Βιογραφικό Σημείωμα

Α.Μ. Αρχιεπἰσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β΄

Α.Μ. Αρχιεπἰσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β΄

Ἡ Α. Μ. ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου κ. Χρυσόστομος Β΄ ἐγεννήθη τὴν 10ην Ἀπριλίου 1941 εἰς Τάλαν Πάφου. Μετὰ τὴν ἀποφοίτησιν αὐτοῦ ἐκ τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, ἐγένετο δεκτὸς ὡς δόκιμος μοναχὸς εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Νεοφύτου. Ἀκολούθως ἐστάλη εἰς τὸ Γυμνάσιον Πάφου, ἐκ τοῦ ὁποίου καὶ ἀπεφοίτησε τὸ 1963. Τὴν 3ην Νοεμβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους ἐχειροτονήθη Διάκονος ὑπὸ τοῦ τότε ἀειμνήστου Χωρεπισκόπου Τριμυθοῦντος καὶ μετέπειτα Μητροπολίτου Νικαίας Γεωργίου. Διετέλεσεν ἐπὶ πενταετίαν Ἔφορος τῆς Μονῆς. Τὸ 1968 ἐνεγράφη εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐκ τῆς ὁποίας καὶ ἀπεφοίτησε τὸ 1972. Τὴν 19ην Ὀκτωβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους ἐξελέγη ὁμοφώνως Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νεοφύτου. Ἐχειροτονήθη εἰς Πρεσβύτερον, ἐχειροθετήθη εἰς Ἀρχιμανδρίτην καὶ ἐγκαθιδρύθη εἰς Ἡγούμενον τὴν 12ην Νοεμβρίου ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γʹ.

Τὴν 25ην Φεβρουαρίου 1978 ἐξελέγη διὰ βοῆς Μητροπολίτης Πάφου καὶ τὴν 26ην Φεβρουαρίου 1978 ἐχειροτονήθη εἰς Ἐπίσκοπον, ἐνθρονισθεὶς αὐθημερόν. Ὡς Μητροπολίτης Πάφου εἰργάσθη σκληρῶς καὶ μετὰ πολλοῦ ζήλου καὶ ἀγάπης ἀφ’ ἑνὸς μὲν διὰ τὴν διάδοσιν τοῦ εὐαγγελικοῦ Λόγου ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ αὐτοῦ καὶ διὰ τὴν πνευματικὴν προκοπὴν τοῦ ποιμνίου αὐτοῦ, ἀφ’ ἑτέρου δὲ διὰ τὴν ἀνόρθωσιν τῶν οἰκονομικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως αὐτοῦ. Διὰ τὴν καλυτέραν καὶ πλέον ἀποτελεσματικὴν προώθησιν τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων τῆς Μητροπολιτικῆς αὐτοῦ Περιφερείας, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ ἰδίου, ἐξέλεξεν ὡς Χωρεπίσκοπον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πάφου τὸν Θεοφιλέστατον Χωρεπίσκοπον Ἀρσινόης κ. Γεώργιον. Συνειργάσθη στενῶς ἐπὶ πολλὰ ἔτη μετὰ τοῦ προκατόχου αὐτοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Α΄.

Ὡς Προεδρεύων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, κατόπιν τοῦ γνωστοῦ ἀτυχήματος τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Α΄, ἐπρωτοστάτησεν, ὥστε ἡ Ἐκκλησία ἡμῶν νὰ τοποθετηθῇ ἐναντίον τῆς ἀποδοχῆς τοῦ σχεδίου Ἀνάν. Ἐξεπροσώπησε πολλάκις τὴν Ἐκκλησίαν τῆς νήσου ἡμῶν εἰς διαφόρους διορθοδόξους καὶ διαχριστιανικοὺς διαλόγους, διεκκλησιαστικὰ συνέδρια, ἐνθρονίσεις νέων Προκαθημένων ἄλλων Ἐκκλησιῶν κ.λπ.

Τὴν 5ην Νοεμβρίου 2006 ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου καὶ ἐνεθρονίσθη τὴν Κυριακὴν 12ην Νοεμβρίου 2006.

Ὀνομαστικὴ ἑορτή: 13 Νοεμβρίου.

Print Friendly