Στοιχεία Επικοινωνίας Επισκοπής Καρπασίας

᾿Επίσκοπος: ῾Ο Θεοφιλέστατος ᾿Επίσκοπος Καρπασίας κ.Χριστοφόρος.

Προτάσει τῆς Α.Μ. τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου Β´ καὶ ἀποφάσει τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Κύπρου ἀνασυνεστήθη ἡ
πάλαι ποτὲ διαλάμψασα ᾿Επισκοπὴ Καρπασίας, ἧς τὰ ὅρια, ἐκτεινόμενα ἀπὸ

τῆς κωμοπόλεως Ἀκανθοῦς, ἀκολουθοῦσι τὴν διὰ τῆς ὀροσειρᾶς τῆς Καντάρας πορείαν πρὸς Τρίκωμον ἕως τῆς Μονῆς τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου.
Προσωρινὴ ἕδρα τῆς ᾿Επισκοπῆς Καρπασίας: Λόγῳ τῆς συνεχιζομένης τουρκικῆς κατοχῆς ὁλοκλήρου τοῦ Διαμερίσματος Καρπασίας, ἡ ἕδρα τῆς
᾿Επισκοπῆς Καρπασίας εὑρίσκεται προσωρινῶς ἐν τῇ ῾Ιερᾷ ᾿Αρχιεπισκοπῇ Κύπρου. Κανονική δε ἕδρα αὐτῆς εἶναι ἡ Αἰγιαλούσα.

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

Γραφεῖον Θεοφιλεστάτου καὶ Ἐπισκοπῆς Καρπασίας: Γραμματεύς: Χριστοφόρος Παρίσης καὶ Βοηθοί: Φλωρέντζος Χατζημηνᾶς καὶ Κυπριανὸς
Στυλιανοῦ. Διάκονος: Βασίλειος Κωνσταντίνου.
Διεύθυνσις: τ.θ. 21130, 1502 Λευκωσία, τηλ.: (00357) 22554603, τηλεομ: (00357) 22432327, ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected]
Γραφεῖον Ἐπισκοπῆς Καρπασίας εἰς Λεμεσόν: Γραμματείς: Σπῦρος ᾿Αργυροῦ καὶ Σωκρατία Περικλέους, τηλ.: 25738193, τηλεομ.: 25712840.
Διεύθυνσις: Λεωφ. Νίκου Παττίχη 27, 3071 Λεμεσός.
Τὸ ἐν λόγῳ Γραφεῖον ἐξυπηρετεῖ τοὺς διαμένοντας εἰς τὰς ἐπαρχίας Λεμεσοῦ καὶ Πάφου πρόσφυγας Καρπασίας, καὶ γενικῶς τοὺς ἀνήκοντας
εἰς τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς ῾Ιερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου κατοίκους Λεμεσοῦ καὶ Πάφου.

Print Friendly, PDF & Email