ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 3 Ἰουλίου 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 3 Ἰουλίου 2008

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα Πέμπτη, 3 Ἰουλίου 2008, στὴν τρίτη τακτικὴ τοῦ ἔτους συνεδρία της ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ ἀσχολήθηκε μὲ τὰ ἀκόλουθα θέματα:

1) Ἐξέτασε, παρουσίᾳ καὶ τοῦ Διευθυντῆ τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς, θέματα ἀφορῶντα εἰς τὴν Σχολὴν καὶ ἐνέκρινε τὸν κατάλογον τῶν νεοεισαχθησομένων φοιτητῶν. Μετὰ τὴ λήξη τῆς θητείας τοῦ Προέδρου τῆς Ἐφορείας τῆς Σχολῆς Μητροπολίτου Λεμεσοῦ, διόρισε ὡς νέο Πρόεδρο τῆς Ἐφορείας τῆς Σχολῆς γιὰ τὰ ἑπόμενα τρία χρόνια τὸν Μητροπολίτη Μόρφου.

2) Συζήτησε τὸ θέμα τῆς ἀναβάθμισης τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς «Ἀπόστολος Βαρνάβας» καὶ ἀπεφάσισε ὅπως, ἐπὶ τοῦ παρόντος, ἡ Σχολὴ λειτουργήσει ὡς ἔχει, ἐξεταστεῖ δὲ ἐπισταμένως ἡ δυνατότητα λειτουργίας Θεολογικῆς Σχολῆς ἐντὸς συντόμου χρονικοῦ διαστήματος. Πρὸς τοῦτο θὰ ὑποβληθεῖ ἡ ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Κύκκου ἐκπονηθεῖσα, σὲ συνεργασία μὲ εἰδικοὺς πανεπιστημιακοὺς καθηγητές, μελέτη γιὰ δημιουργία Θεολογικῆς Σχολῆς. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος θὰ ἐξετάσει τὸ θέμα τοῦτο τὸν προσεχῆ Σεπτέμβριο.

3) Ἀπεφάσισε τὴ διεξαγωγὴ ἐκλογῶν σ’ ὅλους τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου γιὰ ἀνάδειξη Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τὴν Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2008.

4) Ἐνέκρινε τὴν παροχὴν οἰκονομικῆς βοήθειας, ὕψους €500.000, δι’ ἀνέγερση Σχολῆς γιὰ αὐτιστικὰ παιδιά. Τὸ ποσὸ θὰ καταβληθεῖ ἐξ ἡμισείας ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου καὶ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὅρισε ὡς ἐκπρόσωπό της γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ τὸν Μητροπολίτη Κυρηνείας.

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου
3 Ἰουλίου 2008

Print Friendly, PDF & Email

Share this post