Ιερά Αρχεπισκοπή Κύπρου: Λειτουργίες – Κηρύγματα 17 Φεβρουαρίου 2019

Ιερά Αρχεπισκοπή Κύπρου: Λειτουργίες – Κηρύγματα 17 Φεβρουαρίου 2019

O Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος την Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2019, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στον Στρόβολο. Ακολούθως θα προστεί του Ετησίου Μνημοσύνου του αειμνήστου π. Παντελεήμονος Κωνσταντίνου.

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος την Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2019, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Ιερό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Δασούπολη. Ακολούθως θα προστεί του Μνημοσύνου των πρώην Υπαλλήλων του ΡΙΚ.

Ο Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμανδρίτης Ιωάννης την Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2019, θα λειτουργήσει και κηρύξει στην Ιερά Μονή Αποστόλου Βαρνάβα στη Σαλαμίνα.

Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου π. Τριφύλλιος Ονησιφόρου την Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2019, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Ιερό Ναό της του Χριστού Γεννήσεως στην Τάλα.

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,
    14 Φεβρουαρίου 2019

 

***********************************************************

Αποστολικό Ανάγνωσμα Β΄ Τιμ. γ΄ 10-15

10 Σὺ δὲ παρηκολούθηκάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ, 11 τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένοντο ἐν Ἀντιοχείᾳ, ἐν Ἰκονίῳ, ἐν Λύστροις, οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα! καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ Κύριος. 12 καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται· 13 πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. 14 σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνος ἔμαθες, 15 καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Νεοελληνική Απόδοση

10 Συ όμως έχεις παρακολουθήσει την διδασκαλίαν, την συμπεριφοράν και αναστροφήν μου, τας αγνάς μου διαθέσεις, την φωτισμένην και ζωντανήν πίστιν μου, την μακροθυμίαν μου, την αγάπην και την υπομονήν μου. 11 Εχεις παρακολουθήσει ακόμη εκ του πλησίον και είδες τους διωγμούς και τα παθήματα, που μου έγιναν εις την Αντιόχειαν, στο Ικόνιον, εις τα Λυστρα. Ποσον φοβερούς διωγμούς υπέφερα τότε! Και όμως από όλους με εγλύτωσεν ο Κυριος! 12 Αλλά και όσοι θέλουν να ζουν με την ευσέβειαν, που διδάσκει και εμπνέει ο Ιησούς Χριστός, θα υποστούν διωγμούς. 13 Ανθρωποι δε κακοί και μοχθηροί, πλάνοι και απατεώνες θα προκόψουν στο χειρότερον πλανώντες τους άλλους, πλανώμενοι και οι ίδιοι. 14 Συ όμως μένε σταθερός εις εκείνα, που έμαθες, και την αλήθειαν των οποίων την έχεις πλέον βεβαιωθή, έχων υπ’ όψιν σου και από ποιόν διδάσκαλον εδιδάχθης αυτά. 15 Και μη λησμονής, ότι από αυτήν ακόμη την πλέον απαλήν ηλικίαν σου γνωρίζεις τας Αγίας Γραφάς, αι οποίαι ημπορούν να σε κάμουν σοφόν και συνετόν εις τας αληθείας, που οδηγούν εις την σωτηρίαν, δια της πίστεως στον Ιησούν Χριστόν.

 

Ευαγγελικό Ανάγνωσμα: Λουκ. ιη΄ 10-14

Eἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύ­την· 10 Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, ὁ εἷς Φαρισαῖος καὶ ὁ ἕτερος τελώνης. 11 ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο· ὁ Θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς οὗτος ὁ τελώνης· 12 νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι. 13 καὶ ὁ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τὸν οὐρανόν ἐπᾶραι, ἀλλ’ ἔτυπτεν εἰς τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων· ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. 14 λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἢ γὰρ ἐκεῖνος· ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.

Νεοελληνική Απόδοση

10 “Δυο άνθρωποι ανέβησαν στο ιερόν να προσευχηθούν, ο ένας Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. 11 Ο Φαρισαίος εστάθη επιδεικτικώς δια να προκαλή εντύπωσιν· και δια να δοξάση τον ευατόν του, αυτά προσηύχετο· Σε ευχαριστώ, Θεε μου, διότι δεν είμαι όπως οι άλλοι άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί η και ωσάν αυτός ο τελώνης. 12 Εγώ νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα, Δευτέρα και Πεμπτην, δίδω το δέκατον από όλα γενικώς όσα αποκτώ. Εγώ είμαι ενάρετος. 13 Και ο τελώνης, που εστέκετο κάπου μακρυά από το θυσιαστήριον, δεν ήθελε ούτε τα μάτια του να σηκώση στον ουρανόν, αλλ’ εκτυπούσε το στήθος του λέγων· Θεε μου, σπλαγχνίσου με τον αμαρτωλόν και συγχώρησέ με. 14 Σας διαβεβαιώνω, ότι αυτός ο περιφρονημένος από τον Φαρισαίον τελώνης κατέβηκε στο σπίτι του με συγχωρημένας τας αμαρτίας του, αθώος και δίκαιος ενώπιον του Θεού, παρά ο Φαρισαίος εκείνος. Διότι κάθε ένας που υψώνει τον ευατόν του, θα ταπεινωθή από τον Θεόν και θα καταδικασθή, ενώ εξ αντιθέτου εκείνος που ταπεινώνει τον ευατόν του θα υψωθή και θα δοξασθή από τον Θεόν”.

 

 

***********************************************************

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΙΣΤ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΟΥΚΑ – ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

(Αρχή Τριωδίου)

(Λουκ. ιη΄ 10-14) (Β΄ Τιμ. γ΄ 10-15)

Πνευματικές αναβάσεις

«τα ιερά γράμματα εις σωτηρίαν εν Χριστώ Ιησού»

Εισερχόμαστε σήμερα στην ιερή και ευλογημένη περίοδο του Τριωδίου, η οποία όπως γνωρίζουμε, ολοκληρώνεται με τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, με αποκορύφωμα τα γεγονότα του Πάθους της Μεγάλης Εβδομάδας και την Ανάσταση. Η Εκκλησία μέσα από την ποιμαντική μέριμνά της μάς βοηθά να προετοιμαστούμε κατάλληλα για να εγκολπωθούμε την «καινή ζωή» που μας χαρίζει ο Κύριος. Ακριβώς, «οι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι Πατέρες της Εκκλησίας» αποτολμούν μια πνευματική βυθομέτρηση, με τον καθορισμό της περιόδου αυτής, προκειμένου ο άνθρωπος με τα κατάλληλα εφόδια να πορευθεί την οδό της σωτηρίας και να βιώσει το Πάθος και την Ανάσταση, ως τα κατ’ εξοχήν γεγονότα που αποκαλύπτουν την αυθεντική ζωή.

Τη σημαντική περίοδο του Τριωδίου ανοίγει η Εκκλησία και με τα ειδικά επιλεγμένα αναγνώσματα, την υμνολογία και γενικά τις λατρευτικές ακολουθίες που μάς προσφέρει ως ευκαιρίες πνευματικής μεταρσίωσης. Παρέχει τα κατάλληλα εφόδια για να εγκολπωθούμε στη ζωή μας τη μετάνοια, ως δυνατότητα αληθινής ζωής και ένωσής μας με τον Χριστό. Η σημερινή πρώτη Κυριακή του Τριωδίου ονομάζεται του Τελώνου και του Φαρισαίου από τη σχετική γνωστή περικοπή. Θέλει ακριβώς να μας διδάξει ότι η πνευματική πορεία που διακλαδώνεται μέσα από την αρετή της μετάνοιας, με το τόσο μεγάλο ποιοτικό μέγεθός της, εξαρτάται από τη συναίσθηση της αμαρτωλότητάς μας. Είναι ακριβώς η αντίθετη πορεία από εκείνη της «σκληροκαρδίας», που πηγάζει από το εγώ και την αυτοαξία του ανθρώπου.

Στο αποστολικό ανάγνωσμα της ημέρας ο απόστολος Παύλος μέσω της δικής του προσωπικής εμπειρίας αναδεικνύει το υπόδειγμα του ανθρώπου που αγωνίζεται τον καλό αγώνα της πίστεως. Στην επίγεια πορεία του ο άνθρωπος «περιπατεί διά πίστεως και ου διά είδους». Γι’ αυτό, άλλωστε, και στο δώρο της πίστης φανερώνεται «η τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελλείποντα αναπληρούσα» χάρις του Θεού.

Το προσωπικό υπόδειγμα

Προκειμένου να στηρίξει τους πιστούς στον πνευματικό τους αγώνα, ιδιαίτερα την περίοδο αυτή του Τριωδίου, προβάλλει το προσωπικό του υπόδειγμα με τις θείες εμπειρίες του, όπως αυτές αναδύονται στη ζωντανή σχέση του με την αγάπη του Χριστού. Είναι αρκετές οι φορές που μέσα από τις επιστολές του προβάλλει τα όσα αφορούν τον εαυτό του. «Ά και εμάθετε και παρελάβετε και ηκούσατε και είδατε εν εμοί ταύτα πράσσετε» (Φιλιπ. δ΄ 9). Και ακόμα: «Μιμηταί μου γίνεσθε καθώς καγώ Χριστού» (Α΄ Κορ. ια΄ 1).

Η προβολή αυτή σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να παρανοηθεί. Δεν έχει να κάνει με οποιασδήποτε μορφής καταξίωση του εαυτού του έναντι των άλλων ανθρώπων. Αντίθετα, ο Παύλος αισθανόταν τον εαυτό του, ως «έσχατον πάντων αποστόλων» (Α΄ Κορ. ιε΄ 8-9) και ότι «Ιησούς Χριστός ήλθεν εις τον κόσμον αμαρτωλούς σώσαι ων πρώτος ειμί εγώ» (Α΄ Τιμ. α΄ 15). Ο Παύλος προβάλλει το προσωπικό υπόδειγμά του ως χαρακτηριστική περίπτωση νέκρωσης του εγωισμού του και πλήρους παράδοσης του εαυτού του στην αγάπη του Χριστού. Ο απόστολος Παύλος, ως μιμητής του Κυρίου, βίωνε στο πρόσωπό του την «ανακεφαλαίωση» όλων των ανθρώπων εν Χριστώ, ώστε στην ευρυχωρία της καρδιάς του να χωράνε όλοι και όλα.

Τα ιερά γράμματα εις σωτηρία

Αξιοπρόσεκτο είναι ειδικότερα το τελευταίο μέρος του αποστολικού αναγνώσματος. Αφορά μια προτροπή του αποστόλου Παύλου στους ανθρώπους. Τους ζητά συγκεκριμένα να μένουν αμετακίνητοι στην πίστη τους, να ακολουθούν πιστά το παράδειγμα των αγίων ανθρώπων αλλά και να φροντίζουν να τροφοδοτούνται με το λόγο του Θεού, «τα ιερά γράμματα», γιατί είναι αυτά που αφήνουν την ύπαρξη του ανθρώπου να πλημμυρίζεται από την αγάπη του Χριστού και τους σπρώχνουν σε πνευματικά ανεβάσματα. Συνδέει μάλιστα «τα ιερά γράμματα» με τη σωτηρία του ανθρώπου. Η εγκόλπωση των «ιερών γραμμάτων» συντελείται κυρίως στο λειτουργικό χώρο και χρόνο της Εκκλησίας. Γι’ αυτό, άλλωστε, το ευαγγέλιο τοποθετείται στην Αγία Τράπεζα, στην προοπτική μιας μεγαλειώδους ιερουργίας που προσφέρει στους πιστούς τη σωτηρία. Βρίσκει το αποκορύφωμά της στην ένωση των πιστών με τον Χριστό που πραγματώνεται με τη συμμετοχή στο Ευχαριστιακό Δείπνο, αλλά και με τους άλλους ανθρώπους σε μια μοναδική κοινωνία αγάπης.

Η εντρύφηση στα «ιερά γράμματα» μεταγγίζει τελικά στον άνθρωπο τη ζώσα γνώση, η οποία τον καταξιώνει στα πιο αυθεντικά πνευματικά βιώματα που συνδέονται με την κατ’ εξοχή ζωή που προσφέρει αφειδώλευτα η αγάπη του Χριστού. Τον καθιστούν κοινωνό της άφθαρτης ζωής του Χριστού. «Ο τον λόγον μου ακούων και πιστεύων τω πέμψαντί με έχει ζωήν αιώνιον» (Ιω. η΄ 52). Επίσης, ο ίδιος ο Κύριος διαβεβαιώνει ότι «εάν τις τον λόγον μου τηρήσει ου μη γεύσηται θανάτου εις τον αιώνα» (Ιω. ε΄ 24).

Αγαπητοί αδελφοί, η προσφορά των ιερών γραμμάτων από την παιδική ηλικία που μεταγγίζει στον άνθρωπο την αληθινή μόρφωση είναι εκ των ων ουκ άνευ. Δεν είναι τυχαίο που το βρέφος μπορεί να βιώνει το μυστήριο της αγάπης από τη νηπιακή ηλικία, χωρίς καμιά γνωσιολογική προϋπόθεση. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να φανερώνεται μέσα από την ύπαρξή του το Πρόσωπο του Κυρίου. Αλλά και ο κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από την ηλικία του, μόνο όταν εντρυφήσει στο μυστήριο της εν Χριστώ κοινωνίας και ένωσης ολοκληρώνεται ως ύπαρξη με αιώνια εμβέλεια. Αυτή ιδιαίτερα η περίοδος του Τριωδίου, στην οποία εισερχόμαστε, προσφέρεται για τέτοιες πνευματικές αναβάσεις. Ας αδράξουμε την ευκαιρία.

Χριστάκης Ευσταθίου, Θεολόγος

Print Friendly, PDF & Email

Share this post