Ανακοινωθέν της πρώτης του έτους τακτικής συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου (12 Φεβρουαρίου 2024)

Ανακοινωθέν της πρώτης του έτους τακτικής συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου (12 Φεβρουαρίου 2024)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα, Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2024, στὴν πρώτη τακτικὴ τοῦ ἔτους συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωργίου καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς:

1) Κατατέθηκαν οἱ ἐκθέσεις τῶν Ἀρχιερέων γιὰ τὴ συμμετοχή τους στοὺς διεκκλησιαστικοὺς καὶ διαθρησκειακοὺς διαλόγους. Οἱ ἐκθέσεις θὰ μελετηθοῦν ἀπὸ τὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τὰ ὁποῖα θὰ καταθέσουν καὶ τὶς ἀπόψεις τους.

2) Ἐπεκύρωσε τὴν ὑπὸ τοῦ Ἑξαμελοῦς Συνοδικοῦ Δικαστηρίου ἐπιβληθεῖσαν εἰς τὸν τέως ἱερέα Πέτρο Χριστοδούλου, ἐκ Παναγιᾶς Πάφου, ποινὴ τῆς καθαιρέσεως ἐκ τοῦ ἱερατικοῦ ἀξιώματος καὶ τῆς ἐπαναφορᾶς του εἰς τὰς τάξεις τῶν λαϊκῶν, λόγῳ τῆς ἐκ μέρους του μὴ ἀναγνώρισης οἱασδήποτε ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς.

3) Ἐνημερώθηκε ἀπὸ τὴν Ὑπουργὸ Παιδείας καὶ Ὑπηρεσιακοὺς παράγοντες τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, οἱ ὁποῖοι εἶχαν προσκληθεῖ πρὸς τοῦτο, διὰ τὸ μάθημα τῆς Σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης στὰ σχολεῖα. Στὴ συζήτηση ποὺ ἀκολούθησε, ἐτονίσθη καὶ πάλι, ἀπὸ τὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅτι γίνεται κατανοητὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ παιδιὰ ἔχουν πρόσβαση σήμερα σὲ πολλὲς πηγὲς (διαδίκτυο κ.λπ), ἀπ’ ὅπου εἶναι δυνατὸν νὰ λαμβάνουν λανθασμένες πληροφορίες γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ καί, ὡς ἐκ τούτου, χρειάζεται μία ὑπεύθυνη πληροφόρησή τους. Ἐτονίσθη, ὅμως, ὅτι θὰ πρέπει νὰ λαμβάνεται ὑπόψη ἡ ἡλικία τῶν παιδιῶν σὲ κάθε στάδιο πληροφόρησης, τὰ χρηστὰ ἤθη τῆς κοινωνίας, καὶ τῆς πατρίδας μας, οἱ εἰσηγήσεις τῶν γονέων καὶ ὅπως ἀποκλεισθοῦν ἀπὸ τὸ μάθημα καὶ τὸ σχολεῖο μὴ ἐκπαιδευτικοί. Μὲ τὴν κ. Ὑπουργὸ συζητήθηκε καὶ τὸ γενικότερο θέμα τῆς Παιδείας μας, τῶν ἐπιπέδων καὶ τῶν ἐπιδιώξεών της. Ὑποβλήθηκαν ἐρωτήσεις καὶ εἰσηγήσεις στὶς ὁποῖες, ἡ κ. Ὑπουργός, ἔδωσε ἀπαντήσεις καὶ ἀνέλυσε τοὺς προγραμματισμοὺς τοῦ Ὑπουργείου.

 

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,

12 Φεβρουαρίου 2024.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post