Βιογραφικό Σημείωμα Μητροπολίτη Πάφου

Μητροπ.Πάφου

῾Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος ἐγεννήθη εἰς τήν ᾿Αθηαίνου τήν 25ην Μαΐου 1949. Τό 1967 ἀπεφοίτησε τοῦ Παγκυπρίου Γυμνασίου. ῾Ως ὑπότροφος τοῦ Ι.Κ.Υ. ἐσπούδασε Χημείαν εἰς τό Πανεπιστήμιον ᾿Αθηνῶν (1968-1972). Εἰς τό ἴδιον Πανεπιστήμιον ἐσπούδασε καί Θεολογίαν κατά τά ἔτη 1976-1980. Μετεξεπαιδεύθη εἰς ᾿Αγγλίαν εἰς τήν Χημείαν καί εἰς τήν Θεολογίαν.

Τήν 23ην Δεκεμβρίου 1984 ἐχειροτονήθη Διάκονος ὑπό τοῦ Χωρεπισκόπου Σαλαμῖνος Βαρνάβα καί τήν 17ην Μαρτίου 1985 ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος καί προεχειρίσθη εἰς ᾿Αρχιμανδρίτην ὑπό τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Α´. Τό 1994 ἀνέλαβε καθήκοντα Γραμματέως τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου.

Παραλλήλως πρός τά ὡς ἄνω καθήκοντά του εἰργάσθη καί ὡς καθηγητής τῆς Χημείας εἰς Σχολάς Μέσης ᾿Εκπαιδεύσεως. Τό 1993 προήχθη εἰς Βοηθόν Διευθυντήν.

᾿Εξ ἀφορμῆς τῆς συλλήψεως καί κακοποιήσεώς του ὑπό τῶν τουρκικῶν στρατευμάτων κατά τήν διάρκειαν ἀντικατοχικῆς ἐκδηλώσεως, τό 1989, κατέθεσε προσφυγήν ἐναντίον τῆς Τουρκίας εἰς τήν ᾿Επιτροπήν ᾿Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης. Τό Συμβούλιον τῆς Εὐρώπης διά τῆς ὑπ’ ἀριθμόν 507/3.2.94 ἀποφάσεώς του κατεδίκασε, διά πρώτην φοράν, τήν Τουρκίαν διά καταπάτησιν τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων εἰς τήν Κύπρον καί τῆς ἐπέβαλε χρηματικόν πρόστιμον.

Τήν 24ην ᾿Απριλίου 1996 ἐξελέγη ὑπό τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου Χωρεπίσκοπος ᾿Αρσινόης καί τήν 26ην Μαΐου 1996 ἐχειροτονήθη εἰς ᾿Επίσκοπον.

Τήν 29ην Δεκεμβρίου 2006 ἐξελέγη παμψηφεί ὑπό τῆς πρός τοῦτο συνελθούσης ἐκλογικῆς συνελεύσεως Μητροπολίτης Πάφου καί τήν ἑπομένην ἐγκαθιδρύθη εἰς τήν ἕδραν αὐτοῦ.

Ἐκπροσωπεῖ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου εἰς τοὺς διαλόγους μὲ τοὺς Λουθηρανοὺς καὶ τὰς Μετερρυθμισμένας Ἐκκλησίας. Εἶναι ἐπίσης πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς καὶ Παιδείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

᾿Ονομαστική ἑορτή· 23 ᾿Απριλίου.

 

Print Friendly, PDF & Email