Εγκύκλιος Ιεράς Συνόδου περί Εθνικών Μνημοσύνων 2008

Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός

Εγκύκλιος Ιεράς Συνόδου περί Εθνικών Μνημοσύνων 2008

Πρὸς τοὺς
Αἰδεσιμωτάτους Ἐφημερίους
καὶ Ἐντίμους Ἐκκλησιαστικοὺς Ἐπιτρόπους
τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.


Αἰδεσιμώτατοι,
Ἔντιμοι Κύριοι,

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπεφάσισεν, ὅπως τελεσθῶσιν εἰς ἅπαντας τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Κύπρου τὰ ἀκόλουθα Μνημόσυνα:

Τὴν Κυριακήν, 6ην Ἰουλίου 2008: Μνημόσυνον ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ ἐθνομάρτυρος Ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.

Τὴν Κυριακήν, 13ην Ἰουλίου 2008: Μνημόσυνον ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν πεσόντων πρὸς προάσπισιν τῆς Δημοκρατίας καὶ τῆς νομιμότητος κατὰ τὸ προδοτικὸν πραξικόπημα τῆς 15ης Ἰουλίου 1974.

Τὴν Κυριακήν, 20ὴν Ἰουλίου 2008: Μνημόσυνον ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν πεσόντωνκατὰ τὴν βάρβαρον τουρκικὴν εἰσβολήν.

Τὴν Κυριακήν, 3ην Αὐγούστου 2008: Μνημόσυνον ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου καὶ Ἐθνάρχου Μακαρίου τοῦ Γ΄.

Διαβιβάζω ἐντολὴν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου δι’ ὑλοποίησιν τῆς ὡς ἄνω ἀποφάσεως Αὐτῆς.

Ὁ Γραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Πρωτ. Μάριος Δημητρίου

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Κύπρου,
τῇ 12ῃ Ἰουνίου 2008.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post