Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: Προκήρυξη Υποτροφιών για Πανεπιστημιακές Σπουδές 2019-2020

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: Προκήρυξη Υποτροφιών για Πανεπιστημιακές Σπουδές 2019-2020

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, δέχεται αιτήσεις από αποφοίτους των πιο κάτω Δημοσίων Λυκείων και Τεχνικών Σχολών της Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας, για την παραχώρηση δέκα (10) υποτροφιών, σε πρωτοετείς φοιτητές/τριες, για πτυχιακές σπουδές (πρώτο πτυχίο) στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ή σε Δημόσια Πανεπιστήμια της Ελλάδος ή σε Πανεπιστήμια άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, για το ακαδημαϊκό έτος   2019-2020:

Λύκειο Κύκκου Α΄, Λύκειο Κύκκου Β΄, Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας, Λύκειο Ακροπόλεως, Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα, Λύκειο Αρχαγγέλου Απόστολος Μάρκος, Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου, Λύκειο Λατσιών, Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ Δασούπολης, Λύκειο Παλλουριώτισσας,  Παγκύπριο Γυμνάσιο, Εσπερινό Λύκειο Λευκωσίας, Α΄ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας, Β΄ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας, Γ΄ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Οι αιτητές/τριες πρέπει:
 • να είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, μέλη της Ελληνικής Κοινότητας, Χριστιανοί Ορθόδοξοι.
 • να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Ελληνικού Δημόσιου Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής της Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας (ως ανωτέρω αναφέρονται).

1.3     να μην έχουν συμπληρώσει το 28° έτος της ηλικίας τους μέχρι την
ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων.

 1. Οι αιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν:
 • περιορισμένα οικονομικά μέσα (όπως περιγράφεται στα κριτήρια επιλογής πιο κάτω)
 • διαγωγή κοσμιοτάτη και να διακρίνονται για το ήθος τους
 • βαθμό απολυτηρίου τουλάχιστον 18 (στην κλίμακα 1-20)
 • παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις για εισδοχή στα Δημόσια Πανεπιστήμια Κύπρου (και ΤΕΠΑΚ) ή Ελλάδος ή να έχουν εγγραφεί σε Πανεπιστήμια άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.
 1. Δεν θα πρέπει να έχουν περάσει πάνω από πέντε χρόνια από το έτος αποφοίτησης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υποτροφία.
 2. Αιτητής/τρια που έτυχε υποτροφίας από άλλο σώμα δε δικαιούται υποτροφία από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου.
 3. Σπουδαστές/στριες Ανωτέρων ή Ανωτάτων Σχολών δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι.

ΥΨΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το ετήσιο ποσό της υποτροφίας έχει καθορισθεί στις €3.000,00 (τρεις χιλιάδες ευρώ) για σπουδές στην Κύπρο και €4,000,00 (τέσσερις χιλιάδες ευρώ) για σπουδές στο εξωτερικό  και θα δίνεται σε δύο δόσεις, Νοέμβριο και Μάρτιο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 1. Οικονομικά: ανώτερο φορολογητέο εισόδημα της οικογένειας €35.000,00 ετησίως (τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ) με ένα παιδί εξαρτώμενο. Για κάθε επιπρόσθετο εξαρτώμενο παιδί, το ετήσιο ποσό των €35.000,00 αυξάνεται κατά €3.500,00 ευρώ.
 2. Επίδοση:

       Α. Για σπουδές στην Κύπρο και Ελλάδα: βαθμός απολυτηρίου και βαθμός πρόσβασης.

       Β. Για σπουδές σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες:  ο γενικός βαθμός απολυτηρίου και τα αποτελέσματα 

εξετάσεων, π.χ. G.C.E. ή άλλων, τα οποία το κάθε πανεπιστήμιο θεωρεί απαραίτητα για την εγγραφή.

 1. Επιτεύγματα: βραβεία, διακρίσεις (αν υπάρχουν και κριθεί αναγκαίο, θα ζητηθούν).
 2. Οικογενειακή κατάσταση
 3. Προφορική συνέντευξη (αν η Διαχειριστική Επιτροπή το κρίνει αναγκαίο).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. Έντυπα αιτήσεων θα βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων στα Γραφεία Λογιστηρίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Πλατεία Αρχ. Κυπριανού, 1016 Λευκωσία, ή στην ιστοσελίδα, www.churchofcyprus.org.cy, Αρχείο Ανακοινώσεων – Υποτροφίες.
 2. Οι αιτήσεις, πλήρως συμπληρωμένες και συνοδευόμενες από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά θα πρέπει να κατατίθενται ιδιοχείρως στο Γραφείο Βοηθημάτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου ή να αποστέλλονται συστημένες, από την 2η Σεπτεμβρίου μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2019.

Αιτήσεις που δεν θα είναι πλήρως συμπληρωμένες ή δε θα συνοδεύονται με  τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή θα είναι εκπρόθεσμες δε θα γίνονται δεκτές.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση για υποτροφία και Δήλωση Ανεπάρκειας Οικονομικών Μέσων (από τα Γραφεία Κληροδοτημάτων και Βοηθημάτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου) ή μέσω της ιστοσελίδας.
 2. Πιστοποιητικό Γεννήσεως
 3. Ταυτότητα Κυπριακής Δημοκρατίας
 4. Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου Κύπρου από το Γραφείο Επάρχου
 5. Απολυτήριο Ελληνικού Δημόσιου Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής, της Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας (πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο).
 6. Βεβαίωση εξασφάλισης θέσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ή σε Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, από την Υπηρεσία Εξετάσεων (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού) ή βεβαίωση εξασφάλισης θέσης σε πανεπιστήμιο άλλης Ευρωπαϊκής χώρας.
 7. Πιστοποιητικό Επιτυχίας στις Παγκύπριες Εξετάσεις (βαθμός πρόσβασης) ή πιστοποιητικά επιτυχίας

        των εξετάσεων, ως αναφέρονται στην παράγραφο «Κριτήρια Επιλογής 2».

 1. Βεβαίωση από το Γραφείο του Φόρου Εισοδήματος για τα εισοδήματα και των δύο γονέων για το έτος 2018 (ανεξαρτήτως αν υπάρχει εισόδημα).
 2. Βεβαίωση σπουδών για αδελφό/ή που σπουδάζει σε Παν/μιο της Κύπρου ή του εξωτερικού.
 3. Πιστοποιητικά βραβείων, αριστείων ή άλλων διακρίσεων (αν υπάρχουν και κριθεί αναγκαίο, θα ζητηθούν).

Τα πιο πάνω έγγραφα γίνονται δεκτά μόνο αν είναι πιστοποιημένα (και τα φωτοαντίγραφα).

ΟΡΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ /ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

 1. Εάν η Επιτροπή Αξιολόγησης αντιληφθεί ότι οι δηλώσεις δεν είναι αληθείς έχει το δικαίωμα να απορρίψει την αίτηση.
 2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν είναι υποχρεωμένη να παραχωρήσει την υποτροφία σε περίπτωση που κρίνει ότι κανένας από τους υποψήφιους δεν πληροί τους όρους επιλογής.
 3. Εάν κρίνεται σκόπιμο, η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να συνεργαστεί με άλλες κρατικές υπηρεσίες για την εξασφάλιση πληρέστερης έκθεσης της οικονομικής και οικογενειακής κατάστασης των αιτητών.
 4. Για τους άρρενες υποψηφίους, σε περίπτωση επιτυχίας, η υποτροφία δύναται να αρχίσει να ισχύει μετά τη συμπλήρωση των στρατιωτικών των υποχρεώσεων.
 5. Η υποτροφία παραχωρείται μόνο όταν ο υποψήφιος εξασφαλίσει θέση σε Πανεπιστήμιο για σπουδές και αφού παρουσιάσει τη βεβαίωση εγγραφής στο Πανεπιστήμιο.
 6. Πριν από την έναρξη της υποτροφίας οι υπότροφοι υπογράφουν σχετικό συμβόλαιο.

   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία παρέχεται για ένα ακαδημαϊκό έτος και ανανεώνεται από το ένα έτος στο άλλο, μέχρι περατώσεως των σπουδών του υποτρόφου, νοουμένου ότι η πρόοδός του είναι ικανοποιητική και η διαγωγή του κοσμιοτάτη κατά την κρίση της Επιτροπής.

Το ποσόν της υποτροφίας καταβάλλεται σε δύο δόσεις:

(α)  Η πρώτη καταβάλλεται το Νοέμβριο, αφού ο/η υπότροφος καταθέσει προηγουμένως:

 1. βεβαίωση εγγραφής στο Πανεπιστήμιο
 2. αναλυτική βαθμολογία του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (δεν ισχύει για τους πρωτοετείς)

(β)      Η δεύτερη δόση καταβάλλεται το Μάρτιο και αφού ο/η υπότροφος καταθέσει προηγουμένως αναλυτική βαθμολογία του πρώτου εξαμήνου (πιστοποιητικό προόδου) και εγγραφή δευτέρου εξαμήνου όπου ισχύει.

Η συνέχιση της υποτροφίας προϋποθέτει επίσης ότι ο υπότροφος δε θα μεταφέρει περισσότερα από τρία μαθήματα στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος και ότι υποχρεούται να παραμένει στον τόπο που φοιτά και να παρακολουθεί τα μαθήματα.

Αν ο υπότροφος διακόψει τις σπουδές του χωρίς σοβαρό λόγο, τότε ο ίδιος ή/και ο εγγυητής του υποχρεώνονται να επιστρέψουν τα χρήματα που του έχουν δοθεί μέχρι την ημερομηνία που διέκοψε. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η Επιτροπή θα βρεθεί στην ανάγκη να διακόψει την υποτροφία λόγω μη ικανοποιητικής επίδοσης ή/και ανάρμοστης συμπεριφοράς του υποτρόφου.

Ο/Η υπότροφος είναι υποχρεωμένος να αποστέλλει κάθε χρόνο ή τετράμηνο ή εξάμηνο (ανάλογα με την περίπτωση) πιστοποιητικό εγγραφής και προόδου από το Πανεπιστήμιό του και στο τέλος των σπουδών του να καταθέσει στην Επιτροπή αντίγραφο του τίτλου που θα αποκτήσει.

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου δεν έχει καμιά ευθύνη για την επαγγελματική αποκατάσταση του υποτρόφου μετά το πέρας των σπουδών του.

Όλα τα δεδομένα θα τηρηθούν ως άκρως εμπιστευτικά και αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσης προκήρυξης.

Επιπρόσθετα όλα τα δεδομένα των υποψήφιων υποτρόφων που δεν θα τύχουν υποτροφίας θα     διαγράφονται άμα τη ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης των υποτροφιών για την οποία υπέβαλαν αίτηση.

Τέλος τα δεδομένα των υποψήφιων υποτρόφων στους οποίους θα παραχωρηθεί υποτροφία θα κρατούνται μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση των σπουδών τους για τις οποίες τους έχει παραχωρηθεί η υποτροφία.

 

 Σχετικά έγγραφα…

 1. Αίτηση για Υποτροφία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου για Πανεπιστημιακές Σπουδές
 2. Δήλωση ανεπάρκειας οικονομικών μέσων για σπουδές με σκοπό την εξασφάλιση υποτροφίας

 

Print Friendly, PDF & Email

Share this post