Βιογραφικό Σημείωμα Επισκόπου Μεσαορίας

E.M. tipiko 2017

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος ἐγεννήθη ἐν Λάρνακι τῆς Λαπήθου τῆς Ἐπαρχίας Κυρηνείας, τὴν 25ην Φεβρουαρίου 1968.

Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (1990). Παρηκολούθησε μεταπτυχιακὰς σπουδὰς εἰς τὸ University of Birmingham καὶ εἰς τὸ Selly Oak College, Ἀγγλίας (1994), καὶ εἰς τὸ Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν (1996).

Εἶναι διπλωματοῦχος τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν εἰς θέματα Πατρολογίας, κατόπιν δημοσίας ὑποστηρίξεως τῆς εἰδικῆς μελέτης αὐτοῦ: «Ἡ δομὴ καὶ ἡ ἑρμηνευτικὴ στοὺς Λόγους “Eἰς τοὺς Μακαρισμοὺς” τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης». Εἰδικεύθη, ἐπίσης, εἰς θέματα: α) Μεθοδολογίας, Ἱστορίας καὶ Θεωρίας τῆς Ἐπιστήμης εἰς τὸ Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν (1996-2000), β) Παλαιογραφίας καὶ Ἐπιγραφικῆς εἰς τὸ Μορφωτικὸν Ἵδρυμα τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης, εἰς Ἀθήνας (1988-91), γ) «Τρόπων ἀντιμετωπίσεως τοῦ Οἰκολογικοῦ προβλήματος ἀπὸ μέρους τῆς Ἐκκλησίας» εἰς τὸ Ὀρθόδοξον Κέντρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, εἰς Γενεύην (1992), καὶ δ) Πληροφορικῆς, μὲ εἰδικὸν ἀντικείμενον: «Ἡ πληροφορικὴ στὸ χῶρο τῆς Θεολογίας καὶ τῆς Ἐκκλησίας», εἰς τὸ Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν (1993).

Εἰργάσθη ὡς ἐπιστημονικὸς συνεργάτης εἰς τὸν Τομέα Πατερικῶν Σπουδῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (1989-2000).

Εἶναι Διδάκτορας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν δημοσίας ὑποστηρίξεως τῆς Διδακτορικῆς Διατριβῆς, μὲ θέμα: «Ἐπιφανίου Κύπρου ”Πανάριον”. Ἔρευνα ἐπί τῶν πηγῶν τοῦ ἔργου».

Προσέφερεν ὑπηρεσίας εἰς τὸ κατηχητικὸν ἔργον τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ εἶχε τὴν εὐθύνην τῆς διευθύνσεως τῆς Φοιτητικῆς Ἑστίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἠλείας, εἰς Ἀθήνας (1992-2000).

Ἀπὸ τοῦ 1992 εἶχεν ἀνατεθῆ εἰς αὐτόν, ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Α΄, τὸ ἔργον τοῦ λαϊκοῦ Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τὴν 6ην Μαΐου 2001 καὶ Πρεσβύτερος τὴν 24ην Μαρτίου 2002, ἐχειροθετήθη δὲ Ἀρχιμανδρίτης καὶ Πνευματικὸς τὴν 20ὴν Ἰουλίου 2004.

Ὑπηρέτησεν ὡς Καθηγητὴς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως (2001-2008). Ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῶν μαθημάτων αὐτοῦ, ἀνέλαβε τὴν πρωτοβουλίαν καὶ διωργάνωσε, ὁμοῦ μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἕνδεκα Ἡμερίδας «ὡς βιωματικὰ ἐργαστήρια».

Συμμετέχει εἰς Ἐπιτροπάς διά τὴν ὀργάνωσιν ἐπιστημονικῶν Συνεδρίων εἰς τὴν Κύπρον, τὴν Ἑλλάδα καὶ εἰς τὸ ἐξωτερικὸν καὶ λαμβάνει μέρος εἰς Θεολογικὰ καὶ Βυζαντινολογικὰ Συνέδρια, ἐνίοτε καὶ μὲ ἐπιστημονικὰς ἀνακοινώσεις.

Μελέται καὶ ἄρθρα αὐτοῦ ἔχουν δημοσιευθῆ εἰς Συλλογικοὺς Τόμους καὶ εἰς Ἐπιστημονικὰ Περιοδικὰ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐξεπροσώπησε τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου εἰς τὸ ἐσωτερικὸν καὶ εἰς τὸ ἐξωτερικόν, εἰς τὴν Δ΄ Πανορθόδοξον Διάσκεψιν (Γενεύη, Ἰούνιος 2009), εἰς διορθοδόξους καὶ διαχριστιανικές συναντήσεις καὶ εἰς διεθνῆ ἐπιστημονικὰ συνέδρια.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἐξέλεξε τοῦτον Ἐπίσκοπον (μή ἐπαρχιούχον) τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὑπὸ τὸν τίτλον τοῦ Ἐπισκόπου Μεσαορίας, τὴν 21ην Μαρτίου 2008. Ἡ χειροτονία αὐτοῦ ἔγινεν ὑπὸ τῆς Α. Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. κ. Χρυσοστόμου Β΄, εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Παναγίας Παλλουριωτίσσης Λευκωσίας, τὴν 30ὴν Μαρτίου 2008.

Ἔχει τὴν διεύθυνσιν τῶν Συνοδικῶν Γραφείων: α) Διεκκλησιαστικῶν Σχέσεων, β) Ἐνημερώσεως καὶ Ἐπικοινωνίας καὶ γ) Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Ἀπό τὸ 2009 τοῦ ἔχει ἀνατεθεῖ ὑπό τῆς Α. Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. κ. Χρυσοστόμου Β΄ ἡ ἀνασύστασις καὶ προεδρία τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν ἐνοριῶν καὶ κοινοτήτων τῆς κατεχόμενης Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας.

Ὀνομαστικὴ ἑορτή: 25 Ἰανουαρίου.

 

******************************************

 

His Grace Gregorios, Bishop of Mesaoria,  was born on February 25, 1968.  His origin is from Larnaca Lapithou, district of Kyrenia.

He graduated from the Theological Faculty of the University of Athens in 1990 and pursued his post-graduate studies at the University of Birmingham at Selly Oak College, England (1994) and the University of Athens (1996).                                              

He holds a diploma of the University of Athens in Patrology, after defending in public a special dissertation entitled:  “The Structure and Interpretation of the works “On The Beatitudes” by Saint Gregorios of Nyssa”.

He specialized in the following subjects: a) Methodology, History and Theory of Science at the University of Athens (1996-2000); b) Paleography and Epigraphy at the Educational Foundation of the National Bank of Greece (1988-1991); c) “Ways of confronting the Ecological Problem by the Church at the Orthodox Centre of the Ecumenical Patriarchate (Geneva 1992); d) “Computer Science in Theology and Church” at the University of Athens (1993).

He was a scientific collaborator, in Patristic Studies, of the Theological Faculty of the University of Athens (1989-2000). 

He has a doctorate degree in Philosophical Studies of the Aristotle University of Thessaloniki, after his supporting his Doctoral Thesis entitled: “Epiphanius of Cyprus «Panarion». Research on the work’s sources”.  

He offered his services to the task of catechism of the Archbishopric of Athens and was in charge of the Students’ Home of the Metropolis of  Elia in Athens (1992-2000).

As of 1992 he was assigned to serve as Preacher of the Holy Archbishopric by Archbishop Chrysostomos I.  On May 6, 2001 he was ordained Deacon, on March 24, 2002 Presbyter and on July 20, 2004 he was given the title of Archimandrite and was proclaimed a Confessor.

Since 2001 until 2008, he taught in the Secondary School Education.  Within the scope of his activities he took the initiative and organized, with his students, eleven whole-day meetings as ‘experience gaining’ workshops.

He cooperated in organizing of scientific conferences in Greece and abroad.

On March 21, 2008 he was elected by the Holy Synod of the Church of Cyprus, as Assistant Bishop of the Holy Archbishopric under the title of His Grace Bishop of Mesaoria.  He was consecrated on March 30, 2008 by his Beatitude Archbishop Chrysostomos II of Cyprus.

Essays and articles by him were published in Collective Volumes and Scientific Magazines of the Patriarchate of Alexandria and the Church of Greece.  He participated in Theological and Byzantine ones, sometimes with scientific announcements.

He represents the Church of Cyprus, both inland and abroad, in Pan-Orthodox meetings and international scientific conferences. He participated in the Fourth Preparatory Pan-Orthodox Conference, in Champesy in Geneva on June 2009.

He currently administrated the following Synodical Offices: a) Interchurch Relations, b) Information and Communication and c) Pilgrimage Tours of the Church of Cyprus. Since 2009 he was appointed by Archbishop Chrysostomos II to reconstitute the Ecclesiastical Committees of the parishes and communities that belong to the occupied Archbishopric Region. He is currently the President of those Ecclesiastical Committees.

Name day:  January 25.

 

Print Friendly, PDF & Email