Βιογραφικό Σημείωμα Μητροπολίτη Μόρφου

ὉΠανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος ἐγεννήθη εἰς τὸ χωρίον Ἄνω Ζώδια τὴν 21ην Ἰανουαρίου 1962. Ἀφοῦ συνεπλήρωσε τὴν στοιχειώδη ἐκπαίδευσιν εἰς τὴν γενέτειράν του, παρηκολούθησε τὰς πρώτας γυµνασιακὰς τάξεις εἰς τὸ Γ΄ Γυµνάσιον Μόρφου. Ἀκολούθως, καὶ ἐξ αἰτίας τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς, συνέχισε καὶ ἐπεράτωσε τὴν δευτεροβάθµιον ἐκπαίδευσιν, τὸ ἔτος 1979, εἰς τὸ Β΄ Γυµνάσιον Ἀκροπόλεως Λευκωσίας. Ἐν συνεχείᾳ ἐφοίτησεν εἰς τὴν Νοµικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησε τὸ 1985, καὶ παρέτεινε τὴν διαμονὴν αὐτοῦ ἐν Ἑλλάδι μέχρι τοῦ 1987. Κατὰ τὴν περίοδον ταύτην εἶχε τὴν ἰδιαιτέραν εὐλογίαν νὰ γνωρισθῇ καὶ συνδεθῇ μετὰ ἁγίων συγχρόνων μορφῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Εἷς ἐξ αὐτῶν, ὁ Ὅσιος Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης, ὑπῆρξεν ὁ πνευματικός του πατήρ, ὅστις καὶ τοῦ ἐνέπνευσε τὸ μοναχικὸν ἰδεῶδες. Ὑπακούων εἰς τὴν πεφωτισμένην καθοδήγησιν τοῦ Ὁσίου Γέροντος Ἰακώβου, ἐπέστρεψεν εἰς τὴν ἰδιαιτέραν αὐτοῦ πατρίδα κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ 1987 καὶ ἀκολούθως εἰσῆλθεν ὡς δόκιμος μοναχὸς εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Γεωργίου Κοντοῦ ἐν Λάρνακι. Τὴν 27ην Δεκεμβρίου 1987 ἐχειροτονήθη διάκονος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Κοντοῦ ὑπὸ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου κ. Χρυσοστόμου. Κατὰ τὰ ἔτη 1990 ἕως 1993 διετέλεσε μέλος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαστηρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κιτίου. Τὸ 1988 ἐνεγράφη εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησε τὸ 1993. Τὴν 19ην Δεκεμβρίου 1993 ἐχειροτονήθη πρεσβύτερος καὶ προὐχειρίσθη εἰς ἀρχιμανδρίτην τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Κοντοῦ ὑπὸ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου κ. Χρυσοστόμου. Ἀπὸ τοῦ 1996 μέχρι τοῦ 1998 διετέλεσε μέλος τῆς Θρονικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κιτίου. Τὸν Ἰούλιον τοῦ 1994, ὁμοῦ μετὰ τοῦ Γέροντος αὐτοῦ ἀρχιμανδρίτου Συμεών, ἀνασυνέστησαν καὶ ἐπανελειτούργησαν τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου.

Τὴν 22αν Αὐγούστου 1998 ἐξελέγη ψήφῳ κλήρου καὶ λαοῦ Μητροπολίτης Μόρφου. Ἐχειροτονήθη εἰς Ἐπίσκοπον τὴν 13ην Σεπτεµβρίου 1998 καὶ ἐνεθρονίσθη τὴν αὐτὴν ἡµέραν εἰς τὴν προσωρινὴν ἕδραν τῆς Μητροπόλεως Μόρφου ἐν Εὐρύχου.

Ὀνοµαστικὴ ἑορτή: 28 Σεπτεµβρίου.

Print Friendly, PDF & Email