Τίτλοι και Προσφωνήσεις Κληρικών

Δικέφαλος Αετός

 

 

ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΣ

1.  ‘Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως προσφωνεΐται «Παναγιώτατος». Εις έπιστολάς κλπ. σημειουμεν: «Προς την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικόν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαίον…».

2. «Ολοι οί Προκαθήμενοι των Αύτοκεφάλων Εκκλησιών (Πατριάρχαι ή Αρχιεπίσκοποι) προσφωνουνται «Μακαριώτατοι». Εις έπιστολάς κλπ. διά μέν τους Πατριάρχας Αλεξανδρείας, Αντιοχείας καί ‘Ιεροσολΰμων σημειουμεν: «Πρός την Α.Θ.Μ. τόν Πατριάρχην …», διά δέ τους λοιπούς Πατριάρχας καί Αρχιεπισκόπους: «Πρός την Α.Μ. τόν Πατριάρχην (ή Αρχιεπίσκοπον) …».

3. ‘Ο Αρχιεπίσκοπος Φιλλανδίας καί ο Μητροπολίτης Εσθονίας (Αρχηγοί αύτονόμων Εκκλησιών) προσφωνουνται «Σεβασμιώτατοι».

4. Οί Αρχιεπίσκοποι (ούχί Αρχηγοί αύτοκεφάλων Εκκλησιών) καί οί Μητροπολΐται προσφωνουνται «Σεβασμιώτατοι». Ειδικως, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης έν τη Περιφερεία αύτου «Παναγιώτατος».

5. Οί Μητροπολΐται της Εκκλησίας Κύπρου προσφωνουνται «Πανιε-ρώτατοι», αλλά καί «Σεβασμιώτατοι».

6. Οί Επίσκοποι καί οί Χωρεπίσκοποι γενικώς «Θεοφιλέστατοι».

7. Οί Ηγούμενοι καί οί λόγιοι (πτυχιουχοι) Αρχιμανδρΐται «Πανοσιο-λογιώτατοι». Οί λοιποί απλώς «Πανοσιώτατοι».

8. Οί λόγιοι (πτυχιουχοι) ‘Ιερομόναχοι καί Μοναχοί «Οσιολογιώτατοι». Οί λοιποί απλώς «Οσιώτατοι».

9. Οί λόγιοι (πτυχιουχοι) ‘Ιερεΐς «Αίδεσιμολογιώτατοι». Οί λοιποί απλώς «Αίδεσιμώτατοι».

10. Οί λόγιοι (πτυχιουχοι) Διάκονοι «Ιερολογιώτατοι». Οί λοιποί απλώς «Ευλαβέστατοι».