7ο Πολιτιστικό Απόβραδο Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου (Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2023)

7ο Πολιτιστικό Απόβραδο Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου (Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2023)

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου σας προσκαλεί σε διάλεξη που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023, ώρα 19:00-20:30, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Σχολής (Ισοκράτους 1-7, 1016, Λευκωσία) με τίτλο:

 Διήγησις περ τν δεκατριν σιομαρτύρων τς Καντάρας (BHG, 1198)

Ομιλητής

Κώστας Ν. Κωνσταντινίδης

(Ομότιμος Καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας,

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Η διάλεξη θα μεταδίδεται και διαδικτυακά και μπορείτε να την παρακολουθήσετε μέσω του πιο κάτω συνδέσμου:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 386 792 683 565
Passcode: n27pRH

Για περισσότερες πληροφορίες και κράτηση θέσης στο τηλέφωνο 22443055 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Σύντομη Περίληψη Διάλεξης

Στὴν ἀνακοίνωση ἐξετάζονται ὁ διαχωρισμὸς τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας σὲ Ἀνατολικὴ καὶ Δυτικὴ τὸ 395, καθὼς καὶ οἱ ἱστορικὲς συνθῆκες ποὺ ὁδήγησαν στὴ σταδιακὴ διαφοροποίηση τῶν χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν σὲ ἑλληνικὴ Ἀνατολικὴ καὶ λατινικὴ Δυτική, καὶ στὴ δημιουργία δογματικῶν καὶ ἄλλων διαφορῶν, μὲ σημαντικότερη ἐκείνη τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἀκολούθως μελετῶνται οἱ συνέπειες τῆς λατινικῆς κατακτήσεως τῆς Κύπρου (1191) καὶ ἡ προσπάθεια τῆς ἐγκαθιδρυθείσης λατινικῆς ἱεραρχίας (1196) νὰ ἐπιβάλει διὰ τῆς βίας στὴν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Κύπρου καὶ τοὺς πολυπληθεῖς ὀρθοδόξους τῆς νήσου τὶς λατινικὲς θέσεις καὶ τὴν ὑποταγὴ στὴν Ἐκκλησία τῆς Ρώμης.

Κορυφαῖο γεγονὸς ἔναντι τῶν πιέσεων αὐτῶν ἀποτελεῖ ἡ ἀντίσταση τῶν ὀρθοδόξων μοναχῶν τῆς Καντάρας, οἱ ὁποῖοι, σύμφωνα μὲ τὸ κείμενο μιᾶς ἐκτενοῦς ἀνωνύμου Διηγήσεως, ἀνεκρίθησαν, ἐφυλακίσθησαν ἐπὶ τριετίαν στὴ Λευκωσία, ἐβασανίσθησαν καὶ ἐρρίφθησαν στὴν πυρὰν τὸν Μάϊο τοῦ 1231, ἐξαιτίας τῆς ἐμμονῆς τους στὶς ὀρθόδοξες θέσεις σχετικὰ μὲ τὴ χρήση τοῦ ἐνζύμου ἄρτου στὸ μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Τὸ μαρτύριον τῶν δεκατριῶν μοναχῶν μνημονεύεται καὶ σὲ ἄλλα σύγχρονα κείμενα καὶ γίνεται προσπάθεια ταυτίσεως τοῦ ἀνωνύμου συγγραφέως τῆς Διηγήσεως.

Ἀκόμη, μέσα ἀπὸ τὴ σωζόμενη ἀλληλογραφία μεταξὺ Κωνσταντινουπόλεως καὶ Ρώμης ἐξετάζονται οἱ συνέπειες ποὺ εἶχε τὸ πρωτοφανὲς αὐτὸ γεγονὸς στὶς σχέσεις τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, καθὼς καὶ οἱ παρεμβάσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀλλὰ καὶ τοῦ βυζαντινοῦ αὐτοκράτορος, στὴ στήριξη τῶν ὀρθοδόξων τῆς Κύπρου.  Ἀναφορὰ γίνεται καὶ στὴν ὑποταγεῖσα καὶ παραμείνασα ἀμέτοχη στὰ τραγικὰ γεγονότα τοῦ 1231 «ὀρθόδοξη» ἱεραρχία τῆς νήσου.

Γίνεται ἐπίσης λόγος στὴν ἐνίσχυση τοῦ ὀρθοδόξου φρονήματος τῶν κατοίκων τῆς Κύπρου, οἱ ὁποῖοι καὶ ἀπεστρέφοντο τὴν τοπικὴ ἱεραρχία, καὶ μάλιστα μετὰ τὴν ἀποδοχὴ τῆς Constitutio Cypria τοῦ Πάπα Ἀλεξάνδρου Δ´(1260), καθόλη τὴ διάρκεια τῆς λατινοκρατίας.

Τέλος, καταγράφεται ἡ μακρὰ σιγὴ περὶ τῶν ὁσιομαρτύρων τῆς Καντάρας καὶ τὸ μόλις προσφάτως ἀνεγερθὲν πρὸς τιμήν τους παρεκκλήσιον στὸν χῶρον ὅπου ἐμαρτύρησαν, παρὰ τὴν κοίτην τοῦ Πεδιαίου ποταμοῦ στὸ προάστιον τῶν Ἁγίων Ὁμολογητῶν.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post