Ἀρχιεπισκοπική Ἐγκύκλιος περί τῆς Τοποτηρητείας τοῦ χηρεύσαντος Μητροπολιτικοῦ Θρόνου Κυρηνείας

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου

Ἀρχιεπισκοπική Ἐγκύκλιος περί τῆς Τοποτηρητείας τοῦ χηρεύσαντος Μητροπολιτικοῦ Θρόνου Κυρηνείας

+ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου, καί Τοποτηρητής τοῦ χηρεύοντος Μητροπολιτικοῦ Θρόνου Κυρηνείας,
Παντί τῷ πληρώματι τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Κυρηνείας, κληρικοῖς τε καί λαϊκοῖς,

Χάριν καί εἰρήνην ἀπό Θεοῦ Πατρός.

Μικρόν πρό τοῦ μεσονυκτίου τῆς 1ης πρός τήν 2αν Ὀκτωβρίου, κατόπιν μακρᾶς ἀσθενείας, ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ λίαν ἡμῖν ἀγαπητός ἀδελφός καί συλλειτουργός Μητροπολίτης Κυρηνείας Παῦλος.

Διά τῆς ἀνακλήσεως εἰς τάς αἰωνίους μονάς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Κυρηνείας Παύλου, εἰς χηρείαν περιῆλθεν ἀπό τῆς ἡμερομηνίας ταύτης ὁ Μητροπολιτικός Θρόνος Κυρηνείας. Συνῳδά δέ τῷ 25ῳ ἄρθρῳ τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς ἡμετέρας Ἐκκλησίας, τήν Τοποτηρητείαν τοῦ χηρεύσαντος Μητροπολιτικοῦ Θρόνου ἀνελάβομεν ἡμεῖς.

Ἐντελλόμεθα, οὖν, ὅπως, κατά τά παραδεδομένα  καί τήν κρατοῦσαν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἡμῶν τάξιν, μνημονεύητε ἔν τε ταῖς θείαις λειτουργίαις καί πάσαις ταῖς ἱεραῖς ἀκολουθίαις καί τελεταῖς τοῦ ὀνόματος ἡμῶν, ἤτοι «τοῦ Πατρός καί Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Χρυσοστόμου», μέχρι τῆς, θείᾳ συνάρσει, κανονικῆς πληρώσεως τοῦ χηρεύοντος Μητροπολιτικοῦ Θρόνου.

Ἐνεργοῦντες δέ τά διατεταγμένα ὑπό τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου πρός πλήρωσιν τοῦ χηρεύοντος Θρόνου, θά ἀπολύσωμεν προσεχῶς σχετικήν Ἐγκύκλιον, δι’ ἧς θά καλῶμεν ὑμᾶς, ὅπως ἐκλέξητε κατά τόν ὁριζόμενον ἐν αὐτῇ τρόπον τό κατάλληλον πρόσωπον, ἵνα ἀναλάβῃ τήν διακυβέρνησιν τοῦ Θρόνου τούτου.

Καί ταῦτα μέν ἡμεῖς, ἡ δέ τοῦ Κυρίου χάρις καί τό ἄπειρον ἔλεος εἴησαν ἀεί μετά πάντων ὑμῶν.

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Κύπρου,
τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2011.

Διάπυρος πρός Θεόν Εὐχέτης
+ Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Τοποτηρητής τοῦ Μητροπολιτικοῦ Θρόνου Κυρηνείας.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post