Βιογραφικό Σημείωμα Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής

Μ.ΤΑΜΑΣΟΥ

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας ἐγεννήθη εἰς τὸν Στρόβολον τὸ 1971, ἀπὸ ἐκτοπισθέντας γονεῖς. Μετὰ τὸ πέρας τῆς φοιτήσεώς του εἰς τὸ Λύκειον Ἀκροπόλεως, κατατάσσεται εἰς τὴν Ἐθνικὴν Φρουρὰν καί, ἀκολούθως, τὸ 1990 ἐγγράφεται εἰς τὴν Ἱερατικὴν Σχολὴν τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου «Ἀπόστολος Βαρνάβας». Τὸν ἴδιον χρόνον ἐντάσσεται ὡς δόκιμος μοναχὸς εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Κύκκου, ὅπου ὑπηρετεῖ εἰς διάφορα διακονήματα. Τό 1992 ὁ τότε Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου καὶ νῦν Μητροπολίτης Κύκκου καὶ Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος τὸν στέλλει εἰς τὴν Ρωσίαν διὰ θεολογικὰς σπουδάς. Τὸ 1993 χειροτονεῖται διάκονος εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Κύκκου καὶ τὸ 1997 ἀποπερατώνει τὰς σπουδάς του εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν Μόσχας. Τὸ ἴδιον ἔτος συνεχίζει καὶ τὸ 1998 ὁλοκληρώνει μεταπτυχιακὸν κύκλον σπουδῶν εἰς τὴν Μόσχαν, μὲ θέμα: « Ὁ βίος καὶ τὰ ἔργα τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου». Ἀκολούθως μεταβαίνει καὶ φοιτᾶ εἰς  τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ  Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὅπου παρακολουθεῖ μὲ ἐπιτυχίαν διὰ δύο ἔτη δεύτερον κύκλον μεταπτυχιακῶν σπουδῶν εἰς τὴν Ἐκκλησιαστικὴν Ἀρχαιολογίαν.  Τὸ ἔτος 2000 χειροτονεῖται Πρεσβύτερος καὶ προχειρίζεται εἰς Ἀρχιμανδρίτην ὑπὸ τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Α΄. Ἐν συνεχείᾳ ἐγγράφεται εἰς τὴν Θεολογικὴν Ἀκαδημίαν Μόσχας ὡς ὑποψήφιος διδάκτωρ Θεολογίας καὶ ἐκπονεῖ διδακτορικὴν διατριβὴν μὲ θέμα: «Ἡ ἱστορία καὶ τὸ θεολογικὸν περιεχόμενον τῆς Κολλυβαδικῆς ἔριδας εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος». Μετά ἀπό ἐπιτυχῆ ὑποστήριξιν τῆς διατριβῆς του, τὸ 2003 ἀνακηρύσσεται Διδάκτωρ Θεολογίας ἀπὸ τὸ Ἐπιστημονικόν Συμβούλιον τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας Μόσχας. Τὸ 2015 ὁλοκληρώνει μεταπτυχιακὸν κύκλον σπουδῶν εἰς τὸ Πανεπιστήμιον Νεάπολις Πάφου καὶ ἐκπονεῖ διατριβὴν ὑπὸ τὸν τίτλον « Ἡ ἱστορία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς μέσα ἀπὸ τὶς πηγές».

Ως μέλος τῆς Ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου, μὲ τήν καθοδήγησιν τοῦ Ἡγουμένου αὐτῆς, προΐσταται τοῦ Τμήματος Ἀμέσου Παροχῆς Ἀνθρωπιστικῆς Βοηθείας καὶ Πνευματικῆς Στηρίξεως εἰς ἀναξιοπαθοῦντας ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου. Τῇ εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου πρώην Κύπρου Χρυσοστόμου Α΄, υπηρετεῖ ἐπὶ ἀρκετόν διάστημα ὠς πνευματικός τῶν αλλοδαπῶν ὀρθοδόξων εἰς τάς Κεντρικάς Φυλακάς Κύπρου. Ὑπηρετεῖ, ὡσαύτως, ὡς Ἐκτελεστικός Πρόεδρος τοῦ Γραφείου Εὐρωπαϊκῶν χρηματοδοτήσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Ἀπὸ τοῦ ἔτους 2009  εἶναι Πρόεδρος τοῦ ΚΕΝΘΕΑ καὶ ἀπὸ τοῦ ἔτους 2007 Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Ὁμίλου “Ἀπόστολος Βαρνάβας”.

Τὴν 9ην Ἰουνίου 2007, ἐκλέγεται παμψηφεὶ ὑπὸ τῆς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως ὡς Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς καὶ τὴν 11ην Ἰουνίου τοῦ ἰδίου ἔτους χειροτονεῖται καὶ ἐνθρονίζεται ὡς Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς.

Ὀνομαστικὴ ἑορτή: 10 Σεπτεμβρίου, ἡμέρα τῆς μνήμης τοῦ Ὁσίου Ἠσαΐου τοῦ Κυπρίου, κτήτορος τῆς Ἱερᾶς Βασιλικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου.

Print Friendly, PDF & Email