Κέντρο Συντηρήσεως

ΚΕΝΤΡΟ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ

᾿Από τῆς 1ης Φεβρουαρίου 1972 ἱδρύθη εἰς τήν ῾Ι. Μονήν ῾Αγίου Σπυρίδωνος, εἰς Τρεμετουσιάν (ἀρχαίαν Τριμυθοῦντα), ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ τότε ᾿Αρχιμανδρίτου καί νῦν ῾Ηγουμένου τῆς ῾Ι. Μονῆς Χρυσορροϊατίσσης κ. Διονυσίου, Κέντρον Συντηρήσεως Χειρογράφων καί Εἰκόνων, σκοπός τοῦ ὁποίου ἦτο ἡ κατά τρόπον ἐπιστημονικόν συντήρησις καί διαφύλαξις τοῦ ἀρχαιολογικοῦ καί καλλιτεχνικοῦ θησαυροῦ τῆς ᾿Εκκλησίας καί ἡ προβολή τούτου τόσον εἰς τήν Κύπρον, ὅσον καί εἰς τό ἐξωτερικόν. Τό Κέντρον τοῦτο ἀπό τοῦ 1974 κατελήφθη ὑπό τῶν εἰσβαλόντων εἰς τήν νῆσον τουρκικῶν στρατευμάτων, ὑπό τήν κατοχήν τῶν ὁποίων ἐξακολουθεῖ νά εὑρίσκηται. Σήμερον λειτουργεῖ Κέντρον Συντηρήσεως ἀρχαίων εἰκόνων, βιβλίων, χειρογράφων καί πινάκων ἐν τῇ ῾Ιερᾷ ᾿Αρχιεπισκοπῇ, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου Δημοσθένους Δημοσθένους.

Θέματα – Γεγονότα

Συντήρηση εικόνας του 14ου αι. που προέρχεται από τις ενορίες Χρυσαλινιώτισσας – Αγ. Κασσιανού. Αμφιπρόσωπη με την τεχνική της τέμπερας διασώζεται αποσπασματικά. Κύριο χαρακτηριστικό η απεικόνιση των προσώπων στην Ελεούσα και στην πίσω πλευρά διακρίνεται η Σταύρωση. Δυστυχώς η διασωθείσα αρχική ζωγραφική επιφάνεια είναι χαμηλού ποσοστού. Φιλοξενείται στο Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄.

Πατήρ Δημοσθένης

27 Ιουνίου 2008

Print Friendly, PDF & Email