Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: Λειτουργίες – Κηρύγματα 26-30 Αυγούστου 2023

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου: Λειτουργίες – Κηρύγματα 26-30 Αυγούστου 2023

Η Α.Μ. ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Γεώργιος το Σάββατο, 26 Αυγούστου 2023, το εσπέρας, θα χοροστατήσει και κηρύξει κατά την ακολουθία του Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Φανουρίου στην Αραδίππου. Την Κυριακή, 27 Αυγούστου 2023, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία. Ακολούθως, ο Μακαριώτατος, θα προστεί του Μνημοσύνου του αειμνήστου ήρωα Δώρου Λοΐζου. Τη Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2023, το εσπέρας, θα χοροστατήσει και κηρύξει κατά την ακολουθία του Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στη Λευκωσία.

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος την Κυριακή, 27 Αυγούστου 2023, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον Ιερό Ναό Παναγίας στην Τριμίκλινη. Τη Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2023, το εσπέρας, θα χοροστατήσει και κηρύξει, κατά την ακολουθία του Εσπερινού, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στη Λάρνακα. Την επομένη, το πρωΐ, θα λειτουργήσει και κηρύξει στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού.

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος το Σάββατο, 26 Αυγούστου 2023, το εσπέρας, θα χοροστατήσει και κηρύξει κατά την ακολουθία του Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Φανουρίου στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Αχεράς. Την Κυριακή, 27 Αυγούστου 2023, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Φανουρίου Ακροπόλεως. Τη Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2023, το εσπέρας, θα χοροστατήσει και κηρύξει, κατά την ακολουθία του Εσπερινού, στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στο Πλατύ Αγλαντζιάς, όπου οι εκτοπισμένοι της Άσσιας θα εορτάσουν τον Τίμιο Πρόδρομο. Την επομένη, το πρωΐ, θα λειτουργήσει και κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στη Λευκωσία. Την Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2023, το εσπέρας, θα χοροστατήσει και κηρύξει, κατά την ακολουθία του Εσπερινού, στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στο συνοικισμό Στροβόλου 3, όπου οι εκτοπισμένοι του Έξω Μετοχίου θα εορτάσουν την Παναγία των Παίδων.

 

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,

      4 Αυγούστου 2023

******************

Αποστολικό Ανάγνωσμα: Α΄ Κορ. ιε΄ 1-11

1 Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, ὃ καὶ παρελάβετε, ἐν ᾧ καὶ ἑστήκατε, 2 δι’ οὗ καὶ σῴζεσθε, τίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμῖν εἰ κατέχετε, ἐκτὸς εἰ μὴ εἰκῇ ἐπιστεύσατε. 3 παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις, ὃ καὶ παρέλαβον, ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς γραφάς, 4 καὶ ὅτι ἐτάφη, καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ κατὰ τὰς γραφάς, 5 καὶ ὅτι ὤφθη Κηφᾷ, εἶτα τοῖς δώδεκα· 6 ἔπειτα ὤφθη ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς ἐφάπαξ, ἐξ ὧν οἱ πλείους μένουσιν ἕως ἄρτι, τινὲς δὲ καὶ ἐκοιμήθησαν· 7 ἔπειτα ὤφθη Ἰακώβῳ, εἶτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν· 8 ἔσχατον δὲ πάντων ὡσπερεὶ τῷ ἐκτρώματι ὤφθη κἀμοί. 9 ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ ἐλάχιστος τῶν ἀποστόλων, ὃς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστολος, διότι ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ· 10 χάριτι δὲ Θεοῦ εἰμι ὅ εἰμι· καὶ ἡ χάρις αὐτοῦ ἡ εἰς ἐμὲ οὐ κενὴ ἐγενήθη, ἀλλὰ περισσότερον αὐτῶν πάντων ἐκοπίασα, οὐκ ἐγὼ δὲ, ἀλλ’ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί. 11 εἴτε οὖν ἐγὼ εἴτε ἐκεῖνοι, οὕτω κηρύσσομεν καὶ οὕτως ἐπιστεύσατε.

Νεοελληνική Απόδοση

1 Αδελφοί, σας υπενθυμίζω το Ευαγγέλιον, το οποίον εκήρυξα εις σας και το οποίον σεις παρελάβατε με πίστιν, στο οποίον και στέκεσθε σταθεροί και ακλόνητοι, 2 δια του οποίου και βαδίζετε ασφαλώς τον δρόμον της σωτηρίας εάν βέβαια το κρατήτε καλά, όπως σας το έχω διδάξει, εκτός εάν ματαίως και ανωφελώς επιστεύσατε. 3 Διότι εν πρώτοις παρέδωσα εις σας με την διδασκαλίαν μου, αυτό που και εγώ παρέλαβα, ότι δηλαδή ο Χριστός απέθανεν επί του σταυρού δια τας αμαρτίας μας, όπως είχαν προφητεύσει και αι Γραφαί. 4 Και ότι ετάφη και ότι αναστήθηκε κατά την τρίτην ημέραν σύμφωνα με τας Γραφάς, 5 και ότι παρουσιάσθηκε στον Πετρον, έπειτα στους δώδεκα αποστόλους. 6 Υστερα δε παρουσιάσθηκε μια φορά εις πεντακοσίους και πλέον αδελφούς, από τους οποίους οι πλείστοι ζουν και μένουν μέχρι της ημέρας αυτής, μερικοί δε και έχουν αποθάνει. 7 Επειτα εφανερώθηκε στον Ιάκωβον, ύστερον εις όλους τους Αποστόλους. 8 Τελευταίον δε από όλους σαν σε εξάμβλωμα, σαν σε έμβρυον που γεννήθηκε παράκαιρα, παρουσιασθηκε και εις εμέ. 9 Διότι εγώ είμαι ο ελάχιστος από όλους τους Αποστόλους, ο οποίος και δεν είμαι άξιος να λέφγωμαι Απόστολος, διότι κατεδίωξα την Εκκλησίαν του Θεού. 10 Σημερον δε είμαι αυτό που είμαι, δηλαδή Απόστολος, με την χάριν του Θεού. Και η χάρις του Θεού, που μου εδόθηκε, δεν έγινε και δεν έμεινε άκαρπος. Αλλά περισσότερον από όλους τους άλλους Αποστόλους εκοπίασα στο έργον του Ευαγγελίου, όχι δε εγώ, αλλά η χάρις του Θεού, που είναι μαζή μου. 11 Επομένως είτε εγώ είτε εκείνοι κατά τον ίδιον τρόπον προσφέρομεν στους ανθρώπους το Ευαγγέλιον και το ίδιον Ευαγγέλιον κηρύσσομεν. Ετσι δε και σεις εδεχθήκατε το Ευαγγέλιον και επιστεύσατε.

 

Ευαγγελικό Ανάγνωσμα: Ματθ. ιθ΄ 16-26

16 Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν εἶπεν αὐτῷ· Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον; 17 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεὸς. εἰ δὲ θέλεις εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν, τήρησον τὰς ἐντολάς. 18 λέγει αὐτῷ· Ποίας; ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπε· Τὸ οὐ φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐ ψευδομαρτυρήσεις, 19 τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καί, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 20 λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος· Πάντα ταῦτα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου· τί ἔτι ὑστερῶ; 21 ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. 22 ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον ἀπῆλθε λυπούμενος· ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά. 23 Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι δυσκόλως πλούσιος εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 24 πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, εὐκοπώτερόν ἐστι κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. 25 ἀκούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντες· Τίς ἄρα δύναται σωθῆναι; 26 ἐμβλέψας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστι, παρὰ δὲ Θεῷ πάντα δυνατά ἐστι.

Νεοελληνική Απόδοση

16 Και ιδού ένας προσήλθε εις αυτόν και του είπε· “διδάσκαλε αγαθέ, τι αγαθόν πρέπει να κάμω, δια να έχω ζωήν αιώνιον;” 17 Ο δε Ιησούς του είπε· “τι με λέγεις αγαθόν, αφού με νομίζεις απλούν άνθρωπον; Κανείς δεν είναι απόλυτα αγαθός, ει μη μόνον ένας, ο Θεός. Εάν δε θέλης να εισέλθης εις την αιώνιον ζωήν, τήρησε τας εντολάς”. 18 Λεγει εις αυτόν· “ποίας;” Ο δε Ιησούς του είπε·“τας γνωστάς, δηλαδή το να μη φονεύσης, να μη μοιχεύσης, να μη κλέψης, να μη ψευδομαρτυρήσης, 19 τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου. Και να αγαπήσης τον πλησίον σου, όπως τον ευατόν σου”. 20 Λεγει εις αυτόν ο νέος με κάποιαν προχειρότητα· “όλα αυτά τα έχω τηρήσει από την νεανική μου ηλικίαν· τι μου λείπει ακόμη δια να γίνω άξιος της βασιλείας των ουρανών;” 21 Είπε εις αυτόν ο Ιησούς· “Εάν θέλης να είσαι τέλειος, πήγαινε, πώλησε τα υπάρχοντά σου, μοίρασέ τα στους πτωχούς και θα αποκτήσης θησαυρόν στον ουρανόν, και έλα ακολούθησέ με”. 22 Αλλ’ όταν ο νέος ήκουσε αυτόν τον λόγον, έφυγε λυπημένος, διότι είχε πολλά κτήματα και η καρδιά του ήταν κολλημένη εις αυτά. 23 Ο δε Ιησούς είπε στους μαθητάς του· “αληθινά σας λέγω ότι πολύ δύσκολα θα εισέλθη πλούσιος εις την βασιλείαν των ουρανών. 24 Και πάλιν σας λέγω, είναι ευκολώτερον να περάση γκαμήλα από την τρύπα που ανοίγει η βελόνι, παρά πλούσιος να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού”. 25 Οταν άκουσαν οι μαθηταί τα λόγια αυτά, έπεσαν εις μεγάλην έκπληξιν και με κάποια αποκαρδίωσιν είπαν· “ποιός τάχα ημπορεί να σωθή;” 26 Ο δε Ιησούς τους εκύτταξε κατάματα και είπεν· “η σωτηρία είναι δια τους ανθρώπους έργον αδύνατον, αλλά στον Θεόν όλα είναι δυνατά, άρα και η σωτηρία των πλουσίων, όπως και όλων εκείνων οι οποίοι κατά κάποιον τρόπον ανακατεύονται με χρήματα και κτήματα. Αρκεί να έχουν την διάθεσιν της αυταπαρνήσεως και θυσίας”.

***************************************************

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Ματθ. ιθ΄ 16-26) (Α΄ Κορ. ιε΄ 1-11)

Ο αυθεντικός πλούτος

«Ήν γαρ έχων κτήματα πολλά»

Το διάλογο του Χριστού με ένα Ιουδαίο άρχοντα, μάς μεταφέρει τόσο απλά αλλά και ζωντανά ο ευαγγελιστής Ματθαίος. Ο διάλογος αυτός αποκαλύπτει ότι ο Χριστός δεν ζητά από εμάς απλώς την τήρηση κάποιων εντολών, αλλά απαιτεί την πλήρη αποδέσμευσή μας από εκείνα που μας κρατούν προσδεμένους στη γη. Τα υλικά αγαθά προσφέρονται από τον Θεό στους ανθρώπους για χρήση και ευχαριστία προς τον Δημιουργό. Μόνο τότε έχουν αξία και μπορεί να τα απολαμβάνει ο άνθρωπος ως μια άλλη θεία δωρεά.

Πλούσιοι και φτωχοί

Στην Καινή Διαθήκη η διάκριση των ανθρώπων σε πλούσιους και φτωχούς γίνεται με βάση όχι την οικονομική ή την κοινωνική τους θέση, αλλά εξαρτάται από την τοποθέτησή τους απέναντι στον Θεό και το θέλημά Του. Φτωχοί είναι όσοι δεν έχουν οικονομικά αγαθά. Στηρίζουν όμως την ελπίδα και τα πάντα στον Θεό. Αντίθετα, πλούσιοι είναι όσοι διαθέτουν αφθονία οικονομικών μέσων. Αυτοί στηρίζονται στα αγαθά τους και ξεχνούν τον Θεό. Επιπλέον, οι πλούσιοι έχουν την ψευδαίσθηση της αυτάρκειας. Είναι δέσμιοι του κόσμου και δούλοι του φόβου της φθοράς και του θανάτου. Γι’ αυτό και οι φτωχοί μακαρίζονται από τον Χριστό ως κληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού, ενώ οι πλούσιοι ταλανίζονται και εκτρέπονται στην οδό της απώλειας. Στην Εκκλησία ο πνευματικός πλούτος παραμερίζει ουσιαστικά τα υλικά αγαθά. Όχι βέβαια με την έννοια της απόρριψης, αφού συνιστούν προσφορά της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο προκειμένου αυτός να γίνει σωστός διαχειριστής τους. Ο μεγάλος ακριβώς κίνδυνος είναι ο άνθρωπος να καταστεί δέσμιος των υλικών αγαθών, να τα καταστήσει αυτοσκοπό και να τον απορρυθμίσουν από τις συχνότητες της θείας χάρης, με όλα τα τραγικά επακόλουθα.

Καταδίκη του πλούτου

Καμιά άλλη κακία δεν κατακρίθηκε από τον Χριστό τόσο αυστηρά όσο η αγάπη προς τον πλούτο. Η κατάκριση αυτή δεν αποβλέπει απλά στην καταπολέμηση της κοινωνικής αδικίας. Αφορά κυρίως στην απελευθέρωση του ανθρώπου από τη δουλεία του κόσμου.

Η χριστιανική ζωή, ως ζωή απόλυτης ελευθερίας, απαιτεί αποδέσμευση από τη δυναστεία του πλούτου, ο οποίος αφήνει τον άνθρωπο να είναι δέσμιος στην ύλη και στο χρήμα. Η κατοχή υλικού πλούτου, αποκομμένου από την ευχαριστιακή αναφορά του, αιχμαλωτίζει τον άνθρωπο και τον εμποδίζει να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού, όπως, άλλωστε, μάς διαβεβαιώνει ο ίδιος ο Κύριος. Αντίθετα, ο πόθος του πλούτου της Βασιλείας του Θεού οδηγεί στην αποδέσμευση του ανθρώπου από κάθε βιοτική μέριμνα και εισαγωγή του στο χώρο που πνέει η αληθινή ελευθερία. Σ’ αυτή τη διάσταση, η ύπαρξή του εγκεντρίζεται στον αληθινό πλούτο της ζωής.

Ιδιοκτησία και πλεονεξία

Κατά τον άγιο Συμεών το Νέο Θεολόγο, η ιδιοκτησία είναι φαινόμενο που δημιουργήθηκε από την πλεονεξία. Όλα τα πράγματα, λέει η μεγάλη αυτή πατερική μορφή, είναι κοινά για όλους τους ανθρώπους, όπως ακριβώς το φως και ο αέρας που αναπνέουμε. Όσοι διακατέχονται από πλεονεξία δεν είναι στην πραγματικότητα κύριοι της ιδιοκτησίας τους, αλλά δούλοι και δέσμιοί της. Επιπλέον, είναι φοβερά κατακριτέοι γιατί κατακρατούν υπό μορφή αρπαγής αγαθά που δεν τους ανήκουν και τα στερούν από συνανθρώπους τους που βρίσκονται σε ένδεια.

Σωστός οικονόμος

Ο άνθρωπος, σύμφωνα με την πατερική σοφία, είναι οικονόμος και όχι κύριος των υλικών αγαθών. Η επιθυμία του πλούτου δημιουργεί στον άνθρωπο πνευματικά ελλείμματα. Δεν τού επιτρέπει να καρποφορήσει στην πίστη και τον οδηγεί σε πνευματική νέκρωση, όπως μάς βεβαιώνει η αλήθεια του Ευαγγελίου. Όπως παρατηρεί ο Κλήμης ο Αλεξανδρέας, πλούσιος δεν είναι όποιος κατέχει, αλλά όποιος μεταδίδει «και η μετάδοσις τον μακάριον, ουχ η κτήσις δείκνυσιν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αγαπητοί αδελφοί, η προτροπή που πηγάζει από την ευαγγελική περικοπή είναι να αρνηθούμε κάθε εξάρτηση από τα υλικά αγαθά. Σε όποια κατάσταση κι αν βρισκόμαστε, επιβάλλεται να επιδιώκουμε τον αληθινό πλούτο που πηγάζει από τη δυνατότητα να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας στο θέλημα και την αγάπη του Θεού. Μόνο τότε θα αισθανόμαστε κάτοχοι του πιο αυθεντικού πλούτου στη ζωή. Θα είμαστε πραγματικά πλούσιοι και άρχοντες στο μεγαλείο της αγάπης του Χριστού και της Εκκλησίας Του. Τέτοιοι αποδείχθηκαν και οι άγιοι που τιμά σήμερα η Εκκλησία μας, ο Φανούριος ο μάρτυρας ο νεοφανής και ο Ποιμένας ο όσιος. Ας ακολουθήσουμε, λοιπόν, κι εμείς το άγιο παράδειγμά τους.

 

Χριστάκης Ευσταθίου,

Θεολόγος

Print Friendly, PDF & Email

Share this post