Αγιαστικές Πράξεις

Το μυστήριο της βαπτίσεως

Πρωτ. Μιχαὴλ Βοσκοῦ Εἴχαμε ἐπισημάνει σὲ προηγούμενό μας ἄρθρο περὶ τοῦ  μυστηρίου τοῦ γάμου, ὅτι ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα προβλήματα τῆς σύγχρονης ἐποχῆς εἶναι ἡ ἐκκοσμίκευση τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων. Στὸ συγκεκριμένο ἄρθρο εἴχαμε ἐπεξηγήσει τὴν ἔννοια τοῦ ὅρου “ἐκκοσμίκευση”, μὲ τὸν ὁποῖον δηλώνεται, ὅπως εἴχαμε σημειώσει, ὁ τρόπος ζωῆς τῶν ἀνθρώπων χωρὶς τὸν Θεό. Ἔντονα συμπτώματα ἐκκοσμικεύσεως δὲν παρατηροῦνται ἀσφαλῶς μόνο στὸν θεσμὸ καὶ στὸ μυστήριο τοῦ γάμου, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλα μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως ἐπὶ παραδείγματι στὸ μυστήριο τῆς βαπτίσεως, στὸ ὁποῖο θ’ ἀναφερθοῦμε σ’ αὐτό [...]

Το Μυστήριο του Γάμου

  Τι χρειάζεται δια να συναφθεί Γάμος; Για να συναφθεί Γάμος χρειάζονται: Πιστοποιητικό ἐλευθερίας (ἀγαμίας). Πιστοποιητικό Γεννήσεως. Πιστοποιητικό - Βεβαίωση αἱματολογικῆς ἐξετάσεως γιά τή Μεσογειακή Ἀναμία ἀπό τό ἁρμόδιο Κυβερνητικό Ἰατρικό Τμῆμα. Ἄδεια γάμου ἀπό τήν Ἀρχιεπισκοπή ἤ τή Μητρόπολη, στήν περιφέρεια τῆς ὁποίας θά τελεσθεῖ ὁ γάμος. Σέ περίπτωση πού ἡ γυναίκα εἶναι πρόσφυγας καί διαμένει σέ ἄλλη Ἐπισκοπική Περιφέρεια, ἀπό ἐκείνη πού ἔμενε πρό τῆς προσφυγοποιήσεως, χρειάζονται νά ἐκδοθοῦν δύο ἄδειες: (περισσότερα…)

Το μυστήριο του αγίου ευχελαίου

“ΕΙΣ ΙΑΣΙΝ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ” ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ  Πρωτ. Μιχαὴλ Βοσκοῦ Ἕνα ἀπὸ τὰ Ἱερὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι καὶ τὸ Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου ἢ τοῦ Ἁγίου Ἐλαίου. Τὸ Μυστήριο αὐτὸ εἶναι, ἀναμφιβόλως, γνωστὸ σὲ ὅλους μας, γιατὶ τελεῖται σὲ ὅλους τοὺς ἱεροὺς ναοὺς τὴ Μεγάλη Τετάρτη τὸ βράδυ, ἀλλὰ καὶ μὲ διάφορες ἄλλες εὐκαιρίες (παραμονὲς Χριστουγέννων κλπ.), καὶ ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοὶ ἔχουν τὴν εὐκαιρία νὰ συμμετάσχουν σ’ αὐτὸ καὶ νὰ “σταυρωθοῦν” μὲ τὸ ἅγιο ἔλαιο ἀκούοντας ἀπὸ τὰ χείλη τοῦ ἱερέα τὴ φράση “εἰς ἴασιν ψυχῆς [...]

Το μυστήριο του γάμου

“ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥΤΟ ΜΕΓΑ ΕΣΤΙ”  Πρωτ. Μιχαὴλ Βοσκοῦ   Ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα προβλήματα τῆς σύγχρονης ἐποχῆς εἶναι ἡ ἐκκοσμίκευση τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων. Μὲ τὸν ὅρο “ἐκκοσμίκευση” δηλώνεται μὲ ἁπλὰ λόγια ὁ τρόπος ζωῆς τῶν ἀνθρώπων χωρὶς τὸν Θεό. Ὁ ἐκκοσμικευμένος ἄνθρωπος ζεῖ μὲ τέτοιον τρόπο ὡς ἐὰν νὰ μὴν ὑπάρχει ὁ Θεός, ὡς ἐὰν νὰ μὴν ἔχει ἀθάνατη ψυχή, ὡς ἐὰν νὰ μὴν ὑπάρχει ἄλλη ζωὴ μετὰ τὸν βιολογικὸ θάνατο. Πολλὲς φορὲς μάλιστα ὁ ἐκκοσμικευμένος ἄνθρωπος ἀποδέχεται μὲν θεωρητικὰ τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή του καὶ ἐκτελεῖ τὰ [...]