Ανακοινωθέν Εκτάκτης Συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου (08 Μαρτίου 2024)

Ανακοινωθέν Εκτάκτης Συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου (08 Μαρτίου 2024)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα, Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2024, σὲ ἔκτακτη συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωργίου.

Ἐτέθησαν ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γραπτὲς αἰτήσεις τῶν ἐν ἀργίᾳ τελούντων ἀρχιμανδριτῶν Νεκταρίου Γεωργίου, ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Ἀββακοὺμ Φτερικουδίου καὶ Πορφυρίου Ττόουλου, ἀδελφοῦ τῆς ἰδίας Μονῆς, διὰ τῶν ὁποίων οἱ ὡς ἄνω ἐζήτουν καθαίρεσιν ἐκ τοῦ ὑψηλοῦ Ὑπουργήματος τῆς Ἱερωσύνης γιὰ κανονικὰ παραπτώματα, κωλυτικὰ τῆς Ἱερωσύνης εἰς τὰ ὁποῖα εἶχαν ὑποπέσει.

Ἐτέθη, ἐπίσης, ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐπιστολὴ ἐκ μέρους δικηγόρου, διὰ τῆς ὁποίας καταγράφεται ὅτι, οἱ ὡς ἄνω ἐν ἀργίᾳ τελοῦντες κληρικοί, εἶχαν πιεσθεῖ καὶ ἐκφοβισθεῖ γιὰ νὰ ὑπογράψουν αἴτηση καθαίρεσής τους καὶ ὡς ἐκ τούτου ζητεῖ ἐφαρμογὴ τῶν ὅσων διαλαμβάνονται στὸν Κατασταστικὸ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου περὶ «ἀπονομῆς τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης».

Μετὰ τὴν ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Ταμασοῦ ἐνημέρωση τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διὰ τὰ συμβάντα τὰ ὁποῖα τὸν ὁδήγησαν στὴν ἐπιβολὴ ὑπ’ αὐτοῦ τῆς ποινῆς τῆς ἀργίας στοὺς δύο κληρικοὺς καὶ στὸ κλείσιμο τῆς Μονῆς καὶ τὴ διεξοδικὴ συζήτηση ἐπὶ τῶν διαφόρων πτυχῶν τοῦ προβλήματος, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπεφάσισε νὰ καλέσει τοὺς ὡς ἄνω κληρικοὺς ἐνώπιόν Της πρὸς ἀπολογίαν. Κληθέντες διὰ τηλεφώνου καὶ τρὶς διὰ μηνύματος ἀρνήθησαν οὗτοι νὰ παρουσιαστοῦν ἐνώπιον τῆς Ἁγίας Συνόδου. Ὡς ἐκ τούτου ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπεφάσισε τὴν παραπομπὴν αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ Ἑξαμελοῦς Συνοδικοῦ Δικαστηρίου.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι θεανθρώπινος ὀργανισμός. Κατὰ τὸ ἐξωτερικὸν ὁρατὸ σκέλος τοῦ θεανθρωπικοῦ της μυστηρίου, ὡς ἀπαρτιζομένου ἀπὸ ἀνθρώπους «σάρκα φορούντας καὶ τὸν κόσμον οἰκούντας», στὴ δισχιλιετὴ πορεία της γνώρισε πολλὰ τέτοια σκάνδαλα. Ἔχουσα ὅμως Κεφαλὴν Αὐτῆς τὸν θεάνθρωπον Χριστόν, δὲν πλήττεται ὀντολογικά, πλήττεται, ὅμως, τὸ ποιμαντικὸ καὶ ἁγιαστικό Της ἔργο, λόγῳ τοῦ σκανδαλισμοῦ τῶν πιστῶν.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καλεῖ, ὡς ἐκ τούτου, τοὺς πιστοὺς νὰ παραμείνουν ψύχραιμοι χωρὶς νὰ σκανδαλίζονται ἀπὸ ἠθικὲς πτώσεις ἀνθρώπων, ἔστω καὶ κληρικῶν, ἔχοντας ἐμπιστοσύνη σὲ Αὐτὴ καὶ πίστη στὸν Θεό.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος δηλώνει, ἐπίσης, κατηγορηματικὰ πρὸς τὸν εὐσεβῆ χριστεπώνυμο λαό, ὅτι εἶναι ἀποφασισμένη νὰ ἐπιφέρει τὴν κάθαρση στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας καὶ καλεῖ τὸν λαὸ νὰ μὴν διστάζει νὰ καταγγέλλει μὲ ἀποδείξεις πρὸς Αὐτήν, κάθε συμπεριφορὰ κληρικῶν ἢ μοναχῶν ἡ ὁποία δὲν συνάδει πρὸς τὸ σχῆμα καὶ τὴν ὑπηρεσία τους.

Τέλος μὲ τὴν εἰσοδό μας στὴ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, εὔχεται Καλὸ Στάδιο σὲ ὅλους, καὶ παρακαλεῖ τὸν Θεό, ὅπως φανεῖ ἵλεως σὲ ὅλους μας καὶ μᾶς ἀξιώσει νὰ οἰκειοποιηθοῦμε τὰ ἀγαθὰ ποὺ ἀπέρρευσαν ἀπὸ τὸν Σταυρὸ καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, πρὸς τὰ ὁποῖα μᾶς ὁδηγεῖ μὲ ταχεῖς ῥυθμοὺς ἡ Ἐκκλησία.

 

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,

08 Μαρτίου 2024.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post