Βιογραφικό Σημείωμα Μητροπολίτη Κυρηνείας

Μ.ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος, ἐγεννήθη ἐν Λάρνακι τῆς Λαπήθου τὸ ἔτος 1970. Διήκουσεν τὰ ἐγκύκλια γράμματα εἰς τὴν Λευκωσίαν. Κατὰ τὰ ἔτη 1988-1990 ἐξεπλήρωσε τὰς στρατιωτικὰς αὐτοῦ ὑποχρεώσεις. Ἐσπούδασεν τὴν ἱερὰν ἐπιστήμην εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐξ οὗ καὶ ἀπεφοίτησεν τὸ 1994. Ἐν συνεχείᾳ παρηκολούθησε μεταπτυχιακὸν κύκλον μαθημάτων εἰς τὸ Durham τῆς Ἀγγλίας (1994-1995). Διετέλεσε καθηγητὴς τῆς Ἀμερικανικῆς Ἀκαδημίας εἰς Λευκωσίαν (1995-1998). Τὰς Μεταπτυχιακὰς αὐτοῦ σπουδὰς ἐπεράτωσεν ὡς ὑπότροφος τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους ἐν τῷ Ἰνστιτούτῳ Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας εἰς Γενεύην ὑποβαλὼν διπλωματικὴν ἐργασίαν εἰς τὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Φριβούργου ὑπὸ τὸν τίτλον: “La transmission des Dix Commandements d’après le récit de l’Ancien Testament” (1998-2000). Ἀνηγορεύθη διὰ Πατριαρχικοῦ Πιττακίου εἰς Διδάσκαλον Ὀρθοδόξου Θεολογίας.

Διάκονος ἐχειροτονήθη τὴν 8ην Ἀπριλίου 2001 εἰς τὸ ἐν Λευκωσίᾳ Μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου, ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κυροῦ Χρυσοστόμου Α΄, λαβὼν τὸ ὄνομα Χρυσόστομος. Διηκόνησεν εἰς τὴν Μητρόπολιν Αὐστρίας ὡς ἀρχιδιάκονος τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Αὐστρίας κυροῦ Μιχαὴλ καὶ ἐπεράτωσε τὸν κύκλον τῶν διδακτορικῶν μαθημάτων εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Βιέννης (2001-2004). Κατὰ τὰ ἔτη 2004-2007 ὑπηρέτησε ὡς διάκονος ἐν Μετοχίῳ Κύκκου καὶ ἠργάσθη ὡς καθηγητὴς Δημοσίας Μέσης Ἐκπαιδεύσεως εἰς Λευκωσίαν. Τὴν 8ην Σεπτεμβρίου 2007 ἐχειροτονήθη εἰς Πρεσβύτερον καὶ ἐχειροθετήθη εἰς Ἀρχιμανδρίτην ὑπὸ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κύκκου καὶ Τυλληρίας κ. Νικηφόρου.

Κατὰ τὰ ἔτη 2007-2011 ὑπηρέτησεν ὡς ἐφημέριος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ παρὰ τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ τῆς Μονῆς καὶ διδάσκει εἰς τὴν Ἀγγλικὴν Σχολὴν Λευκωσίας. Κατὰ τὴν πρώτην φάσιν τῆς ἐκλογῆς τοῦ τριποσώπου τῇ 19ῃ Νοεμβρίου 2011, ἔλαβε τὰς περισσοτέρους ψήφους, εἰς δὲ Ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος τὴν δευτέραν φάσιν τῇ 24ῃ Νοεμβρίου 2011 ἐξελέγη ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Μητροπολίτης Κυρηνείας. Τὴν 10ην Δεκεμβρίου 2011 ἐχειροτονήθη εἰς Ἐπίσκοπον καὶ ἐνεθρονίσθη ὡς Μητροπολίτης τὴν ἰδίαν ἡμέραν.

Τυγχάνει μέλος τῆς Παγκοσμίου Ὁμοσπονδίας Συνδέσμων, Ὁμίλων καὶ Κέντρων UNESCO, ἧς διετέλεσεν καὶ Γενικὸς Γραμματέας. Μετεῖχε εἰς διεθνῆ συνέδρια, εἰς ἐκκλησιαστικὰς ἀντιπροσωπείας καὶ ἀποστολὰς καὶ εἶναι μέλος εἰς θεολογικοὺς καὶ ἄλλους ὀργανισμοὺς διὰ τὴν Παγκόσμιον Εἰρήνην καὶ Ἀσφάλειαν. Ὁμιλεῖ τὴν ἀγγλικήν, γαλλικὴν καὶ γερμανικὴν καὶ ἄλλας ἀρχαίας βιβλικὰς γλώσσας.

Ὀνομαστικὴ ἑορτή: Κυριακή πρὸ τῆς Ὑψώσεως (ἡμέρα μνήμης τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης).

Print Friendly, PDF & Email