Ενημερώσεως και Επικοινωνίας

Γραφεῖον ᾿Ενημερώσεως καὶ ᾿Επικοινωνίας

 

Τὸ Γραφεῖον Ἐνημερώσεως καὶ Ἐπικοινωνίας σκοπὸν ἔχει:

α) τὴν διατήρησιν καὶ τὸν ἐμπλουτισμὸν τῆς ἐπισήμου ἱστοσελίδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου (www.churchofcyprus.org.cy), ἔτσι ὥστε νὰ ἀνταποκρίνεται εἰς τὴν ἀποστολήν της, ἐνημερώνουσα ἐγκύρως καὶ ἐγκαίρως τοὺς ἐπισκέπτας καὶ

β) τὴν παρακολούθησιν τοῦ ἡμερησίου ἐντύπου καὶ ἠλεκτρονικοῦ τύπου καὶ τὴν ἐνημέρωσιν καὶ ἐπικοινωνίαν πρὸς καὶ ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε.

Διευθυντής: Θεοφιλέστατος ᾿Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος.

Συνεργάται: Διάκονος Ἀνδρέας Ματέι, ᾿Ιωάννης Δράκος, Διευθυντὴς Λογοδικτύου, Δρ. Χρυσόστομος Χρυσοστόμου, Μίκης Παπαϊωάννου, Ανδρέας Χριστοδούλου καὶ Κωνσταντίνος Θεοφάνους.

Γραμματεὺς: Ἀνδρέας Κοσιάρης.

Τεχνικὴ ὑποστήριξις ἱστοσελίδος: LogosNet-Στέλιος Ἀγαπίου

Tηλ.: 22554600 καὶ 22554611, Tηλεομ.: 22431796

ἠλεκτρ. διεύθ. (email): office@churchofcyprus.org. cy

Διεύθυνσις ἱστοσελίδος εἰς τὸ διαδίκτυον: www.churchofcyprus.org.cy

Print Friendly, PDF & Email