Συνοδική Εγκύκλιος επί τη εορτή των Χριστουγέννων 2022

Συνοδική Εγκύκλιος επί τη εορτή των Χριστουγέννων 2022

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Παντὶ τῷ χριστεπωνύμῳ πληρώματι Αὐτῆς.

Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ τοῦ ἐν Βηθλεὲμ τεχθέντος

Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ.

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡ ἀνθρωπότητα ποὺ ἀναζητοῦσε τὸν ἄγνωστο Θεό, ποὺ ἐρευνοῦσε «εἰ ἄρα γε ψηλαφήσειαν Αὐτὸν καὶ εὕροιεν», ποὺ συνταρασσόταν ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ δούλευε στὰ πάθη τῆς ἀτιμίας, ποὺ σπάρασσε ἀπὸ τὸν πόνο τῶν πληγῶν, βρῆκε Ἐκεῖνον ποὺ ζητοῦσε, δέκτηκε Ἐκεῖνον ποὺ ποθοῦσε. Αὐτὸς ποὺ θὰ σήκωνε τὸ φορτίο τῶν ἀνομιῶν της καὶ θὰ διάνοιγε τὸ δρόμο πρὸς τὸν ἀπωλεσθέντα παράδεισο, βρίσκεται ἀνάμεσά της ὡς «βρέφος ἐσπαργανωμένον ἐν τῇ φάτνῃ».

Μεγάλο τὸ μυστήριο τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ τὸ ὁποῖον πάντοτε, ἀλλὰ ἰδιαίτερα κατὰ τὴ σημερινὴ ἡμέρα βιώνει ἡ Ἐκκλησία μας. Ὁ Θεὸς ἀποκαλύπτεται ὄχι πλέον «ἐν σκιαῖς καὶ αἰνίγμασιν», «ἐν τύποις καὶ συμβόλοις», ἀλλ᾽ ἐν Αὐτῷ τῷ Υἱῷ Του. Στὴ φάτνη ἀγκαλιάζονται τὸ θρησκευτικὸ δόγμα καὶ ἡ ποιητικὴ ἀλήθεια, τὸ νόημα καὶ τὸ μήνυμα, τὸ μέγα καὶ αἰώνιο εὐαγγέλιον: ἡ ἀνατολὴ τοῦ καιροῦ τῆς ἀφέσεως, τῆς καταλλαγῆς καὶ τῆς εἰρήνης. Ἡ νέα τάξη τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ εἶναι μιὰ τάξη δικαιοσύνης, ὅταν ὁ ἄνθρωπος μὲ μιὰ ἀποφασιστικὴ στροφὴ καὶ ἀλλαγὴ νοοτροπίας, τὴ μετάνοια, θὰ ἀρχίσει μιὰ νέα προσωπικὴ σχέση μὲ τὸν Θεὸ καὶ τὸν συνάνθρωπό του.

Δὲν εἶναι, βέβαια, εὔκολο στὸν ἄνθρωπο νὰ κατανοήσει τὸ μεγάλο μήνυμα τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἄνθρωπος ἐπικεντρώνεται, αὐτὲς τὶς μέρες, στὸν στολισμὸ σπιτιῶν, δρόμων καὶ καταστημάτων∙ ἐπιδίδεται στὴν καταναλωτικὴ βουλιμία, ἐξαντλεῖται στὴν ἐπιφάνεια. Τὸ γιορτινὸ τραπέζι γίνεται τὸ ἐπίκεντρο τοῦ ἐνδιαφέροντος. Τὰ ἀγαθὰ εὐρείας κατανάλωσης, οἱ τιμὲς καὶ ἡ ποιότητά τους, γίνονται, γιὰ μέρες, οἱ κύριες εἰδήσεις στὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης. Τὰ Χριστούγεννα γίνονται τὸ πρόσχημα καὶ ὁ Χριστὸς τὸ ἄλλοθι γιὰ ἐξυπηρέτηση τῶν ποικίλων ἄλλων ἀναγκῶν καὶ ἐπιδιώξεών μας καὶ ὄχι τῶν πνευματικῶν.

Γιὰ νὰ κατανοήσουμε τὰ Χριστούγεννα χρειαζόμαστε «γρήγορον νοῦν σώφρονα λογισμόν, καρδίαν νήφουσαν». Δίχως αὐτὲς τὶς μεγάλες καὶ ἰσχυρὲς ἐσωτερικὲς δυνάμεις, ὁ ἄνθρωπος ἐγκλωβίζεται στὸ ἀδύναμο, εὐτελὲς καὶ πεπερασμένο τῆς λογικῆς του. Βυθίζεται στὰ φθοροποιὰ τέλματα τῶν προσωπικῶν του ἀδυναμιῶν. Μετατρέπεται σὲ φθηνὸ ἀναζητητὴ ψεύτικων διεξόδων καὶ χάνεται μέσα στὶς πολλαπλές του ἐξαρτήσεις.

Ὁ Χριστὸς «ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβὼν» προκειμένου νὰ ἀφανίσει τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου. «Ἔκλινεν οὐρανοὺς» καὶ ἔφτασε στὴν αἱμάσσουσα γῆ μας γιὰ νὰ προσφέρει σὲ ὅλους ἐκείνους ποὺ τὸν ὑποδέχονται τὴν αἰωνιότητα τῆς παρουσίας Του. Δὲν ἦλθε γιὰ νὰ προσφέρει μιὰ καλύτερη ἀνθρώπινη ζωή, ἀλλὰ τὴν αἰώνια ζωή, αὐτὴν ποὺ προσκτᾶται μέσα ἀπὸ τὴ δοκιμασία τῶν δυσκολιῶν, τὴν ἀντοχὴ τῶν περιπετειῶν καὶ τὸν ἀγώνα τῶν ὑπερβάσεων.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Τὸ ἔτος 2022 φεύγει, δυστυχῶς, χωρὶς τὴ δίκαιη ἐπίλυση τοῦ ἐθνικοῦ μας θέματος. Ἡ βουλιμία τῆς Τουρκίας καὶ ἡ ἐπεκτατικὴ πολιτική της δὲν ἀφήνουν περιθώρια στὴν πλευρά μας γιὰ διαπραγμάτευση πάνω σὲ ὀρθὴ βάση ἐπίλυσης τοῦ προβλήματός μας. Δὲν θὰ πρέπει, ὅμως, νὰ ἀπαγοητευόμαστε.

Ὡς Ἱερὰ Σύνοδος, μακρὰν ἀπὸ κάθε σκοπιμότητα, καὶ μὲ γνώμονα μόνο τὸ ἐθνικὸ συμφέρον, καλοῦμε τὴν Κυβέρνηση καὶ τὴν πολιτική μας ἡγεσία νὰ ἐντείνουν τὶς προσπάθειές τους γιὰ ἐξασφάλιση τῶν δικαιωμάτων τοῦ λαοῦ μας. Ἀνήκουμε στὴ μεγάλη οἰκογένεια τῶν Εὐρωπαϊκῶν λαῶν. Θὰ πρέπει ἀνυποχώρητα νὰ διεκδικήσουμε καὶ γιὰ μᾶς ὅ,τι δικαιοῦνται οἱ ὑπόλοιποι Εὐρωπαῖοι.

Ὑπενθυμίζουμε, ἐπίσης, ὅτι δὲν θὰ πρέπει οὔτε γιὰ μιὰ στιγμὴ νὰ χαλαρώσουμε τὶς προσπάθειές μας γιὰ ἀπελευθέρωση τῆς πατρίδας μας, οὔτε καὶ νὰ μᾶς διαφεύγει ὁ ἀμετάθετος στόχος τῆς Τουρκίας ποὺ εἶναι ἡ πλήρης κατάληψη καὶ τουρκοποίηση τῆς Κύπρου. Πρὸ πάντων, θὰ πρέπει νὰ διατηρήσουμε ὑψηλὸ τὸ φρόνημα καὶ ἰσχυρὴ τὴ θέληση γιὰ ἀγώνα μέχρι τὴν κατίσχυση τοῦ δικαίου, τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ τόπου μας καὶ τὴν ἐπιστροφὴ στὶς πατρογονικὲς ἑστίες μας. Ὅσο κι ἂν τὰ δεδομένα σήμερα εὐνοοῦν τὴν κατοχικὴ δύναμη, ἡ Ἱστορία διδάσκει πώς, στὸ τέλος, λαοὶ ποὺ ἀγωνίζονται δικαιώνονται. Αὐτὸ θὰ εἶναι καὶ τὸ καλύτερο μνημόσυνο γιὰ τὸν ἀείμνηστο Ἀρχιεπίσκοπό μας, τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β΄, ποὺ μετεκλήθη ἀπὸ τὸν Κύριο τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου στὴν αἰώνια ζωή, τὸν περασμένο μῆνα.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Καλοῦμε, ὅλους, ὅπως μὲ ὑπομονὴ ἀντιμετωπίσετε τὶς ὅποιες δυσκολίες τῶν σημερινῶν χαλεπῶν καιρῶν, πιστεύοντας ὅτι ὁ «Μεγάλης Βουλῆς ἄγγελος, ὁ ἄρχων τῆς Εἰρήνης καὶ πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος», ὁ ὁποῖος «κλίνας οὐρανοὺς» σήμερον «κατέβη ἐπὶ τῆς γῆς», σύντομα θὰ μᾶς ἐξαγάγει ἀπὸ τὴν κρίση.

Μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις, ἀποστέλλουμε τὸν ἑόρτιο χαιρετισμό μας σέ ὅλους. Ἰδιαίτερα ἐπευλογοῦμε πατρικὰ τοὺς ἐμπερίστατους, τοὺς πρόσφυγες, τοὺς συγγενεῖς τῶν ἀγνοουμένων καὶ τοὺς ἐγκλωβισμένους μας καὶ εὐχόμαστε, ὅπως κατὰ τὸ νέον ἔτος 2023, στὸ ὁποῖο εἰσερχόμαστε σὲ λίγες μέρες, ἡ πατρίδα μας εὕρει τὴ δικαίωσή της καὶ ὁ λαός μας τὴ λύτρωση ἀπὸ τὰ δεινά του.

Μετ’ εὐχῶν ἐγκαρδίων

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2022

 

ΣΗΜ.: Οἱ Ἐφημέριοι καθίστανται ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν ἀνάγνωση τῆς Ἐγκυκλίου κατὰ τὴ θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ…

Print Friendly, PDF & Email

Share this post