Ανακοίνωση της Εκκλησίας της Κύπρου σχετικά με την νέα διαδικασία Πνευματικής Λύσης του Γάμου

Ανακοίνωση της Εκκλησίας της Κύπρου σχετικά με την νέα διαδικασία Πνευματικής Λύσης του Γάμου

Μετά τήν τροποποίηση τοῦ Νόμου περί Οἰκογενειακῶν θεσμῶν καί τῆς διαδιακασίας περί Πνευματικῆς Λύσης τοῦ Γάμου, πληροφοροῦμε τούς πιστούς, ὅτι ἀπό τήν 1ην Μαΐου 2023, τό λεγόμενο «προτίθεμαι» (αἴτηση) γιά τήν ἀπόπειρα συνδιαλλαγῆς, ἡ ὁποία μέ βάση τήν νομοθεσία εἶναι ὑποχρεωτική, προκειμένου νά προχωρήσουν οἱ ἐνδιαφερόμενοι στή διαδικασία ἔκδοσης Διαζυγίου ἀπό τό Οἰκογενειακό Δικαστήριο, θά γίνεται ΜΟΝΟ ἠλεκτρονικά, στήν ἱστοσελίδα https://pnevmatikilysi.cy.net/

Ἀπό τήν ἡμερομηνία αὐτή καί μετά δέν θά γίνεται ἀποδεκτή καμία αἴτηση «προτίθεμαι» ἄλλου τύπου, ὅπως ἤδη ἔχει συμφωνηθεῖ καί μέ τόν Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Τήν ἠλεκτρονική αἴτηση μπορεῖ κάποιος νά τήν ὑποβάλει, α) ὁ ἴδιος προσωπικά, β)μέσω τῶν σχετικῶν γραφείων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἤ τῶν Μητροπόλεων, γ) μέσω τρίτου προσώπου (π.χ τοῦ Δικηγόρου). Σημειώνεται ὅτι στή διαδικασία συνδιαλλαγῆς καί πνευματικῆς λύσης τοῦ γάμου, δέν λαμβάνουν μέρος νομικοί ἤ ἄλλοι σύμβουλοι.

Μέ τήν παράθεση, μέσω τῆς ἡλεκτρονικῆς διαδικασίας, ὅλων τῶν ὑποχρεωτικῶν στοιχείων, ἀμέσως οἱ ἐνδιαφερόμενοι λαμβάνουν, ἄμεσα, ἠλεκτρονικά μήνυμα καί email, τό ὁποῖο ἐνημερώνει γιά τήν κατάθεση τῆς αἴτησης, καθώς καί βεβαίωση, ἡ ὁποία εἶναι ἀναγκαῖα γιά τήν διαδικασία στό Οἰκογενειακό Δικαστήριο. Στή συνέχεια καί πάλιν μέσω γραπτοῦ μηνύματος θά ἀπευθύνεται πρόσκληση γιά τήν ἀπόπειρα συνδιαλλαγῆς. Αὐτή εἶναι ὑποχρεωτική καθώς μετά ἀπό αὐτή θά ἐκδίδεται σχετικό πιστοποιητικό (καθορίζεται ἀπό τή νομοθεσία), τό ὁποῖο θά κατατίθεται, σέ περίπτωση ἀποτυχίας, στό Οἰκογενειακό Δικαστήριο.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post