Κεντρικός Φορέας Μισθοδοσίας Εφημεριακού Κλήρου

1. Συνεστήθη, ὑπὸ τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, Φορεὺς Μισθοδοσίας τοῦ ᾿Εφημεριακοῦ Κλήρου, τὰ ἔσοδα τοῦ ὁποίου προέρχονται ἀπὸ ἐπενδύσεις, αἱ ὁποῖαι γίνονται κατόπιν προικοδοτήσεως καὶ χορηγιῶν τῆς ῾Ιερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, τῶν ῾Ιερῶν Μητροπόλεων, τῶν Σταυροπηγιακῶν Μονῶν, τῶν ᾿Ενοριακῶν Μονῶν, τῶν ᾿Ενοριῶν καὶ ἄλλων ἐκκλησιαστικῶν Ὀργανισμῶν. Βασικὸς στόχος τοῦ Φορέως εἶναι ἡ ὁμοιόμορφος μισθοδοσία τῶν κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου μὲ ἀξιολογικὰ κριτήρια.

2. Ὁ Φορεὺς λειτουργεῖ βάσει Κανονισμοῦ, ψηφιζομένου ὑπὸ τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου.

3. Ἡ διεύθυνσις, ἡ διαχείρισις καὶ ἡ ἐν γένει διοίκησις τοῦ Φορέως ἀναλαμβάνονται ὑπὸ τοῦ Κεντρικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ταμείου.

Διευθυντής: Ἰωάννης Χ. Χαριλάου.
Προσωπικόν: Κωνσταντῖνος Πιερίδης καὶ Λεωνίδας Φυσεντζίδης.
Γραμματεία: Ματίνα Εὐσταθίου.
Βοηθητικὸν προσωπικόν: Φοῖβος Δαφνίδης.
Ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected]
Τηλ.: 22554735, τηλεομ.: 22431911.

Print Friendly, PDF & Email