδιαλλαγής με αυτοπρόσωπη παρουσία, από εντεταλμένο κληρικό υπό του οικείου Επισκόπου, η οποία δέον όπως ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών. Η προσέλευση των συζύγων στη διαδικασία είναι απαραίτητη, για να έχουν στη συνέχεια το δικαίωμα υποβολής αιτήσεως για Πνευματική Λύση του Γάμου και κατ’ επέκταση τέλεσης νέου (εκκλησιαστικού) Γάμου (αφού προσκομισθεί και Πιστοποιητικό Ελευθερίας).
 3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Απόπειρας Συνδιαλλαγής γίνεται.
  1. Kατάθεση υπομνήματος από τον εντεταλμένο κληρικό στον Επίσκοπο για ενημέρωση επί των πεπραγμένων.
  2. Ενημέρωση των συζύγων για την έκβαση της διαδικασίας
 4. Εάν δεν είναι επιτυχής η έκβαση του αποτελέσματος, δύναται να κατατεθεί από τον / την σύζυγο κατάθεση αίτησης για Πνευματική Λύση του Γάμου (χωρίς χρονικό περιορισμό).
 5. Εξέταση της αιτήσεως με αυτοπρόσωπη παρουσία ενώπιον τριμελούς Συμβουλίου Πνευματικής Λύσης του Γάμου.
 6. Μετά την εξέταση της αίτησης, ενημερώνεται ο Επίσκοπος και εάν συμφωνεί με την εισήγηση του Συμβουλίου, επικυρώνει το περιεχόμενό της και εκδίδεται απόφαση για την Πνευματική Λύση του Γάμου.
 7. Η απόφαση για την Πνευματική Λύση, καθίσταται αμετάκλητη μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίησή της. Εάν οι σύζυγοι ή ένας εκ των συζύγων προσφύγει ενώπιον Αρμοδίας Επιτροπής της Ιεράς Συνόδου, αυτή αποφαίνεται αμετακλήτως.
 8. Μετά την πάροδο της 30νθήμερης προθεσμίας ή την απόφαση της Ιεράς Συνόδου, εκδίδεται γραπτή βεβαίωση (πιστοποιητικό) Πνευματικής Λύσης, που μαζί με το πιστοποιητικό Ελευθερίας, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την τέλεση νέου Γάμου.

**********************************************************************************************************

Εδώ μπορείτε να λάβετε τα Υποδείγματα Εγγράφων Διαδικασιών των Οικογενειακών Θεσμών του νέου Καταστατικού Χάρτη.

Print Friendly, PDF & Email