Εγκύκλιος της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου που αφορά στην επίσκεψη του Πάπα στην Κύπρο

Εγκύκλιος της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου που αφορά στην επίσκεψη του Πάπα στην Κύπρο

†  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου,

καί οἱ σύν ἐμοί ἀδελφοί, παντί τῷ Πληρώματι τῆς Ἁγιωτάτης Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου,

χάριν καί εἰρήνην ἀπό Θεοῦ Πατρός.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

 Ἐπειδή ἐκφράζονται ἀπό μερικούς ἀνησυχίες καί ἐπιχειρεῖται ἀπό ἄλλους ἐκμετάλλευση τῆς ἐπικείμενης ἐπίσκεψης στήν Κύπρο τοῦ Πάπα Ρώμης Βενεδίκτου ΙΣΤ΄, ἡ Ἱερά Σύνοδος, σέ πρόσφατη συνεδρία της, ἀφοῦ ἐξέτασε ἐνδελεχῶς τό ὅλο θέμα, ἀποφάσισε ὁμόφωνα νά ἀπευθυνθεῖ πρός ἐσᾶς, τόν εὐσεβῆ Ὀρθόδοξο λαό μας, καί νά θέσει ὑπόψη σας τά κάτωθι:

  Ὁ Πάπας ἔρχεται ὡς προσκεκλημένος τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας,  ἀλλά καί μέ τή δική μας συγκατάθεση, πρωτίστως γιά νά ἐπισκεφθεῖ καί νά προσκυνήσει στό χῶρο τοῦ κηρύγματος τῶν Ἀποστόλων Βαρνάβα καί Παύλου, στήν Πάφο, ἀλλά καί γιά νά ἐπισκεφθεῖ τούς Ρωμαιοκαθολικούς τῆς Κύπρου, Λατίνους καί Μαρωνῖτες. Δέν θά ὑπάρξουν συνομιλίες, ἤ συζητήσεις, γιά θεολογικά θέματα, ἀφοῦ αὐτά, ὕστερα ἀπό Πανορθόδοξη ἀπόφαση, τά χειρίζεται μεικτή Θεολογική Ἐπιτροπή Ὀρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικῶν, οὔτε καί θά ὑπογραφεῖ –ὅπως διαδίδουν κάποιοι– ὁποιαδήποτε συμφωνία.

Ὁ Πάπας, σεβόμενος τίς εὐαισθησίες μας καί δείχνοντας ἔμπρακτα τή συμπαράστασή του πρός τήν Κυβέρνηση τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας καί τήν πλευρά μας, δέν θά μεταβεῖ στά κατεχόμενα ἐδάφη μας, οὔτε γιά προσκύνημα στή Σαλαμῖνα (χῶρο ἀποβίβασης τῶν Ἀποστόλων στήν Κύπρο), οὔτε καί γιά ἐπίσκεψη τῶν Μαρωνιτικῶν χωριῶν.

Κατά τή διάρκεια τῆς ἐπίσκεψης τοῦ Πάπα στήν Κύπρο, θά συναντηθοῦμε μαζί του καί θά θέσουμε ἐνώπιόν του τό θέμα τῆς σύλησης τῶν ναῶν μας καί τῆς ἀπαγόρευσης ἀπό τίς κατοχικές ἀρχές τῆς συντήρησης καί λειτουργίας τους. Ἡ ἐπιρροή τοῦ Ποντίφηκα στούς ἰσχυρούς τῆς γῆς εἶναι γνωστή καί ἀναμένουμε, μέσῳ τῶν πρέσβεων τοῦ Βατικανοῦ σέ ὅλο τόν κόσμο, ὤθηση στίς δίκαιες ἐπιδιώξεις μας.

Ἡ συμμετοχή μας στήν ὑποδοχή τοῦ Πάπα, ἡ παρουσία μας στίς ἐκδηλώσεις πρός τιμή του, καθώς καί ἡ συνάντησή μας μαζί του, δέν σημαίνουν παραθεώρηση τῶν μεγάλων δογματικῶν καί ἄλλης φύσεως διαφορῶν, πού μᾶς χωρίζουν, οὔτε καί παραγνώριση τῆς ἐκκλησιολογικῆς ἐκτροπῆς τῆς Οὐνίας, πού εἶναι γιά μᾶς μιά ἀπεχθέστατη μέθοδος προσηλυτισμοῦ. Γιά θεραπεία τῶν πιό πάνω, ἐργαζόμαστε στά πλαίσια τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξύ Ὀρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικῶν, ἀναζητώντας τήν κοινή πίστη τῆς ἑνιαίας Ἐκκλησίας πρίν ἀπό τό Σχίσμα.

Ὡς Κυπριακός λαός δέν ξεχνοῦμε τίς καταπιέσεις, τούς διωγμούς καί τά μαρτύρια, τά ὁποῖα εἴχαμε ὑποστεῖ κατά τούς αἰῶνες τῆς Λατινοκρατίας. Κατανοοῦμε, ὅμως, ὅτι δέν μποροῦμε νά μένουμε δέσμιοι στό παρελθόν, ἰδιαίτερα σέ ἕναν κόσμο στόν ὁποῖο οἱ Χριστιανοί κινδυνεύουμε νά καταντήσουμε μειοψηφία, ἔναντι τῶν πιστῶν ἄλλων θρησκειῶν. Ἐξάλλου, ἡ προσευχή τοῦ Χριστοῦ «ἵνα πάντες ἕν ὧσιν» ἀπευθύνεται καί πρός ἐμᾶς.

Μέ βάση τά πιό πάνω, καλοῦμε πατρικά ὅπως ὅλοι παραμείνετε ἤρεμοι καί κωφεύσετε στίς ὁποιεσδήποτε προτροπές ἀνεύθυνων στοιχείων γιά ἔκφραση διαμαρτυριῶν, ἤ δημιουργία ἀσχημιῶν, κατά τήν ἐπικείμενη ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα. Ὁ Πάπας εἶναι προσκεκλημένος τῆς δικῆς μας Κυβέρνησης καί στοιχειώδης εὐγένεια ἐπιβάλλει ἀποχή ἀπό τέτοιες ἐκδηλώσεις.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς παραγγέλλει: «Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καί ὑπείκετε. Αὐτοί γάρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπέρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν» (Ἑβρ. ιγ΄,17). Ἄν ὑπῆρχε ὁ παραμικρός κίνδυνος γιά τήν πίστη μας, ἐμεῖς πρῶτοι θά καλούσαμε σέ διαμαρτυρίες. Καί ἀπό τήν ἄλλη, θά ἦταν ἔκδηλα ἐγωιστικό νά θέτει κάποιος τόν ἑαυτό του πάνω ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο.

Βέβαιοι ὅτι θά ἀκούσετε τή φωνή τῆς Ἐκκλησίας, ἐπικαλούμαστε τή χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ ἡμῶν σέ σᾶς καί στά ἔργα σας.

Εὐχέται πρός Κύριον

† Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
† Ο ΠΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
† Ο ΚΙΤΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
† Ο ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
† Ο ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
† Ο ΜΟΡΦΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
† Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
† Ο ΚΥΚΚΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
† Ο ΤΑΜΑΣΟΥ ΗΣΑΪΑΣ
† Ο ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ
† Ο ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
† Ο ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
† Ο ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
† Ο ΛΗΔΡΑΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ
† Ο ΧΥΤΡΩΝ ΛΕΟΝΤΙΟΣ
† Ο ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ
† Ο ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου,
16 Μαΐου 2010.

Encyclical_of_H.B__2_

Print Friendly, PDF & Email

Share this post