Βιογραφικό Σημείωμα Μητροπολίτη Κιτίου

Μ.ΚΙΤΙΟΥ῾Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος ἐγεννήθη τήν 4ην ᾿Ιουνίου 1938 εἰς Παλαιομέτοχον. Τό 1951 ἐγένετο δόκιμος τῆς Μονῆς Μαχαιρᾶ. ᾿Εφοίτησεν εἰς τήν ᾿Εμπορικήν Σχολήν Σαμουήλ καί εἰς τό Παγκύπριον Γυμνάσιον. Τό 1955 ἐχειροτονήθη Διάκονος.

᾿Εσπούδασεν εἰς τήν Νομικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησε τό 1966, καί εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ αὐτοῦ Πανεπιστημίου, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησε τό 1970.

᾿Επιστρέψας εἰς Κύπρον ἐχειροτονήθη τήν 7ην ᾿Ιουνίου 1970 Πρεσβύτερος καί προεχειρίσθη εἰς ᾿Αρχιμανδρίτην καί Πρωτέκδικον τῆς Μονῆς Μαχαιρᾶ.

Τήν 24ην ᾿Οκτωβρίου 1973 ἐξελέγη διά βοῆς Μητροπολίτης Κιτίου καί τήν 26ην ᾿Οκτωβρίου τοῦ αὐτοῦ ἔτους ἐχειροτονήθη εἰς ᾿Επίσκοπον, ἐγκαθιδρυθείς αὐθημερόν.

᾿Ονομαστική ἑορτή· 27 ᾿Ιανουαρίου.

Print Friendly, PDF & Email