Βιογραφικό Σημείωμα Μητροπολίτη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου

ΜΚΩΝΣΤΙΑΣ

῾Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας καί Πρόεδρος ᾿Αμμοχώστου κ. Βασίλειος ἐγεννήθη εἰς τό χωρίον Μάνδρες τῆς ᾿Επαρχίας ᾿Αμμοχώστου τήν 1ην Μαρτίου 1948. ᾿Αποφοιτήσας τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, ἐνετάχθη εἰς τήν ᾿Αδελφότητα τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς ᾿Αποστόλου Βαρνάβα (1960), ὅπου παρέμεινε μέχρι τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς τοῦ 1974. ᾿Εφοίτησεν εἰς τόν τριετῆ κύκλον σπουδῶν τῆς ῾Ιερατικῆς Σχολῆς «᾿Απόστολος Βαρνάβας» (1967-1970) καί εἰς τήν συνέχειαν ὡλοκλήρωσε τάς γυμνασιακάς του σπουδάς εἰς τό Α´ Γυμνάσιον ᾿Αρρένων ᾿Αμμοχώστου (1970-1974). Τάς θεολογικάς του σπουδάς ἐπραγματοποίησεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν κατά τά ἔτη 1974-1978.

Τό 1978 μετέβη διά μεταπτυχιακάς σπουδάς εἰς τό Πανεπιστήμιον τοῦ Φριβούργου ῾Ελβετίας. Παρηκολούθησε διετῆ κύκλον μαθημάτων Κοινωνιολογίας εἰς τό Τμῆμα «Δικαίου καί Οἰκονομικῶν καί Κοινωνικῶν ᾿Επιστημῶν», καθώς καί Θεολογικά μαθήματα εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ ἰδίου Πανεπιστημίου. Παραλλήλως ὡλοκλήρωσε μελέτην Διδακτορικῆς Διατριβῆς μέ θέμα· «᾿Οντολογική διάκρισις οὐσίας καί ἐνεργείας καί γνώσεως τοῦ Θεοῦ κατά τόν ῞Αγιον Μάξιμον τόν ῾Ομολογητήν», εἰς τήν Γαλλικήν γλῶσσαν.

῾Ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας ἐχειροτονήθη Διάκονος τῆς Μονῆς ᾿Αποστόλου Βαρνάβα τό ἔτος 1970. Κατά τήν διάρκειαν τῶν σπουδῶν του εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν ᾿Αθηνῶν ὑπηρέτησεν ὡς Διάκονος τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ζωοδόχου Πηγῆς ᾿Ακαδημίας (1974-1975) καί τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ ᾿Αθηνῶν (1976-1978). ᾿Εξ ἄλλου, κατά τό πρῶτον διάστημα τῶν μεταπτυχιακῶν του σπουδῶν εἰς ῾Ελβετίαν (1978-1981), ὑπηρέτησεν ὡς Διάκονος τοῦ ᾿Ορθοδόξου Κέντρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Γενεύην. Τό 1981 ἐχειροτονήθη εἰς τήν Κύπρον Πρεσβύτερος, λαβών συγχρόνως τό ὀφφίκιον τοῦ ᾿Αρχιμανδρίτου. Τό 1981 ἀνέλαβεν ὡς ῾Ιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς ῾Ελληνικῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Ενορίας Γενεύης. ᾿Από τοῦ 1982 μέχρι τοῦ 1991 ὑπηρέτησεν ὡς Πρωτοσύγκελλος τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως ῾Ελβετίας.

Τό 1991 ἀνέλαβε τήν διεύθυνσιν τοῦ Γραφείου Διεκκλησιαστικῶν Σχέσεων τῆς ᾿Εκκλησίας Κύπρου καί ἐτοποθετήθη προϊστάμενος τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ Παναγίας Φανερωμένης Λευκωσίας.

Τήν 7ην Φεβρουαρίου 1996 ἐξελέγη ὑπό τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου Χωρεπίσκοπος Τριμυθοῦντος. ῾Η χειροτονία του εἰς ᾿Επίσκοπον ἐγένετο τήν 28ην ᾿Απριλίου 1996.

Τήν 11ην Μαΐου 2007 ἐξελέγη, ψήφῳ κλήρου καί λαοῦ, Μητροπολίτης Κωνσταντίας – ᾿Αμμοχώστου καί ἐνεθρονίσθη τήν 12ην Μαΐου εἰς τήν προσωρινήν ἕδραν τῆς Μητροπόλεως, ἐν Παραλιμνίῳ.

Εἶναι μέλος τῆς Κεντρικῆς καί ᾿Εκτελεστικῆς ᾿Επιτροπῆς τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου ᾿Εκκλησιῶν καί Πρόεδρος τῆς ᾿Επιτροπῆς «Πίστις καί Τάξις». ᾿Εξεπροσώπησε δέ τήν ᾿Εκκλησίαν Κύπρου εἰς τούς διμερεῖς Θεολογικούς Διαλόγους ᾿Ορθοδόξου – Ρωμαιοκαθολικῆς ᾿Εκκλησίας καί ᾿Ορθοδόξου – ᾿Αγγλικανικῆς ᾿Εκκλησίας.

῎Εχει πλούσιον συγγραφικόν ἔργον, δημοσιευόμενον εἰς περιοδικά τοῦ ἑλληνικοῦ καί ξενογλώσσου τύπου.

᾿Ονομαστική ἑορτή· 1 ᾿Ιανουαρίου.

Print Friendly, PDF & Email