Το Μυστήριο του Γάμου

Το Μυστήριο του Γάμου

 

Τι χρειάζεται δια να συναφθεί Γάμος;

Για να συναφθεί Γάμος χρειάζονται:

 1. Πιστοποιητικό ἐλευθερίας (ἀγαμίας).
 2. Πιστοποιητικό Γεννήσεως.
 3. Πιστοποιητικό – Βεβαίωση αἱματολογικῆς ἐξετάσεως γιά τή Μεσογειακή Ἀναμία ἀπό τό ἁρμόδιο Κυβερνητικό Ἰατρικό Τμῆμα.
 4. Ἄδεια γάμου ἀπό τήν Ἀρχιεπισκοπή ἤ τή Μητρόπολη, στήν περιφέρεια τῆς ὁποίας θά τελεσθεῖ ὁ γάμος. Σέ περίπτωση πού ἡ γυναίκα εἶναι πρόσφυγας καί διαμένει σέ ἄλλη Ἐπισκοπική Περιφέρεια, ἀπό ἐκείνη πού ἔμενε πρό τῆς προσφυγοποιήσεως, χρειάζονται νά ἐκδοθοῦν δύο ἄδειες:

Πρῶτα ἡ ἄδεια τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἄν προερχόταν ἀπό τήν Ἀρχιεπισκοπική Περιφέρεια, ἤ τῆς Μητρόπολης, στήν Περιφέρεια τῆς ὁποίας ὑπαγόταν πρό τῆς προσφυγοποιήσεως. Ἡ πρώτη αὐτή ἄδεια θά παραδοθεῖ στά γραφεῖα τῆς Ἐπισκοπικῆς Περιφέρειας, στήν ὁποία πρόκειται νά τελεσθεῖ ὁ γάμος, ἀπ’ ὅπου καί θά πάρει τή δεύτερη ἄδεια, τήν ὁποία καί θά παρουσιάσει στόν Ἱερέα, πού θά εὐλογήσει τό γάμο.

Σημ.: Οἱ πρόσφυγες θά παίρνουν πιστοποιητικά ἀπό τόν Ἱερέα τῆς Ἐνορίας ἤ τῆς Κοινότητας, στήν ὁποία ὑπάγονταν πρό τῆς προσφυγοποιήσεως. Σέ περίπτωση πού δέν ξέρουν ποῦ βρίσκεται ὁ Ἱερέας, ἤ δέν ὑπάρχει Ἱερέας, νά ἀποτείνονται στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή, ἄν κατάγονταν ἀπό τήν Ἀρχιεπισκοπική Περιφέρεια, ἤ στή Μητρόπολή τους, γιά νά πάρουν ὁδηγίες.

Πότε δεν επιτρέπεται η τέλεσις του Μυστηρίου του Γάμου

 1. Ἁπάσας τάς Τετάρτας καί Παρασκευάς, πλήν ἐκείνων κατά τάς ὁποίας ἐπιτρέπεται ἡ κρεωφαγία.
 2. Ἀπό τῆς Παρασκευῆς τῆς Τυρινῆς μέχρι τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, ἀμφοτέρων τῶν ἡμερομηνιῶν συμπεριλαμβανομένων.
 3. Τήν 5ην καί 6ην Ἰανουαρίου, παραμονήν καί ἑορτήν τῶν Θεοφανείων.
 4. Ἀπό τῆς 1ης μέχρι τῆς 14ης Αὐγούστου, ἀμφοτέρων τῶν ἡμερομηνιῶν συμπεριλαμβανομένων.
 5. Τήν 29ην Αὐγούστου, ἑορτήν τοῦ Τιμίου Προδρόμου.
 6. Τήν 14ην Σεπτεμβρίου, ἑορτήν τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
 7. Ἀπό τῆς 15ης Νοεμβρίου μέχρι τῆς 25ης Δεκεμβρίου, ἀμφοτέρων τῶν ἡμερομηνιῶν συμπεριλαμβανομένων.

Οδηγίαι προς τους ιερείς σχετικαί με την σύναψιν Γάμου

Οἱ Ἱερεῖς πρέπει νά εἶναι πολύ προσεκτικοί στήν ἔκδοση πιστοποιητικῶν ἐλευθερίας γιά γάμο. Νά συμβουλεύονται σέ κάθε στιγμή τίς σχετικές πρόνοιες τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη.

 1. Πρῶτα πρέπει νά ἐρευνήσουν καί νά διαπιστώσουν ὅτι μεταξύ τῶν ὑποψηφίων γιά γάμο δέν ὑπάρχει κανένα κώλυμα ἀπό ἐκεῖνα πού προβλέπονται στόν Καταστατικό Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας μας, εἴτε συγγένειας ἐξ αἵματος ἤ ἐξ ἀγχιστείας, εἴτε λόγῳ διαφορᾶς θρησκείας ἤ λόγῳ διαφορᾶς ηλικίας.
 2. Πρέπει ἐπίσης νά ἐξετάζουν λεπτομερῶς μήπως ὁ ἕνας ἀπό τούς δύο, ἤ καί οἱ δύο, ἔχουν τελέσει προηγουμένως ὁποιοδήποτε γάμο, εἴτε πολι τικό εἴτε ἐκκλησιαστικό, καί σέ περίπτωση τελέσεως προηγουμένου γάμου, ἄν αὐτός ὁ γάμος διαλύθηκε νόμιμα, ἤτοι, ἄν ἦταν ἐκκλησιαστικός ἀπό ἐκκλησιαστικό καί πολιτικό δικαστήριο, καί ἄν ἦταν πολιτικός ἀπό πολιτικό δικαστήριο. Γιά τή διακρίβωση, ἄν κάποιος γάμος διαλύθηκε, νά ζητοῦνται τά διαζύγια (τά πιστοποιητικά διάλυσης τοῦ γάμου) στό πρωτότυπο καί ἐπικυρωμένα ἀπό τίς ἁρμόδιες ἀρχές. Στίς περιπτώσεις πού τά διαζύγια, εἴτε ἐκκλησιαστικά εἴτε πολιτικά, ἐκδόθηκαν στό ἐξωτερικό, οἱ Ἱερεῖς νά παραπέμπουν τούς ἐνδιαφερομένους στόν οἰκεῖο Ἐπίσκοπο πρός ἀναγνώριση τοῦ κύρους τοῦ διαζυγίου.
 3. Προκειμένου οἱ Ἱερεῖς νά ὁρίσουν ἡμερομηνία τέλεσης γάμου, στίς περιπτώσεις πού ἔχουν ἐκδοθεῖ διαζύγια, πρέπει αὐτά νά προσκομίζονται στό πρωτότυπο καί ἐπικυρωμένα ἀπό τίς ἀρμόδιες ἀρχές καί στή συνέχεια νά διευθετεῖται ἡ τέλεση γάμου.
 4. Ὅπου οἱ Ἱερεῖς ἔχουν ἀμφιβολίες, ἄν πρέπει νά ἐκδώσουν πιστοποιητικό ἐλευθερίας, ἤ νά τελέσουν κάποιο γάμο, καί κυρίως ὅταν ἔχουν μπροστά τους περίπτωση «μικτοῦ» γάμου, γάμου δηλαδή στόν ὁποῖο ὁ ἕνας τῶν ὑποψηφίων εἶναι μέν Χριστιανός, ἀλλά ὄχι Ὀρθόδοξος, ὁ δέ ἄλλος Ὀρθόδοξος, πρέπει νά παραπέμπουν τούς ἐνδιαφερομένους στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή, ἄν τό Ὀρθόδοξο μέρος ἀνήκει σ’ αὐτή, ἤ στή Μητρόπολη πού ἀνήκει. Τό ἴδιο νά πράττουν καί στήν περίπτωση πού ὁ ἕνας τῶν ἐνδιαφερομένων δέν εἶναι Κύπριος, ἤ εἶναι Κύπριος ἀλλά ἀπόδημος. Στούς μικτούς γάμους νά ζητεῖται ἀπό τούς ἑτεροδόξους ἐπικυρωμένο Πιστοποιητικό Βαπτίσεως.
 5. Ἐφιστᾶται ἡ προσοχή τῶν Ἱερέων, ὅπως μή καταλιμπάνουν τόν Ἑσπερινό, ἤ τόν μεταθέτουν χρονικά, γιά νά τελέσουν γάμο ἤ βάπτιση. Ὀφείλουν νά ὁρίζουν τίς ὧρες τῶν Μυστηρίων ἤ πρό τοῦ Ἑσπερινοῦ ἤ μετά τόν Ἑσπερινό, λαμβάνοντας ὑπόψη τό χρόνο πού χρειάζεται γιά τήν τέλεση τοῦ Μυστηρίου.
 6. Πληροφορούμαστε ὅτι σέ μερικούς ναούς Ἐνοριῶν, λόγῳ πολλῶν γάμων τήν ἴδια μέρα, οἱ Ἱερεῖς ὁρίζουν χρονικά διαστήματα μεταξύ τοῦ ἑνός καί τοῦ ἄλλου γάμου ἀνεπαρκή γιά τήν κανονική τέλεση τοῦ Μυστηρίου, μέ συνεπακόλουθα νά ἀναγινώσκουν τίς εὐχές ἐπιτροχάδην, κατά τρόπο μάλιστα πού δέν ἐπιτρέπει τήν παρακολούθηση, τή συγκέντρωση καί τή συμπροσευχή. Γι’ αὐτό ἐντελλόμαστε αὐστηρά, ὅπως μή ὁρίζεται τέλεση ἑτέρου γάμου, παρά μόνο μιά τουλάχιστο ὥρα μετά ἀπό τήν ὥρα πού ὁρίσθηκε ὁ προηγούμενος.

 

Το μυστήριο του γάμου (Πρωτ. Μιχαήλ Βοσκού)

**************************************************

Στοιχεία επικοινωνίας Γραφείων Γάμου Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου 

 

Ληξιαρχικὰ Γραφεῖα

Υπεύθυνοι: Οἰκον. Νεκτάριος Λουντίδης καὶ Νῖκος Κασσῆς, τηλ.: 22554648 καὶ 22554652.

Έντυπα:

 

Συμβούλιον Πνευματικῆς Λύσεως τοῦ Γάμου

῾Υπεύθυνος: Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος.

Συμβούλιον Πνευματικῆς Λύσεως τοῦ Γάμου: Πρόεδρος: Πρωτ. Παναγιώτης Κώστα. Μέλη: Οἰκον. Παναγιώτης Ἀχιλλέως καὶ Πρωτ. Μαρῖνος Παπαχριστοδούλου. Γραμματεύς: Πρωτ.  Ἰωάννης Uliniuc, τηλ.: 22554681, τηλεομ.: 22554651.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post